Показалец 
Протокол
PDF 308kWORD 88k
Понеделник, 28 май 2018 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.In memoriam
 4.Изявление на председателството
 5.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 6.Състав на Парламента
 7.Състав на политическите групи
 8.Проверка на пълномощията
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Искане за снемане на имунитет
 11.Приключване на процедура за снемане на имунитет на член на ЕП
 12.Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)
 15.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 16.Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)
 17.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 18.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 19.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 20.Внесени документи
 21.Ред на работа
 22.Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (разискване)
 23.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)
 24.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС - Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (разискване)
 25.Бъдещето на прехраната и селското стопанство (разискване)
 26.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (разискване)
 27.Поправки (член 231 от Правилника за дейността)
 28.Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (разискване)
 29.Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (кратко представяне)
 30.Устойчиви финанси (кратко представяне)
 31.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (кратко представяне)
 32.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 33.Дневен ред на следващото заседание
 34.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната на четвъртък, 3 май 2018 г., беше възобновена.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


3. In memoriam

От името на Парламента, Председателят отдава почит към паметта на Nicole Fontaine, която в миналото е била председател на Европейския парламент.

Изказа се Manfred Weber, от името на групата PPE, за да отдаде почит към паметта на Nicole Fontaine.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


4. Изявление на председателството

Председателят направи изявление относно влизането в сила на общия регламент относно защитата на данните. Като подчерта водещата роля на Парламента в приемането на този регламент и като благодари на докладчика Jan Philipp Albrecht, Председателят подчерта факта, че новите разпоредби ще дадат възможност за избягване на това последващо използване на личните данни на милиони граждани да може да влияе върху изборните резултати.

Председателят също така очерта бъдещите приоритети в областта на управлението на технологичната революция.


5. Одобряване на протоколите от предишни заседания

Протоколите от заседанията на 2 и 3 май 2018 г. бяха одобрени.


6. Състав на Парламента

Френските компетентни органи уведомяват за назначаването на Karine Gloanec Maurin като член на Европейския парламент на мястото на Jean-Paul Denanot, считано от 11 юни 2018 г.

Парламентът отбелязва нейното назначаване.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Karine Gloanec Maurin участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.


7. Състав на политическите групи

James Carver вече не се явява член на групата EFDD, считано от 28 май 2018 г. Той заема място в залата сред независимите членове на ЕП.


8. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът взе решение за потвърждаване мандатите на членовете на Парламента Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' и Danilo Oscar Lancini, считано съответно от 19 март, 4 април, 17 април и 17 април 2018 г.


9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D следните искания за назначения:

комисия ECON: Giuseppe Ferrandino на мястото на Udo Bullmann

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Giuseppe Ferrandino на мястото на Gianni Pittella.

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


10. Искане за снемане на имунитет

Френските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Steeve Briois и Sophie Montel във връзка с открита съдебна справка пред Окръжния съд в Нантер.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


11. Приключване на процедура за снемане на имунитет на член на ЕП

Компетентната по въпроса комисията JURI информира Председателя, че вследствие на решението на Апелативния съд на Букурещ да отхвърли обжалване, внесено с цел пълна отмяна в полза на Victor Boştinaru на решение на Съда на Букурещ във връзка с гражданско дело, комисията JURI е трябвало да приключи процедурата относно имунитета, която се е превърнала в неоснователна. Във връзка с това процедурата за защита на имунитета е приключена.


12. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че не е получил искане от страна на членове на ЕП или една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, за подлагане на гласуване на решението за започване на интеринституционални преговори, обявено в протокола от сряда, 2 май 2018 г. (точка 10 от протокола от 2.5.2018 г.).

Във връзка с това комисията ECON е могла да започне преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността.

°
° ° °

Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Докладчик: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- комисия ECON, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) и на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на процедурите и участващите органи при лицензирането на ЦК, както и на изискванията за признаване на ЦК от трети държави (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- комисия TRAN, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Докладчик: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ на утрешния ден, вторник, 29 май 2018 г., поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.


13. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията TRAN предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2014)0389(COR02) на Директива 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно морското оборудване и за отмяна на Директива 96/98/ЕО на Съвета (OB L 257, 28.8.2014 г., стр. 146 185) - позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 15 април 2014 г., с оглед на приемането на гореспоменатата директива P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - комисия TRAN)

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тази поправка се счита за приета, освен ако в рамките на 24 часа, политическа група или определен брой членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат тя да бъде подложена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


14. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че не е получил искане от страна на членове на ЕП или една или повече политически групи, достигащи поне ниския праг, за подлагане на гласуване на две искания за консултации с Европейския икономически и социален комитет за неговото становище относно прилагането на екологичното законодателство на ЕС в областите, в които се забелязват най-големи пропуски, а именно качеството на въздуха, водите и отпадъците, съобщено в протокола от сряда, 2 май 2018 г. (точка 12 от протокола от 2.5.2018 г.) и относно равенството между половете на европейските пазари на труда, съобщено в протокола от сряда 2 май 2018 г. (точка 26 от протокола от 2.5.2018 г.).

Във връзка с това, в съответствие с член 137, парараф 2 от Правилника за дейността, тези искания се считат за одобрени.


15. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда, 30 май 2018 г., следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (EО) № 715/2007 и (EО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/EО (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/EС относно енергийната ефективност (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1257/2013, директиви 94/63/ЕО и 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 86/278/ЕИО и 87/217/ЕИО на Съвета по отношение на процедурните правила при докладването в областта на околната среда и за отмяна на Директива 91/692/ЕИО на Съвета (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода 2021 — 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за включването на емисиите и поглъщанията на парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Запитвания, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността) (внасяне)

Бяха внесени следните запитвания с искане за писмен отговор, последвани от разисквания (член 130б от Правилника за дейността):

- (G-000003/2018), зададено от Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria и Monica Macovei, към Комисията (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност): Отговор на ЕС на неприемливо сексуално поведение в организациите за оказване на помощ (B8-0020/2018);

- (G-000004/2018), зададено от Jörg Meuthen, от името на групата EFDD, към Комисията: Отбелязване на Международния ден на семейството (15 май) (B8-0021/2018).


17. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Беше внесен следният въпрос с искане за устен отговор (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000054/2018) зададен от Cecilia Wikström, от името на комисията PETI, към Комисията: Предоставяне на отговор на петиции относно справянето с несигурността и злоупотребата със срочни договори (B8-0022/2018).


18. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия от февруари 2018 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


19. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- изменение 1 на Споразумението относно сътрудничеството в областта на регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване между Съединените американски щати и Европейската общност;

- споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Армения, от друга страна;

- протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз;

- споразумение между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във връзка с Инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г.;

- допълнителен протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия;

- споразумение между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност;

- споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Кралство Мароко, в което се определят редът и условията за участието на Кралство Мароко в Партньорството за научни изследвания и иновации в средиземноморския регион (PRIMA);

- споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти;

- протокол за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Мавриций;

- споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за допълнителни правила във връзка с Инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020г.;

- споразумение за научно и технологично сътрудничество между Европейския съюз и Република Ливан, в което се определят редът и условията за участието на Република Ливан в Партньорството за научни изследвания и иновации в средиземноморския регион (PRIMA);

- споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г.във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз;

- споразумение между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване;

- споразумение между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване;

- споразумение между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване;

- споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване.


20. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложениеХVІІ към Регламент(EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент(EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, ECON

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват правото си на свободно движение (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с член 325, параграф 4 от Договора, Председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ITRE, TRAN, JURI

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 16 от Договора за функционирането на Европейския съюз, председателят ще се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132 във връзка с презграничните преобразувания, сливания и разделяния (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

ECON, EMPL, IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (преработен текст) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно реализацията и функционирането на домейна от първо ниво .eu и за отмяна на Регламент (ЕО) № 733/2002 и Регламент (ЕО) № 874/2004 на Комисията (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

BUDG, IMCO, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Бахамската общност за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Антигуа и Барбуда за изменение на Споразумението между Европейската общност и Антигуа и Барбуда за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Барбадос за изменение на Споразумението между Европейската общност и Барбадос за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Федерация Сейнт Китс и Невис за изменение на Споразумението между Европейската общност и Федерация Сейнт Китс и Невис за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 952/2013 за създаване на Митнически кодекс на Съюза (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

INTA

- Проект за коригиращ бюджет № 1 към общия бюджет за 2018 г., придружаващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент(ЕС) № 167/2013 относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

- Предложение за Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON - Докладчик: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN - Докладчик: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA - Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON - Докладчици: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI - Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно манипулирането с километропоказателя при моторните превозни средства: преразглеждане на правната рамка на ЕС (2017/2064(INL)) - TRAN - Докладчик: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Доклад относно прилагането на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (2017/2129(INI)) - PECH - Докладчик: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (2017/2088(INI)) - AGRI - Докладчик: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Либия (2018/2017(INI)) - AFET - Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство (2017/2256(INI)) - LIBE - Докладчик: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (2018/2009(INI)) - JURI - Докладчик: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Доклад относно прилагането на стратегията на ЕС за младежта (2017/2259(INI)) - CULT - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Доклад относно оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (2017/2119(INI)) - PECH - Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Доклад относно устойчивите финанси (2018/2007(INI)) - ECON - Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Доклад относно прилагането на Директивата за екодизайна (2009/125/ЕО) (2017/2087(INI)) - ENVI - Докладчик: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Доклад относно Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (2017/2070(INI)) - INTA - Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Доклад относно прилагането на съвместния работен документ (SWD(2015)0182) – Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016 – 2020 г. (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE - FEMM - Докладчик: Linda McAvan - Докладчик: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Доклад относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (2016/2328(INI)) - LIBE - FEMM - Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Докладчик: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Доклад относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (2016/2018(INI)) - JURI - AFCO - Докладчик: Pavel Svoboda - Докладчик: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща процедура за международна закрила в Съюза и за отмяна на Директива 2013/32/ЕС (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE - Докладчик: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Доклад относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2018/000 TA 2018 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG - Докладчик: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2018 на Европейския съюз за финансовата 2018 година, съпътстващ предложението за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Гърция, Испания, Франция и Португалия (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI - Докладчик: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) препоръка за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA - Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за второто пленарно заседание през май 2018 г. (PE 621.808/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

Председателят съобщи, че Председателският съвет е одобрил искането на специалната комисия относно тероризма (TERR) за удължаване с два месеца на нейния мандат.

Удължаването е необходимо, за да може комисията TERR да изпълни своя мандат.

Решението е вписано във времето за гласуване във вторник и ще се счита за прието, ако не бъде повдигнато възражение.

Искане от страна на групата PPE за отлагане на гласуването на доклада на Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) „Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество“ (точка 20 от окончателния проект на дневен ред) в сряда.

Изказа се Pavel Svoboda, от името на групата PPE, който обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Искане от страна на групата Verts/ALE за приключване на разискванията във връзка с изявлението на Комисията относно ограниченията върху износа от ЕС на стомана и алуминий, наложени от САЩ (точка 78 от окончателния проект на дневен ред) посредством представянето на предложение за резолюция, което да бъде гласувано в четвъртък.

Изказаха се: Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която обоснова искането, и Alessia Maria Mosca против искането.

С поименно гласуване (54 за, 233 против, 9 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като трета точка следобеда на изявленията на Съвета и на Комисията относно мерките за прилагане и поддържане на Съвместния всеобхватен план за действие (без резолюция).

Изказаха се: Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Victor Boştinaru против искането.

С поименно гласуване (73 за, 215 против, 4 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като пета точка следобеда на въпрос с искане за устен отговор към Съвета относно Договора за забрана на ядрените оръжия.

Изказа се João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, който обоснова искането.

С поименно гласуване (142 за, 151 против, 5 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Сряда

Искане от страна на групата GUE/NGL за добавяне като втора точка следобеда на изявленията на Съвета и на Комисията относно прекомерното използване на сила срещу бежанците и мигрантите, случая Мауда.

Изказаха се: Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която обоснова искането, и Tomáš Zdechovský против искането.

С поименно гласуване (128 за, 149 против, 13 въздържали се), Парламентът отхвърли искането.

Искане от страна на групата S&D за добавяне като трета точка следобеда на въпрос с искане за устен отговор към Комисията относно „Включване на регистрираните партньорства в приложното поле на глава I от Регламента Брюксел IIа (преработен текст)“ (без резолюция).

Изказа се Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, която обоснова искането.

С поименно гласуване (150 за, 114 против, 10 въздържали се), Парламентът одобри искането.

Искане от страна на групата PPE а добавяне като втора точка следобеда на доклада на Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) „Механизъм за гражданска защита на Съюза“.

Изказа се Elisabetta Gardini, от името на групата PPE, която обоснова искането.

Парламентът одобрява искането.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

Изказа се Edouard Martin, относно последващите стъпки след приемането, на 26 октомври 2017 г., на резолюцията относно борбата срещу сексуалния тормоз и сексуалната злоупотреба в ЕС (точка 10 от протокола от 26.10.2017 г.) (Председателят увери, че Бюрото и консултативният комитет продължават да работят в желаната от Парламента посока).


22. Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (разискване)

Изявление на Комисията: Решение на Комисията относно третия пакет за мобилност (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател) направи изявление.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Violeta Bulc (член на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се: Wim van de Camp, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz и Carlos Zorrinho.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Henna Virkkunen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete и Violeta Bulc.

Разискването приключи.


23. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust представи доклада.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Jens Gieseke, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, David Coburn, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, от името на групата ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Mireille D'Ornano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и João Ferreira.

Изказа се Karmenu Vella.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.9 от протокола от 29.5.2018 г.


24. Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС - Прилагане на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС (разискване)

Доклад относно оптимизирането на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС [2017/2119(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Доклад относно прилагането на мерки за проверка на съответствието на рибните продукти с критериите за достъп до пазара на ЕС [2017/2129(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García и Linnéa Engström представиха докладите.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказаха се: Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Peter van Dalen, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Udo Voigt, независим член на ЕП, Jarosław Wałęsa и Ruža Tomašić.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Nicola Caputo.

Изказаха се: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García и Linnéa Engström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 29.5.2018 г и точка 13.7 от протокола от 30.5.2018 г.


25. Бъдещето на прехраната и селското стопанство (разискване)

Доклад относно бъдещето на прехраната и селското стопанство [2018/2037(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Seán Kelly (докладчик по становището на комисията INTA), Angélique Delahaye (докладчик по становището на комисията ENVI), Maria Noichl (докладчик по становището на комисията DEVE), Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията BUDG), Albert Deß, от името на групата PPE, Clara Eugenia Aguilera García, от името на групата S&D, James Nicholson, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr и Maria Gabriela Zoană.

Изказаха се: Phil Hogan и Herbert Dorfmann.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.8 от протокола от 30.5.2018 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник-председател

26. Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (разискване)

Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. [2017/2088(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Nuno Melo, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Jan Huitema, от името на групата ALDE, Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, от името на групата GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFDD, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, и Albert Deß.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García и Marijana Petir.

Изказаха се: Phil Hogan и Nicola Caputo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 29.5.2018 г.


27. Поправки (член 231 от Правилника за дейността)

Поправките P7_TA(2014)0212(COR01) и P8_TA(2016)0126(COR01) бяха обявени в пленарната зала на 2 май 2018 г. (точка 11 от протокола от 2.5.2018 г).

Тъй като не са били предмет на искане за поставяне на гласуване от страна на политическа група или от членове на ЕП, чийто брой достига поне ниския праг, в съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се сичтат за приети.


28. Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Механизмът за свързване на Европа след 2020 г. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Marian-Jean Marinescu, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte и Massimiliano Salini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Андрей Новаков и João Pimenta Lopes.

Изказа се Violeta Bulc.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 31.5.2018 г.


29. Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (кратко представяне)

Доклад относно тълкуването и прилагането на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество [2016/2018(INI)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по конституционни въпроси. Докладчици: Pavel Svoboda и Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda и Richard Corbett направиха представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala и Notis Marias.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 13.9 от протокола от 30.5.2018 г.


30. Устойчиви финанси (кратко представяне)

Доклад относно устойчивите финанси [2018/2007(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer и Costas Mavrides.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 29.5.2018 г.


31. Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (кратко представяне)

Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. [2018/2009(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Heidi Hautala и Costas Mavrides.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 29.5.2018 г.


32. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Ангел Джамбазки, John Howarth и Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 621.808/OJMA).


34. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.42 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност