Rodyklė 
Protokolas
PDF 289kWORD 84k
Pirmadienis, 2018 m. gegužės 28 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Atminimo pagerbimas
 4.Pirmininko pareiškimas
 5.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 6.Parlamento sudėtis
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Įgaliojimų tikrinimas
 9.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 10.Prašymas atšaukti imunitetą
 11.Nario imuniteto panaikinimo procedūros užbaigimas
 12.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 13.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 14.Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)
 15.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 16.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 17.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 18.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 19.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 20.Gauti dokumentai
 21.Darbų programa
 22.Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio (diskusijos)
 23.Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)
 24.ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas - Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (diskusijos)
 25.Maisto ir ūkininkavimo ateitis (diskusijos)
 26.Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas (diskusijos)
 27.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 28.Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (diskusijos)
 29.Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (trumpas pristatymas)
 30.Tvarūs finansai (trumpas pristatymas)
 31.2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (trumpas pristatymas)
 32.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 33.Kito posėdžio darbotvarkė
 34.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2018 m. gegužės 3 d. ketvirtadienisatidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.05 val.


3. Atminimo pagerbimas

Parlamento vardu Pirmininkas pagerbė Nicole Fontaine, buvusios Europos Parlamento Pirmininkės, atminimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, pagerbdamas Nicole Fontaine atminimą.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


4. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimo. Pirmininkas atkreipė dėmesį į esminį Parlamento vaidmenį priimant šį reglamentą ir padėkojo pranešėjui Jan Philipp Albrecht, Pirmininkas pabrėžė, kad pagal naująsias taisykles bus galima užkirsti kelią milijonų piliečių asmens duomenų panaudojimui ateityje, siekiant daryti įtaką rinkimų rezultatams.

Be to, Pirmininkas pristatė būsimus technologijų revoliucijos valdymo prioritetus.


5. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2018 m. gegužės 2 d. ir gegužės 3 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


6. Parlamento sudėtis

Prancūzijos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Karine Gloanec Maurin, kuri pakeis Jean-Paul Denanot, išrinkimą Parlamento nare nuo 2018 m. birželio 11 d.

Parlamentas atkreipė dėmesį į šį išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Frakcijų sudėtis

James Carver nuo 2018 m. gegužės 28 d. nebėra EFDD frakcijos narys. Jis prisijungė prie nepriklausomų Parlamento narių.


8. Įgaliojimų tikrinimas

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' ir Danilo Oscar Lancini įgaliojimus atitinkamai nuo 2018 m. kovo 19 d., balandžio 4 d., balandžio 17 d. ir balandžio 17 dienos.


9. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas iš S&D frakcijos gavo šiuos prašymus dėl paskyrimų:

ECON komitetas: Giuseppe Ferrandino vietoj Udo Bullmann

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Giuseppe Ferrandino vietoj Gianni Pittella.

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


10. Prašymas atšaukti imunitetą

Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Steeve'o Briois'o ir Sophie Montel imunitetą dėl Nantero apygardos teisme pradėto ikiteisminio tyrimo.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


11. Nario imuniteto panaikinimo procedūros užbaigimas

Atsakingas JURI komitetas pranešė Pirmininkui, kad vadovaujantis Bukarešto apeliacinio teismo sprendimu atmesti apeliacinį skundą dėl Bukarešto teismo sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Victor Boştinaru naudai, JURI komitetas turėjo užbaigti imuniteto atšaukimo procedūrą, nes jos tęsti nėra pagrindimo. Todėl procedūra ginti imunitetą yra užbaigta.


12. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad jis nėra gavęs prašymų iš narių ar frakcijų, kurių skaičius siektų būtiną minimalų balsų skaičių, dėl balsavimo dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas, paskelbtas trečiadienio 2 gegužės 2018 (2018 05 02 protokolo 10 punktas) protokole.

ECON komitetas pradės tarpinstitucines deryba po datos, nustatytos Darbo tvarkos taisyklių 69c staripsnio 2 dalyje.

°
° ° °

Pirmininkas pranešė apie kelių komitetų sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį:

- LIBE komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka Sąjungoje ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES(COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN komitetas dėl pranešimo dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Pranešėja: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos gali iki rytojaus, 2018 m. gegužės 29 d., antradienio, vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


13. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

TRAN komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Klaidų ištaisymas P7_TA(2014)0389(COR02) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/90/ES dėl laivų įrenginių, kuria panaikinama Tarybos direktyva (OL L 257, 2014 8 28, p. 146-185) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. balandžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą direktyva P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)) - TRAN komitetas)

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalimi, klaidų ištaisymas bus laikomas patvirtintu, jei per 24 valandas ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos nepaprašo, kad dėl jo būtų balsuojama.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


14. Prašymas kreiptis į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą dėl konsultacijos (Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalis) (patvirtinimas)

Pirmininkas pranešė, kad negavo mažiau kaip žemą ribą siekiančių narių ar politinių grupių ar grupių prašymų dėl balsavimo dėl dviejų prašymų konsultuotis su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas, siekiant, kad jis pateiktų nuomonę dėl ES aplinkos teisės aktų įgyvendinimo tose srityse, kuriose nustatyti svarbiausi oro kokybės, vandens ir atliekų sričių trūkumai, apie kuriuos pranešta 2018 m. gegužės 2 d., trečiadienio, (2018 05 02 protokolo 12 punktas) protokole ir dėl lyčių lygybės Europos darbo rinkose, kaip pranešta 2018 m. gegužės 2 d., trečiadienio, (2018 05 02 protokolo 26 punktas) protokole.

Vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 2 dalimi, šie prašymai buvo patenkinti.


15. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku 2018 m. gegužės 30 d., trečiadienį, i pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Europos parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1257/2013, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 94/63/EB ir 2009/31/EB bei Tarybos direktyvų 86/278/EEB ir 87/217/EEB nuostatos dėl aplinkos srities ataskaitų teikimo procedūrinių taisyklių ir panaikinama Tarybos direktyva 91/692/EEB (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo, prisidedant prie klimato politikos veiksmų, kad būtų vykdomi įsipareigojimai pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį, ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų ir absorbuojamų dėl žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės, kiekio įtraukimo į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 525/2013 ir Sprendimas Nr. 529/2013/ES (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Pateikti šie platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis):

- (O-000032/2018),kurį pateikė Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria ir Monica Macovei Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai): ES atsakas į nederamą seksualinį elgesį pagalbos organizacijose (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), kurį pateikė Jörg Meuthen EFDD frakcijos vardu Komisijai: Tarptautinės šeimos dienos minėjimas (gegužės 15 d.) (B8-0021/2018).


17. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Klausimą, į kurį atsakoma žodžiu pateikė nariai (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000054/2018), kurį pateikė Cecilia Wikström PETI komiteto vardu Komisijai: Atsakymai į peticijas dėl kovos su mažomis garantijomis dirbant ir piktnaudžiavimu terminuotosiomis darbo sutartimis (B8-0022/2018).


18. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per I 2018 m. vasario mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


19. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos bendrijos susitarimo dėl bendradarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje 1 pakeitimas;

- Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės susitarimas;

- Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kirgizijos Respublikos partnerystę, protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą;

- Europos Sąjungos ir Islandijos susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu;

- Europos ekonominės bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo papildomas protokolas;

- Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje;

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos;

- Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų;

- Protokolas, kuriuo nustatomos Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl papildomų taisyklių dėl išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės kaip vidaus saugumo fondo dalies 2014–2020 m. laikotarpiu;

- Europos Sąjungos ir Libano Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas, kuriuo išdėstomos Libano Respublikos dalyvavimo partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos;

- Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) xxiv straipsnio 6 dalį ir xxviii straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą;

- Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo;

- Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo;

- Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo;

- Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo.


20. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos piliečių tapatybės kortelių ir Sąjungos piliečiams bei jų šeimos nariams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise, išduodamų teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumo didinimo (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ITRE, TRAN, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

Nuomonė :

ECON, EMPL, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (nauja redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu „.eu“, įgyvendinimo ir šio domeno veikimo, kuriuo panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

Nuomonė :

BUDG, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Bahamų Sandraugos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Barbadoso susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo, sudarymo Sąjungos vardu (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

INTA

- 2018 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 1 projektas, pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiančio Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinančio Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

Nuomonė :

ENVI, ITRE, TRAN

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl administracinio bendradarbiavimo, kovos su sukčiavimu ir reikalavimų vykdymo pridėtinės vertės mokesčio srityje sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų Baltijos jūros silkių išteklių mirtingumo dėl žvejybos intervalų ir išsaugojimo lygio iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139 (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1008/2008 dėl oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl prekių kilmės kumuliacijos taikymo tarp Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos, Norvegijos Karalystės ir Turkijos Respublikos pagal bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą sudarymo projekto (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjos: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais statistikos (kodifikuota redakcija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl odometro duomenų klastojimo motorinėse transporto priemonėse: ES teisinės sistemos peržiūra (2017/2064(INL)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo (2017/2129(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po 2013 m. reformos (2017/2088(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Libijos (2018/2017(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Pranešimas dėl metinės Šengeno erdvės veikimo ataskaitos (2017/2256(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės (2018/2009(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Pranešimas dėl ES jaunimo strategijos įgyvendinimo (2017/2259(INI)) - CULT komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo (2017/2119(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Pranešimas dėl tvarių finansų (2018/2007(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Pranešimas dėl Ekologinio projektavimo direktyvos (2009/125/EB) įgyvendinimo (2017/2087(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Pranešimas dėl Metinės bendros prekybos politikos įgyvendinimo ataskaitos (2017/2070(INI)) - INTA komitetas - Pranešėja: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Pranešimas dėl bendro tarnybų darbinio dokumento „Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas: keisti mergaičių ir moterų gyvenimą plėtojant ES išorės santykius 2016–2020 m.“ įgyvendinimo (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Linda McAvan - Pranešėja: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, įgyvendinimo (2016/2328(INI)) - LIBE komitetas - FEMM komitetas - Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo (2016/2018(INI)) - JURI komitetas - AFCO komitetas - Pranešėjas: Pavel Svoboda - Pranešėjas: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra tarptautinės apsaugos tvarka Sąjungoje ir panaikinama Direktyva 2013/32/ES (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2018/000 TA 2018 – techninė pagalba, teikiama Komisijos iniciatyva“) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant teikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 1/2018 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Graikijai, Ispanijai, Prancūzijai ir Portugalijai (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) rekomendacija antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

Pirmininkas pranešė, kad Pirmininkų sueiga patvirtino specialiojo komiteto terorizmo klausimais (TERR komitetas) prašymą pratęsti jo įgaliojimus dar dviems mėnesiams.

Šis pratęsimas yra būtinas, siekiant TERR komitetui baigti jo įsipareigojimus.d

Šis pratšymas bus įtrauktas į antradienio darbotvarkę ir bus patvirtintas, jei dėl jo nebus prieštaravimų.

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekima balsuoti dėlt Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) pranešimo dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (galutinės darbotvarkės 20 punktas) trečiadienio.

Kalbėjo Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, pagrįsdamas savo prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Verts/ALE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo dėl JAV taikomų muitų tarifų plieno ir aliuminio sektoriuose (galutinės darbotvarkės projekto 78 punktas) , pateikiant pasiūlymas dėl rezoliucijos, dėl kurio bus balsuojama ketvirtadienis.

Kalbėjo: Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, pagrindžiant prašymą ir Alessia Maria Mosca prieštaraudama prašymui.

Vardinio balsavimo metu (54 už, 233 prieš, 9 susilaikė), Parlamentas atnešė šį prašymą.

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekima į popietinę darbotvarkę įtraukti trečiuoju punktu Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl įgyvendinimo priemonių ir BVVP išlaikymo (nepateikiant rezoliucijos).

Kalbėjo: Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, pagrįsdama prašymą ir Victor Boştinaru prieštaraudamas prašymui.

vadinio balsavimo metu (73 už, 215 prieš, 4 susilaikė), Parlamentas atmetė šį prašymą.

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekima į popietinę darbotvarkę penktuoju punktu įtraukti klausimą Tarybai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl Sutarties dėl Branduolinių ginklų uždraudimo.

Kalbėjo João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, pagrindžiant prašymą.

Vardinio balsavimo metu (142 už, 151 prieš, 5 susilaikė), Parlamentas atmetė šį prašymą.

Trečiadienis

GUE/NGL frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antruoju darbotvarkės po pietų punktu įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimus dėl pernelyg didelio pajėgų naudojimo pabėgėliams ir migrantams. Mawdos atvejo.

Kalbėjo: Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, pagrįsdama šį prašymą, ir Tomáš Zdechovský prieštaraudamas šiam prašymui.

Vardinio balsavimo metu (128 už, 149 prieš, 13 susilaikė), Parlamentas atmetė prašymą.

S&D frakcijos prašymas, kuriuo siekiama trečiuoju popietinės darbotvarkės punktu įtraukti klausimą Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl „Įregistruotos partnerystės įtraukimo į Reglamento „Briuselis IIa“ I skyriaus taikymo sritį (nauja redakcija)“ (nepateikiant rezoliucijos).

Kalbėjo Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, pagrįsdama šį prašymą.

Vardinio balsavimo metu(150 už, 114 prieš, 10 susilaikė), Parlamentas pritarė šiam prašymui.

PPE frakcijos prašymas, kuriuo siekiama antruoju popietinės darbotvarkės punktu įtraukti Elisabetta Gardini pranešimą (A8-0180/2018) dėl "Sąjungos civilinės saugos mechanizmas".

Kalbėjo Elisabetta Gardini PPE frakcijos vardu, pagrįsdama šį prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Edouard Martin dėl tolesnių veiksmų, patvirtinus 26 spalio 2017 rezoliuciją dėl kovos su seksualiniu priekabiavimu ir piktnaudžiavimu ES (2017 10 26 protokolo 10 punktas) (pirmininkas patikino, kad Biuras ir konsultacinis komitetas tęs savo veiklą, pagal Parlamento nubrėžtas gaires).


22. Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos priimtas sprendimas dėl Trečiojo judumo dokumentų rinkinio (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (Komisijos Pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) ir Violeta Bulc (Komisijos narė) font la déclaration.

Kalbėjo: Wim van de Camp PPE frakcijos vardu, Ismail Ertug S&D frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Lampros Fountoulis, nepriklausomas Parlamento narys, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Henna Virkkunen.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete ir Violeta Bulc.

Diskusijos baigtos.


23. Šiaurės jūros priedugnio žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiametis planas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Šiaurės jūros demersinių žuvų išteklių valdymo ir tų išteklių žvejybos daugiamečio plano sudarymo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 676/2007 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Sylvie Goddyn ENF frakcijos vardu, Gabriel Mato, Ian Hudghton, jis taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn, ir Mireille D'Ornano.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir João Ferreira.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 29 protokolo 7.9 punktas


24. ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimas - Žuvininkystės produktų atitiktis patekimo į ES rinką kriterijams (diskusijos)

Pranešimas dėl ES žuvininkystės sektoriaus vertės grandinės optimizavimo [2017/2119(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Pranešimas dėl kontrolės priemonių, kurias naudojant nustatoma, ar žuvininkystės produktai atitinka patekimo į ES rinką kriterijus, įgyvendinimo [2017/2129(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García ir Linnéa Engström pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Udo Voigt, nepriklausomas Parlamento narys, Jarosław Wałęsa ir Ruža Tomašić.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo.

Kalbėjo: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García ir Linnéa Engström.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 29 protokolo 7.7 punktas ir 2018 05 30 protokolo 13.7 punktas


25. Maisto ir ūkininkavimo ateitis (diskusijos)

Pranešimas dėl maisto ir ūkininkavimo ateities [2018/2037(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Seán Kelly (INTA komiteto nuomonės referentas), Angélique Delahaye (ENVI komiteto nuomonės referentė), Maria Noichl (DEVE komiteto nuomonės referentė), Nedzhmi Ali (BUDG komiteto nuomonės referentas), Albert Deß PPE frakcijos vardu, Clara Eugenia Aguilera García S&D frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr ir Maria Gabriela Zoană.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Herbert Dorfmann.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.8 punktas


PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

26. Jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių ES po 2013 m. reformos įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl jauniesiems ūkininkams skirtų BŽŪP priemonių įgyvendinimo ES po 2013 m. reformos [2017/2088(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Phil Hogan (Komisijos narys).

Kalbėjo: Nuno Melo PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu, John Stuart Agnew EFDD frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, ir Albert Deß.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García ir Marijana Petir.

Kalbėjo: Phil Hogan ir Nicola Caputo.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 29 protokolo 7.8 punktas


27. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

Klaidų ištaisymai P7_TA(2014)0212(COR01) ir P8_TA(2016)0126(COR01) paskelbti 2018 m. gegužės 2 d. plenarinės sesijos metu (2018 05 02 protokolo 11 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šie klaidų ištaisymai laikomi patvirtintais, kadangi nei frakcija, nei ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepateikė prašymų balsuoti dėl jų.


28. Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos infrastruktūros tinklų priemonė po 2020 m. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu, Wim van de Camp, Isabella De Monte ir Massimiliano Salini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Violeta Bulc.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 05 31 protokolo 7.7 punktas


29. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimas ir įgyvendinimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros aiškinimo ir įgyvendinimo [2016/2018(INI)] - Teisės reikalų komitetas - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjai: Pavel Svoboda ir Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda ir Richard Corbett pristatė pranešimą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala ir Notis Marias.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 05 30 protokolo 13.9 punktas


30. Tvarūs finansai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl tvarių finansų [2018/2007(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer ir Costas Mavrides.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 05 29 protokolo 7.12 punktas


31. 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl 2017 m. ES teisingumo rezultatų suvestinės [2018/2009(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Heidi Hautala ir Costas Mavrides.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 05 29 protokolo 7.13 punktas


32. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth ir Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 621.808/OJMA).


34. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.42 val.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Atnaujinta: 2019 m. vasario 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika