Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 28 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Νεκρολογία
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 6.Σύνθεση του Σώματος
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Έλεγχος των εντολών
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 11.Περάτωση της διαδικασίας για την άρση της ασυλίας βουλευτή
 12.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 13.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 14.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού) (έγκριση)
 15.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 16.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (άρθρο 130β του Κανονισμού) (κατάθεση)
 17.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 18.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 19.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 20.Κατάθεση εγγράφων
 21.Διάταξη των εργασιών
 22.Απόφαση της Επιτροπής που ελήφθη σχετικά με την τρίτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα (συζήτηση)
 23.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (συζήτηση)
 24.Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ - Συμμόρφωση των αλιευτικών προϊόντων με τα κριτήρια πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ (συζήτηση)
 25.Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας (συζήτηση)
 26.Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (συζήτηση)
 27.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 28.Ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» μετά το 2020 (συζήτηση)
 29.Ερμηνεία και εφαρμογή της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (σύντομη παρουσίαση)
 30.Βιώσιμη χρηματοδότηση (σύντομη παρουσίαση)
 31.Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (σύντομη παρουσίαση)
 32.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 33.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 34.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (234 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (85 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (92 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (30 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (305 kb) Κατάσταση παρόντων (76 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (486 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου