Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 28 maj 2018 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Parentation
 4.Uttalande av talmannen
 5.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 6.Parlamentets sammansättning
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Valprövning
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning
 10.Begäran om upphävande av immunitet
 11.Avslutande av ett förfarande för att häva en ledamots immunitet
 12.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 13.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 14.Begäran om samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (artikel 137.2 i arbetsordningen) (godkännande)
 15.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 16.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 17.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 18.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 19.Avtalstexter översända av rådet
 20.Inkomna dokument
 21.Arbetsplan
 22.Kommissionens beslut om det tredje rörlighetspaketet (debatt)
 23.Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
 24.Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU - Fiskeriprodukters överensstämmelse med kriterierna för tillträde till EU:s marknad (debatt)
 25.Framtiden för livsmedel och jordbruk (debatt)
 26.Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (debatt)
 27.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 28.Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020 (debatt)
 29.Tolkning och genomförande av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (kortfattad redogörelse)
 30.Hållbara finanser (kortfattad redogörelse)
 31.Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (kortfattad redogörelse)
 32.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 33.Föredragningslista för nästa sammanträde
 34.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (196 kb) Närvarolista (57 kb) Omröstningar med namnupprop (85 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningar med namnupprop (28 kb) 
 
Protokoll (283 kb) Närvarolista (69 kb) Omröstningar med namnupprop (472 kb) 
Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy