Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург

28. Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte и Massimiliano Salini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Андрей Новаков и João Pimenta Lopes.

Изказа се Violeta Bulc.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 31.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност