Indeks 
Protokol
PDF 289kWORD 82k
Mandag den 28. maj 2018 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Mindeord
 4.Erklæring fra formanden
 5.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 6.Parlamentets sammensætning
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Valgs prøvelse
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Afslutning af en procedure om ophævelse af et medlems immunitet
 12.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)
 13.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 14.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)
 15.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 16.Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)
 17.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 18.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 19.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 20.Modtagne dokumenter
 21.Arbejdsplan
 22.Kommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke (forhandling)
 23.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (forhandling)
 24.Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor - Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (forhandling)
 25.Fremtiden for fødevarer og landbrug (forhandling)
 26.Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forhandling)
 27.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)
 28.Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (forhandling)
 29.Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (kortfattet forelæggelse)
 30.Bæredygtig finansiering (kortfattet forelæggelse)
 31.EU's resultattavle for retsområdet 2017 (kortfattet forelæggelse)
 32.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 33.Dagsorden for næste møde
 34.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 3. maj 2018, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


3. Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord over Nicole Fontaine, forhenværende formand for Europa-Parlamentet.

Indlæg af Manfred Weber for PPE-Gruppen for at ære Nicole Fontaines minde.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


4. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om ikrafttrædelsen af den generelle forordning om databeskyttelse. Han fremhævede Europa-Parlamentets centrale rolle i vedtagelsen af denne forordning og takkede ordføreren Jan Philipp Albrecht, hvorefter han påpegede, at de nye bestemmelser gør det muligt at undgå, at misbrug af millioner af borgeres persondata kan påvirke valgresultater fremover.

Formanden skitserede desuden de kommende prioriteter for forvaltning af den teknologiske revolution.


5. Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder

Protokollerne fra møderne den 2. og 3. maj 2018 godkendtes.


6. Parlamentets sammensætning

De kompetente franske myndigheder havde meddelt, at Karine Gloanec Maurin var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Jean-Paul Denanot med virkning fra den 11. juni 2018.

Parlamentet tog dette til efterretning.

Karine Gloanec Maurin deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


7. De politiske gruppers sammensætning

James Carver var ikke længere medlem af EFDD-Gruppen med virkning fra den 28. maj 2018. Han ville nu være at finde blandt løsgængerne.


8. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' og Danilo Oscar Lancini med virkning fra hhv. den 19. marts, 4. april, 17. april og 17. april 2018.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde modtaget følgende anmodninger om udnævnelser fra S&D-Gruppen:

ECON: Giuseppe Ferrandino i stedet for Udo Bullmann

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Giuseppe Ferrandino i stedet for Gianni Pittella.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


10. Anmodning om ophævelse af immunitet

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Steeve Briois' og Sophie Montels immunitet i forbindelse med en retlig forundersøgelse, der var indledt ved retten i Nanterre.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


11. Afslutning af en procedure om ophævelse af et medlems immunitet

JURI, som er kompetent på dette område, havde meddelt formanden, at den var forpligtet til at lukke en immunitetssag, fordi den ikke længere var begrundet som følge af en afgørelse fra appeldomstolen i Bukarest om at forkaste en klage med en påstand om fuldstændig annulation af en afgørelse afsagt af retten i Bukarest i en civilsag til fordel for Victor Boştinaru. Denne procedure om forsvar af immunitet var dermed afsluttet.


12. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (artikel 69c)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, om en afstemning om at indlede interinstitutionelle forhandlinger som meddelt i protokollen af onsdag den 2. maj 2018 (punkt 10 i protokollen af 2.5.2018).

ECON var således i stand til at indlede forhandlinger efter udløbet af den i forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, omhandlede frist.

°
° ° °

Formanden meddelte, at flere udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1:

- LIBE, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Ordfører: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN, på grundlag af betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Ordfører: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, inden afslutningen af den efterfølgende dag, tirsdag, den 29. maj 2018, anmode om, at et udvalgs afgørelse om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


13. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget TRAN havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA(2014)0389(COR02) til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 146-185) - (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 15. april 2014 med henblik på vedtagelse af ovennævnte direktiv (P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN)

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sætter under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


14. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2) (godkendelse)

Formanden meddelte, at han ikke havde modtaget nogen anmodning fra en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, om at gennemføre en afstemning om de to anmodninger om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, i forbindelse med hvilken det afgiver udtalelse om gennemførelsen af EU's miljølovgivning på de områder, hvor der er de største problemer hermed, nemlig inden for luft- og vandkvalitet samt affald, som meddelt i protokollen af onsdag den 2. maj 2018 (punkt 12 i protokollen af 2.5.2018) og om ligestilling mellem mænd og kvinder på de europæiske arbejdsmarkeder som meddelt i protokollen af onsdag den 2. maj 2018 (punkt 26 i protokollen af 2.5.2018).

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137,stk. 2, anses disse anmodninger dermed for at være blevet godtaget.


15. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han onsdag den 30. maj 2018 sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne og direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og om ændring af direktiv 2009/138/EF og 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1257/2013 og direktiv 94/63/EF og 2009/31/EF og Rådets direktiv 86/278/EØF og 87/217/EØF, hvad angår procedurereglerne på området miljørapportering, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/692/EØF (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Europa-parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medtagelse af drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 og afgørelse nr. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EUF) nr. 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EUF) nr. 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Større forespørgsler (forretningsordenens artikel 130b) (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget følgende større forespørgsler til skriftlig besvarelse med forhandling (forretningsordenens artikel 130b):

- (O-000032/2018) af Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria og Monica Macovei til Kommissionen (næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik): EU's reaktion på seksuelle overgreb begået inden for hjælpeorganisationer (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) af Jörg Meuthen for EFDD-Gruppen til Kommissionen: Afholdelse af den internationale familiedag (15. maj) (B8-0021/2018).


17. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Følgende forespørgsel til mundtlig besvarelse var blevet stillet af medlemmerne (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000054/2018) af Cecilia Wikström for PETI til Kommissionen: Svar på andragender vedrørende bekæmpelse af usikre ansættelsesvilkår og misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (B8-0022/2018).


18. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger fra mødeperioden februar I 2018 forelå på Europarl.


19. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- ændring 1 til aftalen om regelsamarbejde inden for civil luftfartssikkerhed mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab

- omfattende og udvidet partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side

- protokol til partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Kirgisiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af den europæiske union

- aftale mellem Den Europæiske Union og Island om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af fonden for intern sikkerhed for perioden 2014-2020

- tillægsprotokol til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Island

- aftale mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet

- aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Kongeriget Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

- aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter

- protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union
og Republikken Mauritius

- aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af fonden for intern sikkerhed for perioden 2014-2020

- aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Den Europæiske Union og Den Libanesiske Republik, som fastsætter vilkårene og betingelserne for Den Libanesiske Republiks deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA)

- aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og New Zealand i henhold til artikel XXIV:6 og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelserne i Republikken Kroatiens toldtarif i tilslutning til dette lands tiltrædelse af Den Europæiske Union

- aftale mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold

- aftale mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold

- aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold

- aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold.


20. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, ECON

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 325,stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, TRAN, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ville høre Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

ECON, EMPL, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (omarbejdning) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om implementering af topdomænenavnet .eu og dets funktion og om ophævelse af forordning (EF) nr. 733/2002 og Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

BUDG, IMCO, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Seychellerne om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne om visumfritagelse for kortvarige ophold (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Commonwealth of the Bahamas om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Commonwealth of the Bahamas om visumfritagelse for kortvarige ophold (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Antigua og Barbuda om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Antigua og Barbuda om visumfritagelse for kortvarige ophold (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Barbados om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Barbados om visumfritagelse for kortvarige ophold (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Føderationen Saint Kitts og Nevis om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Føderationen Saint Kitts og Nevis om visumfritagelse for kortvarige ophold (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Mauritius om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Mauritius om visumfritagelse for kortvarige ophold (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

INTA

- Forslag til ændringsbudget nr. 1 til det almindelige budget for 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

- Forslag til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON - Ordfører: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH - Ordfører: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN - Ordfører: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA - Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON - Ordførere: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om manipulation af kilometertæller i motorkøretøjer: revision af EU's retlige rammer (2017/2064(INL)) - TRAN - Ordfører: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (2017/2129(INI)) - PECH - Ordfører: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (2017/2088(INI)) - AGRI - Ordfører: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Libyen (2018/2017(INI)) - AFET - Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Betænkning om årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (2017/2256(INI)) - LIBE - Ordfører: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017 (2018/2009(INI)) - JURI - Ordfører: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af EU-ungdomsstrategien (2017/2259(INI)) - CULT - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (2017/2119(INI)) - PECH - Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Betænkning om bæredygtig finansiering (2018/2007(INI)) - ECON - Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af direktivet om miljøvenligt design (2009/125/EF) (2017/2087(INI)) - ENVI - Ordfører: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Betænkning om årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (2017/2070(INI)) - INTA - Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Betænkning om gennemførelse af det fælles arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestregrene om ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser 2016-2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE - FEMM - Ordfører: Linda McAvan - Ordfører: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (2016/2328(INI)) - LIBE - FEMM - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Betænkning om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2016/2018(INI)) - JURI - AFCO - Ordfører: Pavel Svoboda - Ordfører: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE - Ordfører: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2018/000 TA 2018 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG - Ordfører: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG - Ordfører: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 1/2018 for regnskabsåret 2018, der ledsager forslaget om anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Grækenland, Spanien, Frankrig og Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG - Ordfører: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Betænkning om fremtiden for fødevarer og landbrug (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI - Ordfører: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) følgende indstilling ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA - Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde godkendt anmodningen fra Det Særlige Uvalg om Terrorisme (TERR) om at forlænge dets funktionsperiode med to måneder.

Denne forlængelse var nødvendig, for at TERR kunne varetage sit mandat.

Denne afgørelse ville blive opført under afstemningstiden tirsdag og ville blive anset for vedtaget, såfremt der ingen indsigelser gøres.

Anmodning fra PPE-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkningen Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (punkt 20 i protokollen) til onsdag.

Taler: Pavel Svoboda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at afslutte forhandlingen om redegørelsen ved Kommissionen om USA's toldsatser i stål- og aluminiumssektoren med forelæggelse af et beslutningsforslag, der ville blive sat under afstemning torsdag.

Talere: Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Alessia Maria Mosca, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (54 for, 233 imod, 9 hverken/eller).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje redegørelser ved Rådet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser og bevarelse af den fælles omfattende handlingsplan (uden beslutning).

Talere: Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Victor Boştinaru, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (73 for, 215 imod, 4 hverken/eller).

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som femte punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje en mundtlig forespørgsel til Rådet om traktaten om forbud mod kernevåben.

Taler: João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (142 for, 151 imod, 5 hverken/eller).

Onsdag

Anmodning fra GUE/NGL-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje redegørelser ved Rådet og Kommissionen om "Overdreven magtanvendelse mod flygtninge og migranter, navnlig sagen om Mawda".

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Tomáš Zdechovský, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (128 for, 149 imod, 13 hverken/eller).

Anmodning fra S&D-Gruppen om som tredje punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje en mundtlig forespørgsel til Kommissionen om "Udvidelse af anvendelsesområdet for kapitel I i Bruxelles IIa-forordningen til at inkludere registrerede partnerskaber" (uden beslutning).

Taler: Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (150 for, 114 imod, 10 hverken/eller).

Anmodning fra PPE-Gruppen om som andet punkt på dagsordenen om eftermiddagen at tilføje betænkningen Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) "En EU-civilbeskyttelsesmekanisme".

Taler: Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godtog anmodningen.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.

Taler: Edouard Martin, om opfølgningen på vedtagelsen den 26. oktober 2017 af beslutningen om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU (punkt 10 i protokollen af 26.10.2017) (formanden forsikrede, at Præsidiet og det rådgivende udvalg fortsætter arbejdet på området i overensstemmelse med plenarforsamlingens vilje).


22. Kommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Kommissionens afgørelse om den tredje mobilitetspakke (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz og Carlos Zorrinho.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Henna Virkkunen.

FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo og Ruža Tomašić.

Talere: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete og Violeta Bulc.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


23. Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen)

Talere: Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Sylvie Goddyn for ENF-Gruppen, Gabriel Mato, Ian Hudghton, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Mireille D'Ornano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias og João Ferreira.

Taler: Karmenu Vella.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.9 i protokollen af 29.5.2018.


24. Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor - Fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked (forhandling)

Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor [2017/2119(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Betænkning om gennemførelsen af foranstaltninger til kontrol af fiskevarers overensstemmelse med kriterierne for tiltrædelse af EU's marked [2017/2129(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García og Linnéa Engström forelagde betænkningerne.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Jarosław Wałęsa og Ruža Tomašić.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo.

Talere: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García og Linnéa Engström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 29.5.2018 og punkt 13.7 i protokollen af 30.5.2018.


25. Fremtiden for fødevarer og landbrug (forhandling)

Betænkning om fremtiden for fødevarer og landbrug [2018/2037(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Seán Kelly (ordfører for udtalelse fra INTA), Angélique Delahaye (ordfører for udtalelse fra ENVI), Maria Noichl (ordfører for udtalelse fra DEVE), Nedzhmi Ali (ordfører for udtalelse fra BUDG), Albert Deß for PPE-Gruppen, Clara Eugenia Aguilera García for S&D-Gruppen, James Nicholson for ECR-Gruppen, Ulrike Müller for ALDE-Gruppen, Thomas Waitz for Verts/ALE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr og Maria Gabriela Zoană.

Talere: Phil Hogan og Herbert Dorfmann.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.8 i protokollen af 30.5.2018.


FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

26. Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen [2017/2088(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo forelagde betænkningen.

Indlæg af Phil Hogan (medlem af Kommissionen).

Talere: Nuno Melo for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Maria Heubuch for Verts/ALE-Gruppen, Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFDD-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, og Albert Deß.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García og Marijana Petir.

Talere: Phil Hogan og Nicola Caputo.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 29.5.2018.


27. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelserne P7_TA(2014)0212(COR01) og P8_TA(2016)0126(COR01) var blevet meddelt på plenarmødet den 2. maj 2018 (punkt 11 i protokollen af 2.5.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at disse berigtigelser blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås de for vedtaget.


28. Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Connecting Europe-faciliteten efter 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, Wim van de Camp, Isabella De Monte og Massimiliano Salini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov og João Pimenta Lopes.

Indlæg af Violeta Bulc.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 31.5.2018.


29. Fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fortolkning og gennemførelse af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning [2016/2018(INI)] - Retsudvalget - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordførere: Pavel Svoboda og Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda og Richard Corbett foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala og Notis Marias.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.9 i protokollen af 30.5.2018.


30. Bæredygtig finansiering (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om bæredygtig finansiering [2018/2007(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer og Costas Mavrides.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.12 i protokollen af 29.5.2018.


31. EU's resultattavle for retsområdet 2017 (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017 [2018/2009(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Heidi Hautala og Costas Mavrides.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.13 i protokollen af 29.5.2018.


32. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth og Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 621.808/OJMA).


34. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik