Seznam 
Zápis
PDF 283kWORD 84k
Pondělí, 28. května 2018 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.In memoriam
 4.Prohlášení předsednictví
 5.Schválení zápisů z předchozích denních zasedání
 6.Složení Parlamentu
 7.Členství v politických skupinách
 8.Ověření pověřovacích listin
 9.Členství ve výborech a v delegacích
 10.Žádost o zbavení imunity
 11.Ukončení řízení o zbavení poslance imunity
 12.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 13.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 14.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)
 15.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 16.Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)
 17.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 18.Další postup na základě usnesení Parlamentu
 19.Předání textů dohod Radou
 20.Předložení dokumentů
 21.Plán práce
 22.Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (rozprava)
 23.Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)
 24.Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU – Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (rozprava)
 25.Budoucnost potravinářství a zemědělství (rozprava)
 26.Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (rozprava)
 27.Opravy (článek 231 jednacího řádu)
 28.Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (rozprava)
 29.Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (krátké přednesení)
 30.Udržitelné finance (krátké přednesení)
 31.Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (krátké přednesení)
 32.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 33.Pořad jednání příštího denního zasedání
 34.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 3. května 2018, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


3. In memoriam

Předseda uctil jménem Parlamentu památku bývalé předsedkyně Evropského parlamentu Nicole Fontaineové.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE, aby uctil památku Nicole Fontaineové.

Parlament držel minutu ticha.


4. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení k obecnému nařízení o ochraně údajů, které vstoupilo v platnost. Předseda zdůraznil ústřední úlohu, kterou Parlament při přijímání tohoto nařízení sehrál, a poděkoval zpravodaji Janu Philippovi Albrechtovi. Zároveň vyzdvihl skutečnost, že nové normy umožní předejít tomu, aby zneužití osobních údajů milionů občanů mohlo později ovlivnit výsledky voleb.

Předseda dále nastínil další priority v oblasti řízení technologické revoluce.


5. Schválení zápisů z předchozích denních zasedání

Zápisy z denních zasedání, která se konala ve dnech 2. a 3. května 2018, byly schváleny.


6. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Karine Gloanec Maurin, kterou je nahrazen Jean-Paul Denanot, byla s platností od 11. června 2018 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal její zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Karine Gloanec Maurin v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


7. Členství v politických skupinách

James Carver již není členem skupiny EFDD s platností od 28. května 2018 a zasedá mezi nezařazenými poslanci.


8. Ověření pověřovacích listin

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátů těchto poslanců: Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' a Danilo Oscar Lancini s platností od 19. března, 4. dubna, 17. dubna, resp. 17. dubna 2018.


9. Členství ve výborech a v delegacích

Předseda obdržel od skupiny S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor ECON: Giuseppe Ferrandino, kterým je nahrazen Udo Bullmann

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika: Giuseppe Ferrandino, kterým je nahrazen Gianni Pittella.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


10. Žádost o zbavení imunity

Příslušné francouzské orgány předaly v rámci soudního řízení, které zahájil soud prvního stupně v Nanterre, žádost, aby byli Steeve Briois a Sophie Montelová zbaveni imunity.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byla žádost postoupena výboru JURI jako příslušnému výboru.


11. Ukončení řízení o zbavení poslance imunity

Výbor JURI jako příslušný výbor informoval předsedu Parlamentu, že v návaznosti na rozhodnutí odvolacího soudu v Bukurešti zamítnout žalobu ve věci úplného zrušení rozhodnutí vydaného soudem v Bukurešti v rámci občanskoprávního řízení ve prospěch Victora Boştinarua musel výbor ukončit imunitní řízení, které tak ztratilo opodstatněnost. Řízení o ochraně imunity je tudíž ukončeno.


12. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, které bylo oznámeno v zápise ze středy 2. května 2018 (bod 10 zápisu ze dne 2.5.2018).

Výbor ECON tak po uplynutí lhůty stanovené čl. 69c odst. 2 jednacího řádu mohl zahájit jednání.

°
° ° °

Předseda oznámil rozhodnutí několika výborů zahájit interinstitucionální jednání podle čl. 69c odst. 1 jednacího řádu:

- výbor LIBE na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- výbor ECON na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- výbor TRAN na základě zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Zpravodajka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do středy 29. května 2018 do půlnoci, aby se o rozhodnutích zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


13. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor TRAN předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2014)0389(COR02) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 146–185) - (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - výbor TRAN)

Pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo, považuje se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu za schválenou.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


14. Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu) (schválení)

Předseda oznámil, že od politické skupiny nebo poslanců dosahujících přinejmenším nízké prahové hodnoty neobdržel žádost, aby se hlasovalo o dvou žádostech o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem, kterými bylo požádáno o vydání stanoviska k uplatňování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí v oblastech, ve kterých jsou konstatovány největší nedostatky, jako jsou kvalita ovzduší, voda a odpadky – žádost oznámena v zápise ze středy 2. května 2018 (bod 12 zápisu ze dne 2.5.2018) – a k rovnosti žen a mužů na evropských pracovních trzích – žádost oznámena v zápise ze středy 2. května 2018 (bod 26 zápisu ze dne 2.5.2018).

Tyto žádosti se tudíž v souladu s čl. 137 odst. 2 jednacího řádu považují za schválené.


15. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 30. května 2018 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a směrnice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokud jde o procesní pravidla v oblasti podávání environmentálních zpráv, a zrušuje směrnice Rady 91/692/EHS (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Závažné interpelace (článek 130b jednacího řádu) (předložení)

Byly předloženy tyto závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou (článek 130b jednacího řádu):

- (O-000032/2018), kterou pokládají Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria a Monica Macovei Komisi (místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku): Reakce EU na nevhodné sexuální chování pracovníků charitativních organizací (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), kterou pokládá Jörg Meuthen za skupinu EFDD Komisi: Oslavy Mezinárodního dne rodiny (15. květen) (B8-0021/2018).


17. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili tuto otázku k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000054/2018), kterou pokládá Cecilia Wikström za výbor PETI Komisi: Reakce na petice týkající se nejistoty spojené se smlouvami na dobu určitou a jejich zneužívání (B8-0022/2018).


18. Další postup na základě usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě usnesení přijatých Evropským parlamentem na letošním prvním únorovém dílčím zasedání je k dispozici na internetových stránkách Europarl.


19. Předání textů dohod Radou

Rada předala ověřené kopie níže uvedených dokumentů.

- změna 1 Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví;

- Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií aEvropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé;

- Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Kyrgyzskou republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Islandem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020;

- Dodatkový protokol k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty;

- Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterou se stanoví podmínky pro účast Marockého království na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA);

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty;

- Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020;

- Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropskou unií a Libanonskou republikou, kterou se stanoví podmínky pro účast Libanonské republiky na partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ;

- Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků xxiv:6 a xxviii Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské uni;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty;

- Dohoda mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty.


20. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, ECON

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.
Předseda bude v souladu s čl. 325 odst. 4 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, TRAN, JURI

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.
Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 16 Smlouvy o fungování Evropské unie návrh konzultovat s evropským inspektorem ochrany údajů.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, EMPL, IMCO

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamnetu a Rady o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Bahamským společenstvím, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bahamským společenstvím o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Antiguou a Barbudou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Antiguou a Barbudou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Barbadosem, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Barbadosem o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Federací Svatý Kryštof a Nevis, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Federací Svatý Kryštof a Nevis o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Mauricijskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2018 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie na poskytnutí pomoci Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

- Příloha návrhu Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

2) parlamentními výbory

2.1) zprávy

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - výbor ECON - Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - výbor ECON - Zpravodajové: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Zpráva obsahující doporučení Komisi o manipulaci s počitadlem ujetých kilometrů u motorových vozidel: revize právního rámce EU (2017/2064(INL)) - výbor TRAN - Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Zpráva o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU (2017/2129(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013 (2017/2088(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Zpráva o doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Libyi (2018/2017(INI)) - výbor AFET - Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o fungování schengenského prostoru (2017/2256(INI)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017 (2018/2009(INI)) - výbor JURI - Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Zpráva o provádění strategie EU pro mládež (2017/2259(INI)) - výbor CULT - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (2017/2119(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Zpráva o udržitelných financích (2018/2007(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Zpráva o provádění směrnice o ekodesignu (2009/125/ES) (2017/2087(INI)) - výbor ENVI - Zpravodajka: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Zpráva k výroční zprávě o provádění společné obchodní politiky (2017/2070(INI)) - výbor INTA - Zpravodajka: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Zpráva o provádění společného pracovního dokumentu útvarů (SWD(2015)0182) – Rovnost žen a mužů a posílení postavení žen: proměna života dívek a žen prostřednictvím vnějších vztahů EU (2016–2020) (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - výbor DEVE - výbor FEMM - Zpravodajky: Linda McAvan, Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Zpráva o provádění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu (2016/2328(INI)) - výbor LIBE - výbor FEMM - Zpravodajky: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (2016/2018(INI)) - výbor JURI - výbor AFCO - Zpravodajové: Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Řecku, Španělsku, Francii a Portugalsku (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Zpráva o budoucnosti potravinářství a zemědělství (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - výbor AGRI - Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého květnového plenárního zasedání (PE 621.808/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

Předseda oznámil, že Konference předsedů schválila žádost zvláštního výboru pro boj proti terorismu (TERR) týkající se dvouměsíčního prodloužení platnosti jeho funkčního období.

Toto prodloužení je nezbytné k tomu, aby výbor TERR mohl splnit svůj mandát.

O rozhodnutí se bude hlasovat v úterý a bude prohlášeno za přijaté, pokud proti němu nebude vznesena žádná námitka.

Žádost skupiny PPE, aby bylo hlasování o zprávě Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (bod 20 PDOJ) odloženo na středu.

Vystoupil Pavel Svoboda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Žádost skupiny Verts/ALE, aby byl na závěr rozpravy o prohlášení Komise o zavedení cel v odvětví oceli a hliníku se strany USA (bod 78 PDOJ) předložen návrh usnesení, o kterém by se hlasovalo ve čtvrtek.

Vystoupili: Ska Keller za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Alessia Maria Mosca proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (54 pro, 233 proti, 9 se zdrželo).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako třetí bod prohlášení Rady a Komise o prováděcích opatřeních a zachování společného komplexního akčního plánu (bez usnesení).

Vystoupili: Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Victor Boştinaru proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (73 pro, 215 proti, 4 se zdrželo).

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako pátý bod otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Radě o smlouvě o zákazu jaderných zbraní.

Vystoupil João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (142 pro, 151 proti, 5 se zdrželo).

Středa

Žádost skupiny GUE/NGL, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod prohlášení Rady a Komise o používání nepřiměřeného násilí vůči uprchlíkům a migrantům, zejména případu Mawda.

Vystoupili: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Tomáš Zdechovský proti žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (128 pro, 149 proti, 13 se zdrželo).

Žádost skupiny S&D, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako třetí bod otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou Komisi o rozšíření působnosti kapitoly I nařízení Brusel IIa na registrovaná partnerství (přepracované znění) (bez usnesení).

Vystoupila Evelyne Gebhardt za skupinu S&D s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil JH (150 pro, 114 proti, 10 se zdrželo).

Žádost skupiny PPE, aby byla na odpolední pořad jednání zařazena jako druhý bod zpráva Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) o mechanismu civilní ochrany Unie.

Vystoupila Elisabetta Gardini za skupinu PPE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Edouard Martin k návazným krokům v souvislosti s návrhem usnesení o potírání sexuálního obtěžování a zneužívání v EU, které bylo přijato dne 26. října 2017 (bod 10 zápisu ze dne 26.10.2017) (předseda ujistil, že předsednictvo a poradní výbor nadále pracují v souladu s vůlí shromáždění).


22. Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (rozprava)

Prohlášení Komise: Rozhodnutí Komise přijaté v souvislosti s třetím balíčkem opatření v oblasti mobility (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (místopředseda) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Miguel Arias Cañete (člen Komise) a Violeta Bulc (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Ismail Ertug za skupinu S&D, Pavel Telička za skupinu ALDE, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Henna Virkkunen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ioan Mircea PAŞCU
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo a Ruža Tomašić.

Vystoupili: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete a Violeta Bulc.

Rozprava skončila.


23. Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise)

Vystoupili: Jens Gieseke za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, David Coburn za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn za skupinu ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Mireille D'Ornano.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a João Ferreira.

Vystoupil Karmenu Vella.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 29.5.2018.


24. Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU – Stanovení souladu produktů rybolovu s podmínkami přístupu na trh EU (rozprava)

Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU [2017/2119(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Zpráva o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU [2017/2129(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García a Linnéa Engström uvedly zprávy.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: Francisco José Millán Mon za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Peter van Dalen za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Udo Voigt – nezařazený poslanec, Jarosław Wałęsa a Ruža Tomašić.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Nicola Caputo.

Vystoupili: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García a Linnéa Engström.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 29.5.2018 a bod 13.7 zápisu ze dne 30.5.2018.


25. Budoucnost potravinářství a zemědělství (rozprava)

Zpráva o budoucnosti potravinářství a zemědělství [2018/2037(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Seán Kelly (zpravodaj výboru INTA), Angélique Delahaye (zpravodajka výboru ENVI), Maria Noichl (zpravodajka výboru DEVE), Nedzhmi Ali (zpravodaj výboru BUDG), Albert Deß za skupinu PPE, Clara Eugenia Aguilera García za skupinu S&D, James Nicholson za skupinu ECR, Ulrike Müller za skupinu ALDE, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Marco Zullo za skupinu EFDD, Philippe Loiseau za skupinu ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr a Maria Gabriela Zoană.

Vystoupili: Phil Hogan a Herbert Dorfmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.8 zápisu ze dne 30.5.2018.


PŘEDSEDNICTVÍ: Fabio Massimo CASTALDO
místopředseda

26. Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (rozprava)

Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013 [2017/2088(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo uvedl zprávu.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Nuno Melo za skupinu PPE, Eric Andrieu za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL, John Stuart Agnew za skupinu EFDD, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, a Albert Deß.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García a Marijana Petir.

Vystoupili: Phil Hogan a Nicola Caputo.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 29.5.2018.


27. Opravy (článek 231 jednacího řádu)

Opravy P7_TA(2014)0212(COR01) a P8_TA(2016)0126(COR01) byly oznámeny na plenárním zasedání dne 2. května 2018 (bod 11 zápisu ze dne 2.5.2018).

Opravy se podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu považují za schválené, neboť ani politická skupina, ani poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty nepožádali, aby se o nich hlasovalo.


28. Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (rozprava)

Prohlášení Komise: Nástroj pro propojení Evropy po roce 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Neoklis Sylikiotis za skupinu GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte a Massimiliano Salini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov a João Pimenta Lopes.

Vystoupila Violeta Bulc.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.7 zápisu ze dne 31.5.2018.


29. Výklad a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (krátké přednesení)

Zpráva o výkladu a provádění interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů [2016/2018(INI)] - Výbor pro právní záležitosti - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajové: Pavel Svoboda a Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda a Richard Corbett učinili prohlášení.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala a Notis Marias.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.9 zápisu ze dne 30.5.2018.


30. Udržitelné finance (krátké přednesení)

Zpráva o udržitelných financích [2018/2007(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer a Costas Mavrides.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 29.5.2018.


31. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (krátké přednesení)

Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017 [2018/2009(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Heidi Hautala a Costas Mavrides.

Vystoupila Violeta Bulc (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 29.5.2018.


32. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth a Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 621.808/OJMA).


34. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 23:42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí