Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2037(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0178/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0178/2018

Συζήτηση :

PV 28/05/2018 - 25
CRE 28/05/2018 - 25

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.8
CRE 30/05/2018 - 13.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

25. Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας [2018/2037(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Ο Herbert Dorfmann παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Angélique Delahaye (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Maria Noichl (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Nedzhmi Ali (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clara Eugenia Aguilera García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Thomas Waitz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Philippe Loiseau, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Γεώργιος Επιτήδειος, Peter Jahr και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Herbert Dorfmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου