Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

22. Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (2018/2601(RSP))

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Οι Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) και Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν σε δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" η Henna Virkkunen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Blanco López, Νότης Μαριάς, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete και Violeta Bulc.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου