Indekss 
Protokols
PDF 283kWORD 83k
Pirmdiena, 2018. gada 28. maijs - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Piemiņas brīdis
 4.Priekšsēdētāja paziņojums
 5.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Pilnvaru pārbaude
 9.Komiteju un delegāciju sastāvs
 10.Pieprasījums atcelt imunitāti
 11.Deputāta imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana
 12.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 13.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 14.Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)
 15.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 16.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 17.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 18.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 19.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 20.Dokumentu iesniegšana
 21.Darba kārtība
 22.Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi (debates)
 23.Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)
 24.Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē - Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (debates)
 25.Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (debates)
 26.Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (debates)
 27.Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)
 28.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (debates)
 29.Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (īss izklāsts)
 30.Ilgtspējīgas finanses (īss izklāsts)
 31.ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)
 32.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 33.Nākamās sēdes darba kārtība
 34.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2018. gada 3. maijā, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


3. Piemiņas brīdis

Priekšsēdētājs Parlamenta vārdā godināja bijušās Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas Nicole Fontaine piemiņu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, lai godinātu Nicole Fontaine piemiņu.

Parlaments ievēroja klusuma brīdi.


4. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu par Vispārīgās datu aizsardzības regulas stāšanos spēkā. Uzsverot Parlamenta svarīgo lomu šīs regulas pieņemšanā un izsakot pateicību referentam Jan Philipp Albrecht, priekšsēdētājs uzstāja — jaunie noteikumi palīdzēs nepieļaut miljoniem iedzīvotāju personas datu turpmāku izmantošanu, lai ietekmētu vēlēšanu rezultātus.

Priekšsēdētājs turklāt ieskicēja nākamās prioritātes tehnoloģiskās revolūcijas pārvaldības jomā.


5. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2018. gada 2. un 3. maija sēžu protokoli tika apstiprināti.


6. Parlamenta sastāvs

Francijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Karine Gloanec Maurin ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Jean-Paul Denanot vietā, sākot ar 2018. gada 11. jūniju.

Parlaments pieņēma zināšanai viņas iecelšanu amatā.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Karine Gloanec Maurin pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņa pirms tam ir parakstījusi rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņa darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


7. Politisko grupu sastāvs

James Carver, sākot ar 2018. gada 28. maiju, vairs nav EFDD grupas loceklis. Viņš ir pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts.


8. Pilnvaru pārbaude

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' un Danilo Oscar Lancini deputāta mandātus, sākot ar attiecīgi 2018. gada 19. martu, 4. aprīli, 17. aprīli un 17. aprīli.


9. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā šādus deputātus:

ECON komiteja: Giuseppe Ferrandino – Udo Bullmann vietā;

Delegācija Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajā asamblejā: Giuseppe Ferrandino – Gianni Pittella vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


10. Pieprasījums atcelt imunitāti

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Steeve Briois un Sophie Montel imunitāti saistībā ar Nantēras apgabaltiesā sāktu tiesas izmeklēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


11. Deputāta imunitātes atcelšanas procedūras slēgšana

Par jautājumu atbildīgā JURI komiteja ir informējusi priekšsēdētāju, ka, ņemot vērā Bukarestes Apelācijas tiesas lēmumu noraidīt pārsūdzību, kuras mērķis bija panākt kādā civillietā Bukarestes Tiesas par labu Victor Boştinaru pieņemta lēmuma pilnīgu atcelšanu, JURI komiteja bija spiesta slēgt imunitātes procedūru, kurai vairs nebija nekāda pamatojuma. Līdz ar to šī imunitātes aizstāvēšanas procedūra tika slēgta.


12. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš no politiskās grupas vai grupām vai no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, nav saņēmis pieprasījumu balsot par trešdienas, 2018. gada 2. maija, sēdes protokolā (2.5.2018. protokola 10. punkts) paziņoto lēmumu sākt iestāžu sarunas.

Līdz ar to pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām ECON komiteja varēja sākt sarunas.

°
° ° °

Sēdes vadītājs paziņoja par vairāku komiteju lēmumiem sākt iestāžu sarunas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu:

- LIBE komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Referente: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN komiteja – pamatojoties uz ziņojumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Referente: Claudia Țapardel (A8-0150/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas, t. i., otrdienas, 2018. gada 29. maija, pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmumi par sarunu sākšanu tiktu izvirzīti balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


13. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

TRAN komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

- Kļūdu labojums P7_TA(2014)0389(COR02) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (OV L 257, 28.8.2014., 146.-185. lpp.) - (Eiropas Parlamenta nostājā, kas pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 15. aprīlī, lai pieņemtu iepriekš minēto direktīvu P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN komiteja).

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


14. Pieprasījums apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (Reglamenta 137. panta 2. punkts) (apstiprināšana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka nav saņemts neviens pieprasījums no politiskās grupas vai grupām vai deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, izvirzīt balsošanai divus trešdienas, 2018. gada 2. maija protokolā paziņotos pieprasījumus apspriesties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju attiecībā uz to, lai tā izstrādātu atzinumu par ES vides tiesību aktu īstenošanu jomās, kur konstatēti lielākie trūkumi, proti, gaisa kvalitātes, ūdens un atkritumu jomā (2.5.2018. protokola 12. punkts), un attiecībā uz to, lai tā izstrādātu atzinumu par dzimumu līdztiesību Eiropas darba tirgos (2.5.2018. protokola 26. punkts).

Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 137. panta 2. punktu šie pieprasījumi ir uzskatāmi par apstiprinātiem.


15. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien, 2018. gada 30. maijā, parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 – 2015/0275(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 – 2015/0274(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvas 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 – 2015/0272(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 – 2016/0014(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 un Direktīvas 94/63/EK un 2009/31/EK un Padomes Direktīvas 86/278/EEK un 87/217/EEK groza attiecībā uz procedurāliem noteikumiem vides ziņojumu sniegšanas jomā un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/692/EEK (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 – 2016/0231(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistes iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013 un Lēmumu Nr. 529/2013/ES (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD)).


16. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegtas šādas plašas interpelācijas, uz kurām jāatbild rakstiski un kurām seko debates (Reglamenta 130.b pants):

- (O-000032/2018), kuru uzdeva Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria un Monica Macovei Komisijai (Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos): ES reakcija uz seksuāla rakstura pārkāpumiem humānās palīdzības organizācijās (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), kuru uzdeva Jörg Meuthen EFDD grupas vārdā Komisijai: Starptautiskās ģimenes dienas (15. maijs) atzīmēšana (B8-0021/2018).


17. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minēto jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000054/2018), kuru uzdeva Cecilia Wikström PETI komitejas vārdā Komisijai: Reaģēšana uz lūgumrakstiem par nestabilas nodarbinātības un uz noteiktu laiku noslēgtu līgumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršanu (B8-0022/2018).


18. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2018. gada februāra I sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Europarl”.


19. Padomes nosūtītie nolīgumu teksti

Padome ir nosūtījusi oficiāli apstiprinātas kopijas turpmāk minētajiem dokumentiem:

- 1. grozījums Nolīgumam starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Eiropas Kopienu par sadarbību civilās aviācijas drošības reglamentēšanā;

- Visaptverošs un pastiprināts partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Armēnijas Republiku, no otras puses;

- protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam, ar ko izveido partnerību starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Kirgizstānas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Islandi par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda;

- papildprotokols Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandes Republiku;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā;

- Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, kurā paredzēti noteikumi Marokas Karalistes dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA);

- Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm;

- protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda;

- Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību un Libānas Republiku, kurā paredzēti noteikumi Libānas Republikas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA);

- Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā, kuru noslēdz starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas saistību sarakstos sakarā ar tās pievienošanos Eiropas Savienībai;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu;

- Nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu.


20. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošanu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.
Atbilstoši Līguma 325. panta 4. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ITRE, TRAN, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.
Atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

ECON, EMPL, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par .eu augšējā līmeņa domēna nosaukuma plašāku ieviešanu un darbību un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 733/2002 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

BUDG, IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Seišelu Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Bahamu Salu Sadraudzību, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Bahamu Salu Sadraudzību par īstermiņa vīzu atcelšanu (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Antigvu un Barbudu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Antigvu un Barbudu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Barbadosu, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Barbadosu par īstermiņa vīzu atcelšanu (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Sentkitsas un Nevisas Federāciju, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Sentkitsas un Nevisas Federāciju par īstermiņa vīzu atcelšanu (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Maurīcijas Republiku, ar ko groza Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Maurīcijas Republiku par īstermiņa vīzu atcelšanu (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

INTA

- 2018. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu, lai sniegtu palīdzību Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

- Priekšlikums Iestāžu nolīgumam starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 –-2018/0145(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

ENVI, ITRE, TRAN

2. Parlamenta komitejas

2.1. Ziņojumi

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON komiteja - Referents: Miguel Viegas (A8-0147/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0149/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izdara grozījumu Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Claudia Țapardel (A8-0150/2018).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0151/2018).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Tiziana Beghin (A8-0152/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON komiteja - Referenti: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (Kodificēta versija) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par manipulācijām ar mehānisko transportlīdzekļu odometriem: ES tiesiskā regulējuma pārskatīšana (2017/2064(INL)) - TRAN komiteja - Referents: Ismail Ertug (A8-0155/2018).

- Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem (2017/2129(INI)) - PECH komiteja - Referente: Linnéa Engström (A8-0156/2018).

- Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas (2017/2088(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Nicola Caputo (A8-0157/2018).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par Lībiju (2018/2017(INI)) - AFET komiteja - Referents: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par Šengenas zonas darbību (2017/2256(INI)) - LIBE komiteja - Referents: Carlos Coelho (A8-0160/2018).

- Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā (2018/2009(INI)) - JURI komiteja - Referente: Jytte Guteland (A8-0161/2018).

- Ziņojums par ES jaunatnes stratēģijas īstenošanu (2017/2259(INI)) - CULT komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018).

- Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē (2017/2119(INI)) - PECH komiteja - Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018).

- Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm (2018/2007(INI)) - ECON komiteja - Referente: Molly Scott Cato (A8-0164/2018).

- Ziņojums par Ekodizaina direktīvas (2009/125/EK) īstenošanu (2017/2087(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Frédérique Ries (A8-0165/2018).

- Ziņojums par gada ziņojumu par kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (2017/2070(INI)) - INTA komiteja - Referente: Tokia Saïfi (A8-0166/2018).

- Ziņojums par kopīgā dienestu darba dokumenta “Dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm: meiteņu un sieviešu dzīves pārveidošana ar ES ārējo attiecību starpniecību 2016.–2020. gadā” (SWD(2015)0182) īstenošanu (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE komiteja - FEMM komiteja - Referente: Linda McAvan - Referente: Dubravka Šuica (A8-0167/2018).

- Ziņojums par Direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus, īstenošanu (2016/2328(INI)) - LIBE komiteja - FEMM komiteja - Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Referente: Angelika Mlinar (A8-0168/2018).

- Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu (2016/2018(INI)) - JURI komiteja - AFCO komiteja - Referents: Pavel Svoboda - Referents: Richard Corbett (A8-0170/2018).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido kopīgu procedūru starptautiskajai aizsardzībai Savienībā un atceļ Direktīvu 2013/32/ES (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Laura Ferrara (A8-0171/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (pieteikums EGF/2018/000 TA 2018 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018).

- Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018).

- Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 1/2018 projektu, kas pievienots priekšlikumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Grieķijai, Spānijai, Francijai un Portugālei (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018).

- Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018).

2.2. Ieteikums otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA komiteja - Referents: Christofer Fjellner (A8-0182/2018).


21. Darba kārtība

Bija izdalīts 2018. gada maija II sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 621.808/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Priekšsēdētāju konference ir apstiprinājusi Īpašās komitejas terorisma jautājumos (TERR) pieprasījumu pagarināt tās pilnvaru termiņu par diviem mēnešiem.

Šis pagarinājums ir nepieciešams, lai TERR komiteja varētu īstenot savas pilnvaras.

Šo lēmumu iekļaus otrdienas balsošanas laikā un uzskatīs par pieņemtu, ja netiks izteikti nekādi iebildumi.

PPE grupas pieprasījums pārcelt uz trešdienu balsojumu par Pavel Svoboda un Richard Corbett ziņojumu par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu (A8-0170/2018) (GDKP 20. punkts).

Uzstājās Pavel Svoboda PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Verts/ALE grupas pieprasījums, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu “ASV tarifi tērauda un alumīnija nozarē” (GDKP 78. punkts), iesniegt rezolūcijas priekšlikumu, par kuru tiktu balsots ceturtdien.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Alessia Maria Mosca, pret to iebilstot.

Balsojot pēc saraksta (54 par, 233 pret, 9 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

GUE/NGL grupas pieprasījums kā trešo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par kopīgā visaptverošā rīcības plāna piemērošanas un saglabāšanas pasākumiem (bez rezolūcijas).

Uzstājās Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Victor Boştinaru, pret to iebilstot.

Balsojot pēc saraksta (73 par, 215 pret, 4 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

GUE/NGL grupas pieprasījums kā piekto punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut mutiski atbildamu jautājumu Padomei par Līgumu par kodolieroču aizliegumu.

Uzstājās João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (142 par, 151 pret, 5 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Trešdiena

GUE/NGL grupas pieprasījums kā otro punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par tematu “Pārmērīga spēka lietošana pret bēgļiem un migrantiem: Mawda lieta.”

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Tomáš Zdechovský, pret to iebilstot.

Balsojot pēc saraksta (128 par, 149 pret, 13 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

S&D grupas pieprasījums kā trešo punktu pēcpusdienas darba kārtībā iekļaut mutiski atbildamu jautājumu Komisijai par tematu “Regulas “Brisele IIa” I nodaļas piemērošanas jomas paplašināšana, tajā iekļaujot reģistrētas partnerattiecības (pārstrādāta redakcija)” (bez rezolūcijas).

Uzstājās Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta (150 par, 114 pret, 10 atturas), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

PPE grupas pieprasījums kā otro punktu darba kārtībā iekļaut Elisabetta Gardini ziņojumu (A8-0180/2018) “Savienības civilās aizsardzības mehānisms“.

Uzstājās Elisabetta Gardini PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

Uzstājās Edouard Martin par pasākumiem, kas veikti saistībā ar 2017. gada 26. oktobrī pieņemto rezolūciju par seksuālās uzmākšanās un izmantošanas apkarošanu Eiropas Savienībā (26.10.2017. protokola 10. punkts) (sēdes vadītājs apliecināja, ka Prezidijs un konsultatīvā komiteja turpina strādāt Parlamenta norādītajā virzienā).


22. Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi (debates)

Komisijas paziņojums: Komisijas lēmums par trešo mobilitātes paketi (2018/2601(RSP)).

Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) un Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Henna Virkkunen.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo un Ruža Tomašić.

Uzstājās Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete un Violeta Bulc.

Debates tika slēgtas.


23. Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0263/2017).

Ulrike Rodust iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jens Gieseke PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn ENF grupas vārdā, Gabriel Mato, Ian Hudghton, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Mireille D'Ornano.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un João Ferreira.

Uzstājās Karmenu Vella.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.5.2018. protokola 7.9. punkts.


24. Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē - Zivsaimniecības produktu atbilstība ES tirgus piekļuves kritērijiem (debates)

Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē [2017/2119(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018).

Ziņojums par kontroles pasākumu īstenošanu, lai nodrošinātu zivsaimniecības produktu atbilstību ES tirgus piekļuves kritērijiem [2017/2129(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0156/2018).

Clara Eugenia Aguilera García un Linnéa Engström iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Jarosław Wałęsa un Ruža Tomašić.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo.

Uzstājās Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García un Linnéa Engström.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.5.2018. protokola 7.7. punkts un 30.5.2018. protokola 13.7. punkts.


25. Pārtikas un lauksaimniecības nākotne (debates)

Ziņojums par pārtikas un lauksaimniecības nākotni [2018/2037(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018).

Herbert Dorfmann iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Seán Kelly (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Angélique Delahaye (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Maria Noichl (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Nedzhmi Ali (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Albert Deß PPE grupas vārdā, Clara Eugenia Aguilera García S&D grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr un Maria Gabriela Zoană.

Uzstājās Phil Hogan un Herbert Dorfmann.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.8. punkts.


SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

26. Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (debates)

Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas [2017/2088(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Nicola Caputo (A8-0157/2018).

Nicola Caputo iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Phil Hogan (Komisijas loceklis).

Uzstājās Nuno Melo PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFDD grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, un Albert Deß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García un Marijana Petir.

Uzstājās Phil Hogan un Nicola Caputo.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 29.5.2018. protokola 7.8. punkts.


27. Kļūdu labojumi (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumiem P7_TA(2014)0212(COR01) un P8_TA(2016)0126(COR01) tika paziņots 2018. gada 2. maija plenārsēdē (2.5.2018. protokola 11. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par tiem balsot, šos kļūdu labojumus uzskata par apstiprinātiem.


28. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments pēc 2020. gada (2018/2718(RSP)).

Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Marian-Jean Marinescu PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, Wim van de Camp, Isabella De Monte un Massimiliano Salini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Violeta Bulc.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 31.5.2018. protokola 7.7. punkts.


29. Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretācija un īstenošana (īss izklāsts)

Ziņojums par iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu interpretāciju un īstenošanu [2016/2018(INI)] - Juridiskā komiteja - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referenti: Pavel Svoboda un Richard Corbett (A8-0170/2018).

Pavel Svoboda un Richard Corbett iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala un Notis Marias.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 30.5.2018. protokola 13.9. punkts.


30. Ilgtspējīgas finanses (īss izklāsts)

Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm [2018/2007(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Molly Scott Cato (A8-0164/2018).

Molly Scott Cato iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer un Costas Mavrides.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 29.5.2018. protokola 7.12. punkts.


31. ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (īss izklāsts)

Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā [2018/2009(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Jytte Guteland (A8-0161/2018).

Jytte Guteland iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Heidi Hautala un Costas Mavrides.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 29.5.2018. protokola 7.13. punkts.


32. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth un Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 621.808/OJMA).


34. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika