Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 281kWORD 83k
Maanantai 28. toukokuuta 2018 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Muistosanat
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 8.Valtakirjojen tarkastus
 9.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 10.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 11.Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen
 12.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 13.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 14.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)
 15.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 16.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 17.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 18.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 19.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 20.Vastaanotetut asiakirjat
 21.Käsittelyjärjestys
 22.Komission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista (keskustelu)
 23.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)
 24.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi - Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (keskustelu)
 25.Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (keskustelu)
 26.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (keskustelu)
 27.Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)
 28.Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)
 29.Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (lyhyt esittely)
 30.Kestävä rahoitus (lyhyt esittely)
 31.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (lyhyt esittely)
 32.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 33.Seuraavan istunnon esityslista
 34.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 3. toukokuuta 2018 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.05.


3. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin puolesta puheen Euroopan parlamentin entisen puhemiehen Nicole Fontainen muistoksi.

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta kunnioittaakseen Nicole Fontainen muistoa.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.


4. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulosta. Hän korosti parlamentin keskeistä roolia tämän asetuksen hyväksymisessä ja esitti kiitoksensa esittelijä Jan Philipp Albrechtille sekä korosti, että uusien sääntöjen ansiosta voidaan välttää tilanne, jossa miljoonien kansalaisten tietoja henkilötietoja väärinkäyttämällä voitaisiin vaikuttaa vaalituloksiin.

Puhemies hahmotteli lisäksi teknologisen murroksen hallintaan liittyviä tulevia prioriteetteja.


5. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

2 ja 3. toukokuuta 2018 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Karine Gloanec Maurin on nimitetty parlamentin jäseneksi Jean-Paul Denanot'n tilalle 11. kesäkuuta 2018 alkaen.

Parlamentti merkitsi tiedoksi hänen valintansa.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Karine Gloanec Maurin osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Poliittisten ryhmien kokoonpano

James Carver ei enää ole EFDD-ryhmän jäsen 28. toukokuuta 2018 alkaen. Hän kuuluu sitoutumattomiin jäseniin.


8. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteviksi seuraavien jäsenten valtakirjat: Dobromir Sośnierz 19. maaliskuuta 2018 alkaen, Aleksander Gabelic 4. huhtikuuta 2018 alkaen, Giancarlo Scotta' 17. huhtikuuta 2018 alkaen ja Danilo Oscar Lancini 17. huhtikuuta 2018 alkaen.


9. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityspyynnöt:

ECON-valiokunta: Udo Bullmannin tilalle Giuseppe Ferrandino

valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Gianni Pittellan tilalle Giuseppe Ferrandino.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


10. Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

Ranskan toimivaltaiset viranomaiset ovat lähettäneet pyynnön Steeve Brioisin ja Sophie Montelin koskemattomuuden pidättämiseksi Nanterren alioikeudessa aloitettuun oikeudelliseen tutkintaan liittyen.

Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tämä pyyntö on lähetetty asiasta vastaavaan JURI-valiokuntaan.


11. Parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn päättäminen

Asiasta vastaava JURI-valiokunta tiedotti puhemiehelle, että sen jälkeen, kun Bukarestin hovioikeus oli päättänyt hylätä kanteen, jolla haluttiin peruttaa kokonaan Bukarestin oikeuslaitoksen päätös siviiliasiassa Victor Boştinarun hyväksi, JURI-valiokunta joutui päättämään koskemattomuuden pidättämistä koskevan menettelyn jatkamisesta perusteettomana. Tämä koskemattomuuden pidättämistä koskeva menettely on siten päätetty.


12. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut saanut vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavalta määrältä jäseniä tai yhdeltä tai useammalta poliittiselta ryhmältä pyyntöä äänestää päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut, joista ilmoitettiin keskiviikkona 2. toukokuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.5.2018, kohta 10).

ECON-valiokunta on näin ollen voinut aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 alakohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

°
° ° °

Puhemies ilmoitti valiokuntien tekemistä päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraavien mietintöjen pohjalta:

- LIBE-valiokunta, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON-valiokunta, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN-valiokunta, mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Esittelijä: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomenna tiistaina 29. toukokuuta 2018 ennen puoltayötä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksistä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


13. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

TRAN-valiokunta on välittänyt seuraavan oikaisun Euroopan parlamentin hyväksymään tekstiin:

- Oikaisu P7_TA(2014)0389(COR02) Euroopan parlamentin ja neuvoston 23 päivänä heinäkuuta 2014 antamaan direktiiviin 2014/90/EU laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 146–185) – (Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta, joka hyväksyttiin 15. huhtikuuta 2014, edellä mainitun direktiivin hyväksymisestä P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN-valiokunta)

Työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa, että asiasta äänestetään.

Oikaisu on saatavilla Europarl-verkkosivustolla tämän istuntojakson ajan.


14. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta) (hyväksyminen)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimittaa äänestys pyynnöstä kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa lausunnosta EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanosta aloilla, joilla on todettu suurimmat puutteet, toisin sanoen ilmanlaatu ja vesi- ja jätehuolto, josta ilmoitettiin keskiviikkona 2. toukokuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.5.2018, kohta 12), ja sukupuolten tasa-arvosta Euroopan työmarkkinoilla, josta ilmoitettiin keskiviikkona 2. toukokuuta 2018 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 2.5.2018, kohta 26).

Nämä pyynnöt hyväksyttiin työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


15. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona 30. toukokuuta 2018 yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luonnonmukaisesta tuotannosta ja luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden merkinnöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007 kumoamisesta (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU ja energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2012/27/EU muuttamisesta (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1257/2013 ja direktiivien 94/63/EY ja 2009/31/EY sekä neuvoston direktiivien 86/278/ETY ja 87/217/ETY muuttamisesta ympäristöraportointia koskevien menettelysääntöjen osalta sekä neuvoston direktiivin 91/692/ETY kumoamisesta (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 ja päätöksen N:o 529/2013/EU muuttamisesta (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat kirjallisesti vastattavat ensisijaiset tiedustelut, joista keskustellaan, on jätetty käsiteltäviksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

- (O-000032/2018) Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria ja Monica Macovei komissiolle (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja): Unionin vastaus seksuaalisiin rikkomuksiin avustusjärjestöissä (B8-0020/2018)

- (O-000042/2018) Jörg Meuthen EFDD-ryhmän puolesta komissiolle: Kansainvälisen perhepäivän viettäminen (15. toukokuuta) (B8-0021/2018).


17. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullisesti vastattava kysymys on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000054/2018) Cecilia Wikström PETI-valiokunnan puolesta komissiolle: Reagointi työsuhteiden epävarmuutta ja määräaikaisten työsopimusten väärinkäyttöä koskeviin vetoomuksiin (B8-0022/2018).


18. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin helmikuun I 2018 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Europarl-verkkosivustolla.


19. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- muutos 1 Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön sopimukseen yhteistyöstä siviili-ilmailun turvallisuuden sääntelyssä

- Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Armenian tasavallan välinen kokonaisvaltainen ja tehostettu kumppanuussopimus

- pöytäkirja kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan kesken tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi

- ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskeva Euroopan unionin ja Islannin välinen sopimus

- lisäpöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Islannin tasavallan väliseen sopimukseen

- Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välinen sopimus hallinnollisesta yhteistyöstä, petosten torjunnasta ja saatavien perinnästä arvonlisäverotuksen alalla

- Marokon kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistava Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus

- Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välillä lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa kirjeenvaihtona tehty sopimus

- pöytäkirja Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

- ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskeva Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus

- Libanonin tasavallan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen (PRIMA) koskevat ehdot ja edellytykset vahvistava Euroopan unionin ja Libanonin tasavallan välistä tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus

- Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehty sopimus

- Euroopan unionin ja Barbadosin välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamisesta

- Euroopan unionin ja Antigua ja Barbudan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen muuttamisesta

- Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamisesta

- Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välinen sopimus lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamisesta.


20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisäämisestä (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan 4 kohdan mukaisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.
Puhemies kuulee Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan säännösten mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettua tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

ECON, EMPL, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, IMCO, JURI

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Bahaman liittovaltion välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Antigua ja Barbudan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Barbadosin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Barbadosin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Saint Kitts ja Nevisin välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Saint Kitts ja Nevisin federaation välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan :

LIBE

- Esitys neuvoston päätökseksi lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaudesta tehdyn Euroopan yhteisön ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Mauritiuksen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

INTA

- Esitys lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2018 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

2.1) mietinnöt

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lentoliikenteen harjoittamisen yhteisistä säännöistä yhteisössä annetun asetuksen (EY) N:o 1008/2008 muuttamisesta (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON-valiokunta - Esittelijät: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Mietintö suosituksista komissiolle moottoriajoneuvojen matkamittarien manipuloinnista: unionin lainsäädäntökehyksen tarkistaminen (2017/2064(INL)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia (2017/2129(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (2017/2088(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyasta (2018/2017(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta (2017/2256(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017 (2018/2009(INI)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Mietintö EU:n nuorisostrategian täytäntöönpanosta (2017/2259(INI)) - CULT-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista (2017/2119(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Mietintö kestävästä rahoituksesta (2018/2007(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Mietintö ekosuunnitteludirektiivin (2009/125/EY) täytäntöönpanosta (2017/2087(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Mietintö vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (2017/2070(INI)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Mietintö yhteisen valmisteluasiakirjan (SWD(2015)0182) täytäntöönpanosta – Sukupuolten tasa-arvoa ja naisten vaikutusvaltaa edistävät toimenpiteet: Tyttöjen ja naisten elämän muuttaminen EU:n ulkosuhteiden avulla (2016–2020) (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE -valiokunta - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Linda McAvan - Esittelijä: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanosta (2016/2328(INI)) - LIBE-valiokunta - FEMM -valiokunta - Esittelijä: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Esittelijä: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta (2016/2018(INI)) - JURI-valiokunta - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Pavel Svoboda - Esittelijä: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälistä suojelua unionissa koskevan yhteisen menettelyn luomisesta ja direktiivin 2013/32/EU kumoamisesta (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2018/000 TA 2018 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta Kreikan, Espanjan, Ranskan ja Portugalin avustamiseksi (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1/2018 varainhoitovuodeksi 2018, joka on oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle ja Portugalille (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) suositus toiseen käsittelyyn

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Käsittelyjärjestys

Toukokuun II 2018 (PE 621.808/PDOJ) istuntojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

Muutoksia ei ehdotettu.

Tiistai

Puhemies ilmoitti, että puheenjohtajakokous on hyväksynyt terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan (TERR) pyynnön sen toimikauden jatkamisesta kahdella kuukaudella.

Tämä jatkaminen on välttämätöntä, jotta TERR-valiokunta voisi hoitaa toimeksiantonsa.

Päätöksestä äänestetään tiistaina ja se hyväksytään, ellei sitä vastusteta.

PPE-ryhmä pyysi lykkäämään keskiviikkoon äänestystä mietinnöstä ”Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano”(A8-0170/2018), jonka ovat jättäneet Pavel Svoboda ja Richard Corbett (PDOJ:n 20 kohta).

Pavel Svoboda käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Verts/ALE-ryhmä on pyytänyt, että Yhdysvaltojen tuontitulleja teräs- ja alumiinialalla koskevasta komission julkilausumasta käytävän keskustelun päätteeksi jätetään päätöslauselmaesitys (PDOJ:n kohta 78), josta äänestettäisiin torstaina.

Puheenvuorot: Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Alessia Maria Mosca pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (54 puolesta, 233 vastaan, 9 tyhjää).

GUE/NGL-pyysi, että iltapäivän kolmanneksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat yhteiseen kattavaan toimintasuunnitelmaan liittyvistä täytäntöönpanotoimista ja jatkuvuutta koskevista toimista (ilman päätöslauselmaa).

Puheenvuorot: Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Victor Boştinaru pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (73 puolesta, 215 vastaan, 4 tyhjää).

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän viidenneksi kohdaksi lisätään suullinen kysymys neuvostolle ydinkieltosopimuksesta.

João Pimenta Lopes käytti puheenvuoron GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (142 puolesta, 151 vastaan, 5 tyhjää).

Keskiviikko

GUE/NGL-ryhmä pyysi, että iltapäivän toiseksi kohdaksi lisätään neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta liiallinen voimankäyttö pakolaisia ja maahanmuuttajia vastaan: Mawdan tapaus.

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Tomáš Zdechovský pyyntöä vastaan.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (128 puolesta, 149 vastaan, 13 tyhjää).

S&D-ryhmä pyysi, että iltapäivän kolmanneksi kohdaksi lisätään komission suullinen kysymys Bryssel II a -asetuksen I luvun soveltamisalan laajentamisesta rekisteröityihin parisuhteisiin (uudelleenlaatiminen) (ilman päätöslauselmaa).

Evelyne Gebhardt käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (150 puolesta, 114 vastaan, 10 tyhjää).

PPE-ryhmä pyysi, että iltapäivän toiseksi kohdaksi lisätään Elisabetta Gardinin mietintö (A8-0180/2018) "Unionin pelastuspalvelumekanismi".

Elisabetta Gardini käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Torstai

Muutoksia ei ehdotettu.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Edouard Martin käytti puheenvuoron jatkotoimista, jotka liittyvät 26. lokakuuta 2017 hyväksyttyyn päätöslauselmaan seksuaalisen häirinnän ja hyväksikäytön torjumisesta EU:ssa (istunnon pöytäkirja 26.10.2017, kohta 10) (puhemies vakuutti, että puhemiehistö ja neuvoa-antava komitea jatkavat toimintaansa täysistunnon suuntaviivojen mukaisesti).


22. Komission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista (keskustelu)

Komission julkilausuma: Komission päätös kolmannesta liikkuvuuspaketista (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Violeta Bulc (komission jäsen) antoivat julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz ja Carlos Zorrinho.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Henna Virkkunen.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete ja Violeta Bulc.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


23. Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn ENF-ryhmän puolesta, Gabriel Mato, Ian Hudghton, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, ja Mireille D'Ornano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja João Ferreira.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.9.


24. EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi - Kalastustuotteiden EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisuus (keskustelu)

Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista [2017/2119(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Mietintö sellaisten valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta, joilla osoitetaan, että kalastustuotteet ovat EU:n markkinoille pääsyä koskevien vaatimusten mukaisia [2017/2129(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García ja Linnéa Engström esittelivät mietinnöt.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Udo Voigt, Jarosław Wałęsa ja Ruža Tomašić.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García ja Linnéa Engström.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.7 ja istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.7.


25. Ruoan ja maanviljelyn tulevaisuus (keskustelu)

Mietintö ruoan ja maanviljelyn tulevaisuudesta [2018/2037(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Seán Kelly (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angélique Delahaye (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Maria Noichl (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nedzhmi Ali (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Albert Deß PPE-ryhmän puolesta, Clara Eugenia Aguilera García S&D-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Philippe Loiseau ENF-ryhmän puolesta, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi ja Marijana Petir.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr ja Maria Gabriela Zoană.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Herbert Dorfmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.8.


Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO

26. YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (keskustelu)

Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen [2017/2088(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo esitteli mietinnön.

Phil Hogan (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Nuno Melo PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema, ALDE-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis ja Albert Deß.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García ja Marijana Petir.

Puheenvuorot: Phil Hogan ja Nicola Caputo.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.8.


27. Oikaisut (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisuista P7_TA(2014)0212(COR01) ja P8_TA(2016)0126(COR01) ilmoitettiin 2. toukokuuta 2018 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 2.5.2018, kohta 11).

Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään, joten työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohdan mukaisesti nämä oikaisut katsotaan hyväksytyiksi.


28. Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (keskustelu)

Komission julkilausuma: Verkkojen Eurooppa -väline vuoden 2020 jälkeen (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Wim van de Camp, Isabella De Monte ja Massimiliano Salini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov ja João Pimenta Lopes.

Violeta Bulc käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.7.


29. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinta ja täytäntöönpano (lyhyt esittely)

Mietintö parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta [2016/2018(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijät: Pavel Svoboda ja Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda ja Richard Corbett esittelivät asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala ja Notis Marias.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.9.


30. Kestävä rahoitus (lyhyt esittely)

Mietintö kestävästä rahoituksesta [2018/2007(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer ja Costas Mavrides.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.12.


31. EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017 [2018/2009(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Heidi Hautala ja Costas Mavrides.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.13.


32. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 621.808/OJMA).


34. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö