Indiċi 
Minuti
PDF 293kWORD 84k
It-Tnejn, 28 ta' Mejju 2018 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.In memoriam
 4.Dikjarazzjoni tal-Presidenza
 5.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi
 8.Verifika tal-kredenzjali
 9.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 10.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 11.Għeluq tal-proċedura tat-tneħħija tal-immunità ta' Membru
 12.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))
 13.Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 14.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)
 15.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)
 16.Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)
 17.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 18.Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 19.Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill
 20.Dokumenti mressqa
 21.Ordni tal-ħidma
 22.Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar it-tielet Pakkett "Mobilità" (dibattitu)
 23.Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)
 24.Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE - Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (dibattitu)
 25.Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (dibattitu)
 26.L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (dibattitu)
 27.Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)
 28.Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (dibattitu)
 29.L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (preżentazzjoni qasira)
 30.Finanzi sostenibbli (preżentazzjoni qasira)
 31.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (preżentazzjoni qasira)
 32.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 33.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 34.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta l-Ħamis 3 ta' Mejju 2018 tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.05.


3. In memoriam

Il-President ta ġieħ, f'isem il-Parlament, lill-memorja ta' Nicole Fontaine, ex President tal-Parlament Ewropew.

Intervent ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, biex jagħti ġieħ lill-memorja ta' Nicole Fontaine.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.


4. Dikjarazzjoni tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data. Huwa u jenfasizza r-rwol ċentrali tal-Parlament fl-adozzjoni ta' dan ir-Regolament kif ukoll jirringrazzja lir-rapporteur Jan Philipp Albrecht, il-President saħaq fuq il-fatt li r-regoli l-ġodda se jippermettu li tkun evitata manipolazzjoni ulterjuri tad-data personali ta' miljuni ta' ċittadini li tista' tinfluwenza r-riżultati elettorali.

Il-President spjega fil-qosor ukoll il-prijortiajiet li jmiss fil-qasam tal-governanza tar-rivoluzzjoni teknoloġika.


5. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati tat-2 u t-3 ta' Mejju 2018 ġew approvati.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Franċiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Karine Gloanec Maurin minflok Jean-Paul Denanot bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 11 ta' Ġunju 2018.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tagħha.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tagħha jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Karine Gloanec Maurin tieħu postha fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u tgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel tkun għamlet id-dikjarazzjoni li ma għandha ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


7. Kompożizzjoni tal-gruppi politiċi

James Carver ma baqax membru tal-Grupp EFDD b'effett li jiddekorri mit-28 ta' Mejju 2018. Huwa ħa postu mal-Membri mhux affiljati.


8. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jiddikjara validi l-mandati ta' Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' u Danilo Oscar Lancini, b'effett mid-19 ta' Marzu, mill-4 ta' April, mis-17 ta' April u mis-17 ta' April, rispettivament.


9. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Grupp S&D it-talbiet għall-ħatriet li ġejjin:

Kumitat ECON: Giuseppe Ferrandino minflok Udo Bullmann

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Giuseppe Ferrandino minflok Gianni Pittella.

Dawn il-ħatriet ser jitqiesu ratifikati jekk ma tiġix ippreżentata oġġezzjoni minn issa sal-approvazzjoni ta' dawn il-Minuti.


10. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet Franċiżi kompetenti ressqu talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Steeve Briois u Sophie Montel fl-ambitu ta' investigazzjoni ġudizzjarja mnedija mit-“Tribunal de Grande Instance” ta' Nanterre.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


11. Għeluq tal-proċedura tat-tneħħija tal-immunità ta' Membru

Il-Kumitat JURI, li huwa kompetenti f'din il-kwistjoni, għarraf lill-President li, b'segwitu tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell ta' Bucharest li tiċħad rikors sabiex tiġi annullata kompletament deċiżjoni tal-Qorti ta' Bucharest fl-ambitu ta' kawża ċivili favur Victor Boştinaru, il-Kumitat JURI kien obbligat jagħlaq il-proċedura ta' immunità, liema proċedura issa ma kinitx aktar ġustifikata. Għaldaqstant, din il-proċedura ta' ħarsien tal-immunità issa ngħalqet.


12. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament ((Artikolu 69c tar-Regoli ta' Proċedura))

Il-President ħabbar li ma rċeviex it-talba għal votazzjoni minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju dwar id-deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzjonali mħabbra fil-Minuti tal-Erbgħa 2 ta' Mejju 2018 (punt 10 tal-Minuti ta' 2.5.2018).

Il-Kumitat ECON għaldaqstant seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza stipulata msemmija fl-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

°
° ° °

Il-President ħabbar id-deċiżjonijiet ta' diversi Kumitati biex jidħlu f'negozjati interistituzzjonali, bi qbil mal-Artikolu 69c(1) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Kumitat LIBE, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2013/32/UE (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- Kumitat ECON, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' CCPs u r-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta' CCPs ta' pajjiżi terzi (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- Kumitat TRAN, abbażi tar-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Rapporteur: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Bi qbil mal-Artikolu 69c(2) tar-Regoli ta' Proċedura, Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada, it-Tlieta 29 ta' Mejju 2018, li deċiżjoni ta' kumitat għal dħul f'negozjati titqiegħed għall-votazzjoni.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


13. Rettifika (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat TRAN bagħat din ir-rettifika ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

- Rettifika P7_TA(2014)0389(COR02) għad-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146–185) - (pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' April 2014 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva msemmija hawn fuq P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - Kumitat TRAN)

Skont l-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, din ir-rettitika titqies approvata, ħlief jekk, sa mhux aktar tard minn 24 siegħa, issir talba minn grupp politiku jew għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuqha.

Ir-rettifika hija disponibbli fuq is-sit Europarl għal kemm iddum din is-sessjoni parzjali.


14. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura) (approvazzjoni)

Il-President ħabbar li ma rċeviex it-talba minn għadd ta' Membri jew minn grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx biex jittieħed vot fuq iż-żewġ talbiet għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew biex jagħti opinjoni dwar l-implimentazzjoni tal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE fl-oqsma li huma meqjusa li għandhom l-akbar nuqqasijiet, partikolarment il-kwalità tal-arja, l-ilma u l-iskart, imħabbra fil-Minuti tal-Erbgħa 2 ta' Mejju 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 2.5.2018) u dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi fis-swieq Ewropej tax-xogħol, imħabbra fil-Minuti tal-Erbgħa 2 ta' Mejju 2018 (punt 26 tal-Minuti ta' 2.5.2018).

Skont l-Artikolu 137(2) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn it-talbiet jitqiesu għaldaqstant adottati.


15. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 78 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 30 ta' Mejju 2018 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'landfills (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 715/2007 u (KE) Nru 595/2009 u li jħassar id-Direttiva 2007/46/KE (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Regolament tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija u d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Direttiva tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu, u li temenda d-Direttivi 2009/138/KE u 2013/36/UE (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Deċiżjoni tal-Parlament ewropew u tal-Kunsill li temenda r-Regolament (UE) Nru 1257/2013 u d-Direttivi 94/63/KE u 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttivi tal-Kunsill 86/278/KEE u 87/217/KEE f'dak li għandu x'jaqsam mar-regoli ta' proċedura fir-rappurtar fil-qasam tal-ambjent u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tnaqqis annwali vinkolanti tal-emissjonijiet ta' gassijiet serra mill-Istati Membri mill-2021 sal-2030 li jikkontribwixxi għall-azzjoni klimatika biex jiġu onorati l-impenji li saru fil-Ftehim ta' Pariġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-inklużjoni tal-emissjonijiet u l-assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013 u d-Deċiżjoni Nru 529/2013/UE (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Interpellanzi maġġuri (Artikolu 130b tar-Regoli ta' Proċedura) (tressiq)

L-interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub b’dibattitu li ġejjin ġew depożitati (Artikolu 130(b) tar-Regoli ta' Proċedura)

- (O-000032/2018) imressqa minn Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria u Monica Macovei, lill-Kummissjoni (Viċi President tal-Kummissjoni u Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà): Ir-reazzjoni tal-UE għall-imġiba ħażina sesswali fl-organizzazzjonijiet umanitarji (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) imressqa minn Jörg Meuthen f'isem il-Grupp EFDD, lill-Kummissjoni: Iċ-ċelebrazzjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja (il-15 ta' Mejju) (B8-0021/2018).


17. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsija orali għal tweġiba orali li ġejja tressqet mill-Membri (Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000054/2018) imressqa minn Cecilia Wikström, f'isem il-Kumitat PETI, lill-Kummissjoni: Risposti għal petizzjonijiet dwar il-ġlieda kontra l-prekarjetà u l-użu abbużiv ta' kuntratti għal żmien determinat (B8-0022/2018).


18. Azzjonijiet meħuda dwar ir-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Frar I 2018 hija disponibbli fuq is-sit Europarl.


19. Trażmissjoni ta' testi ta' ftehimiet mill-Kunsill

Il-Kunsill għadda kopji ċċertifikati tad-dokumenti li ġejjin:

- Emenda nru 1 għall-Ftehim dwar kooperazzjoni fir-Regolazzjoni tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni Ċivili bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Komunità Ewropea;

- Ftehim ta' Sħubija Komprensiv u Msaħħaħ bejn l-Unjoni Ewropea u l-l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u r-Repubblika tal-Armenja, min-naħa l-oħra;

- Protokoll għall-Ftehim ta' Sħubija u Kooperazzjoni li jistabbilixxi sħubija bjen il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa l-waħda, u r-Repubblika Kirgiża, min-naħa l-oħra, sabiex titqies l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda dwar Regoli Supplementari fir-rigward tal-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Fruntieri Esterni u l-Viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, għall-perjodu 2014-2020;

- Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Iżlanda;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-Kooperazzjoni Amministrattiva, il-Ġlieda kontra l-Frodi u l-Irkupru tat-Talbiet fil-qasam tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud;

- Ftehim għal Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk li jistabbilixxi t-Termini u l-Kondizzjonijiet għall-Parteċipazzjoni tar-Renju tal-Marokk fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA);

- Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja li jikkonċerna Preferenzi Kummerċjali Addizzjonali fi Prodotti Agrikoli;

- Protokoll li jistabbilixxi l-Opportunitajiet tas-Sajd u l-Kontribuzzjoni Finanzjarja previsit fil-Ftehim ta' sħubija dwar is-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar Regoli Supplementari fir-rigward tal-Istrument għall-Appoġġ Finanzjarju għall-Fruntieri Esterni u l-Viża, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna għall-perjodu 2014 sa 2020;

- Ftehim għal Kooperazzjoni Xjentifika u Teknoloġika bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Libaniża li jistabbilixxi t-Termini u l-Kundizzjonijiet għall-Parteċipazzjoni tar-Repubblika Libaniża fis-Sħubija fir-Riċerka u l-Innovazzjoni fiż-Żona tal-Mediterran (PRIMA);

- Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand skont l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT) 1994 fir-rigward tal-Modifika ta' Konċessjonijiet fl-Iskeda tar-Repubblika tal-Kroazja fil-kuntest tal-Adeżjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Barbados li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Barbados dwar l-Eżenzjoni mill-Viża għal Soġġorn għal Perjodu Qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Antigua u Barbuda li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Antigua u Barbuda dwar l-Eżenzjoni mill-Viża għal Soġġorn għal Perjodu Qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius dwar l-Eżenzjoni mill-Viża għal Soġġorn għal Perjodu Qasir;

- Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar l-Eżenzjoni mill-Viża għal Soġġorn għal Perjodu Qasir.


20. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari li jemenda r-Regolament (KE) Nru 178/2002 [dwar il-liġi ġenerali dwar l-ikel], id-Direttiva 2001/18/KE [dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta' OĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 [dwar ikel u għalf ĠM], ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 [dwar l-addittivi fl-għalf], ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 [dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni], ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 [dwar il-materjali li jiġu f'kuntatt mal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 [dwar il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel], ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 [dwar il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti] u r-Regolament (UE) Nru 2015/2283 [dwar ikel ġdid] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ENVI

opinjoni:

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta' prekursuri tal-isplussivi, li jemenda l-Anness XVII tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 98/2013 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ prekursuri tal-isplussivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli li jiffaċilitaw l-użu ta' informazzjoni finanzjarja u informazzjoni oħra għall-prevenzjoni, l-identifikazzjoni, l-investigazzjoni jew il-prosekuzzjoni ta' ċerti reati kriminali u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/642/ĠAI (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, ECON

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sigurtà tal-karti tal-identità taċ-ċittadini tal-Unjoni u tad-dokumenti ta' residenza maħruġa liċ-ċittadini tal-Unjoni u lill-membri tal-familja tagħhom li jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta' moviment liberu (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

LIBE

opinjoni:

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.
F'konformità mal-Artikolu 325(4) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Qorti tal-Awdituri dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-korrettezza u tat-trasparenza għall-utenti kummerċjali tas-servizzi tal-intermedjazzjoni online (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ITRE, TRAN, JURI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-użu ta' għodod u proċessi diġitali fid-dritt soċjetarju (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 16 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, il-President se jikkonsulta lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva (UE) 2017/1132 fir-rigward tal-konverżjonijiet, tal-mergers u tad-diviżjonijiet transkonfinali (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

JURI

opinjoni:

ECON, EMPL, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku (riformulazzjoni) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- ANNESS tal-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni u -funzjonament tal-isem tad-Dominju tal-Ogħla Livell .eu u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 733/2002 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

ITRE

opinjoni:

BUDG, IMCO, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perjodu qasir (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Commonwealth tal-Bahamas li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Commonwealth tal-Bahamas dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perjodu qasir (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Antigua u Barbuda li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Antigua u Barbuda dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perjou qasir (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Barbados li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u Barbados dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perjodu qasir (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Federazzjoni ta' St Kitts u Nevis li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Federazzjoni ta' Saint Kitts u Nevis dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perjodu qasir (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius li jemenda l-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika ta' Mauritius dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn għal perjodu qasir (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

irriferut

responsabbli:

LIBE

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 952/2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

INTA

- Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1 għall-baġit ġenerali tal-2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja, Spanja, Franza u l-Portugall (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

irriferut

responsabbli:

BUDG

opinjoni:

REGI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (UE) Nru 167/2013 dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi għall-agrikoltura u għall-forestrija (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

- Proposta għal Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

irriferut

responsabbli:

AFCO

opinjoni:

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli:

IMCO

opinjoni:

ENVI, ITRE, TRAN

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- * Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar il-kooperazzjoni amministrattiva, il-ġlieda kontra l-frodi u l-irkupru tat-talbiet fil-qasam tat-taxxa fuq il-valur miżjud f'isem l-Unjoni Ewropea (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 f'dak li għandu x'jaqsam mal-meded tal-mortalità mis-sajd u l-livelli ta' salvagwardja għal ċerti stokkijiet ta' aringi fil-Baħar Baltiku (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tan-Norveġja dwar l-akkumulazzjoni ta' oriġini bejn l-Unjoni Ewropea, il-Konfederazzjoni Żvizzera, ir-Renju tan-Norveġja u r-Repubblika tat-Turkija fil-qafas tas-Sistema Ġeneralizzata ta' Preferenzi (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 fir-rigward tal-post tas-sede tal-Awtorità Bankarja Ewropea (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteurs: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar statistika ta' trasport ta' merkanzija minn passaġġi fuq l-ilma interni (kodifikazzjoni) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Rapport li jinkludi rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-manipulazzjoni tal-odometri fil-vetturi bil-mutur: reviżjoni tal-qafas legali tal-UE (2017/2064(INL)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (2017/2129(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (2017/2088(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Rapport fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Libja (2018/2017(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar il-funzjonament taż-żona Schengen (2017/2256(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (2018/2009(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Istrateġija tal-UE għaż-żgħażagħ (2017/2259(INI)) - Kumitat CULT - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Rapport dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE (2017/2119(INI)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Rapport dwar il-finanzi sostenibbli (2018/2007(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn (2009/125/KE) (2017/2087(INI)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Rapport dwar ir-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Kummerċjali Komuni (2017/2070(INI)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal - L-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri u l-Emanċipazzjoni tan-Nisa: Nittrasformaw il-Ħajjiet tal-Bniet u tan-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - Kumitat DEVE - Kumitat FEMM - Rapporteur: Linda McAvan - Rapporteur: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità (2016/2328(INI)) - Kumitat LIBE - Kumitat FEMM - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Rapport dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (2016/2018(INI)) - Kumitat JURI - Kumitat AFCO - Rapporteur: Pavel Svoboda - Rapporteur: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Rapport dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi proċedura komuni għal protezzjoni internazzjonali fl-Unjoni u li jħassar id-Direttiva 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (EGF/2018/000 TA 2018 - Għajnuna teknika fuq l-inizjattiva tal-Kummissjoni) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugall (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2018 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja, lil Spanja, lil Franza u lill-Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Rapport dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) rakkomandazzjoni għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1036 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Unjoni Ewropea u r-Regolament (UE) 2016/1037 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Unjoni Ewropea (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-seduti plenarji ta' Mejju II 2018 (PE 621.808/PDOJ) tqassam u fir-rigward tiegħu ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 149a tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

It-Tlieta

Il-President għarraf li l-Konferenza tal-Presidenti approvat it-talba tal-Kumitat Speċjali dwar it-Terroriżmu (TERR) biex testendi b'xahrejn il-validità tal-mandat tiegħu.

Din l-estensjoni hija neċessarja biex tippermetti lill-Kumitat TERR jattwa l-mandat tiegħu.

Din id-deċiżjoni se titniżżel fil-ħin tal-votazzjonijiet ta' nhar it-Tlieta u se titqies adottata jekk ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni.

Talba mill-Grupp PPE biex tkun posposta l-votazzjoni dwar ir-rapport Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) bit-titolu “L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet” (punt 20 tal-PDOJ) għal nhar l-Erbgħa.

Intervent ta': Pavel Svoboda f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifika t-talba.

Il-Parlament approva t-talba.

Talba mill-Grupp Verts/ALE biex jingħalaq id-dibattitu dwar id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tariffi imposti mill-Istati Uniti fis-settur tal-azzar u tal-aluminju u r-reazzjoni tal-UE (punt 78 tal-PDOJ) bil-preżentazzjoni ta' mozzjoni għal riżoluzzjoni, li jittieħed vot fuqha nhar il-Ħamis.

Interventi ta': Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, li ġġustifikat it-talba, u Alessia Maria Mosca kontra t-talba.

B'VSI (54 vot favur, 233 kontra, 9 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba mill-Grupp GUE/NGL biex jiżdiedu bħala t-tielet punt ta' waranofsinhar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-miżuri ta' implimentazzjoni u ta' żamma tal-pjan ta' azzjoni globali komuni (mingħajr riżoluzzjoni).

Interventi ta': Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, u Victor Boştinaru kontra t-talba.

B'VSI (73 vot favur, 215 kontra, 4 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba mill-Grupp GUE/NGL biex tiżdied bħala l-ħames punt ta' waranofsinhar mistoqsija orali lill-Kunsill dwar it-Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari.

Intervent ta': João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifika t-talba.

B'VSI (142 vot favur, 151 kontra, 5 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

L-Erbgħa

Talba mill-Grupp GUE/NGL biex jiżdiedu bħala t-tieni punt ta' waranofsinhar id-dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar "L-użu eċċessiv tal-forza fil-konfront tar-rifuġjati u tal-migranti, il-każ Mawda".

Interventi ta': Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, li ġġustifikat it-talba, u Tomáš Zdechovský kontra t-talba.

B'VSI (128 vot favur, 149 kontra, 13 astensjonijiet), il-Parlament irrifjuta t-talba.

Talba mill-Grupp S&D biex tiżdied bħala t-tielet punt ta' waranofsinhar mistoqsija orali lill-Kummissjoni dwar "Estensjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Kapitolu I tar-Regolament Brussell IIa biex jinkludi s-sħubijiet irreġistrati (riformulazzjoni)" (mingħajr riżoluzzjoni).

Intervent ta': Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, li ġġustifikat it-talba.

B'VSI (150 vot favur, 114 kontra, 10 astensjonijiet), il-Parlament approva t-talba.

Talba mill-Grupp PPE biex jiżdied bħala t-tieni punt ta' waranofsinhar ir-rapport Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) bit-titolu "Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili".

Intervent ta': Elisabetta Gardini f'isem il-Grupp PPE, li ġġustifikat it-talba.

Il-Parlament approva t-talba.

Il-Ħamis

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.

Intervent ta': Edouard Martin, dwar l-azzjoni meħuda wara l-adozzjoni, fis-26 ta' Ottubru 2017, tar-riżoluzzjoni dwar il-ġlieda kontra l-fastidju u l-abbuż sesswali fl-UE (punt 10 tal-Minuti ta' 26.10.2017) (il-President aċċerta li l-Bureau u l-Kumitat Konsultattiv se jkomplu jaħdmu skont is-sens mixtieq mill-Assemblea).


22. Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar it-tielet Pakkett "Mobilità" (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Deċiżjoni adottata tal-Kummissjoni dwar it-tielet Pakkett "Mobilità" (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

Miguel Arias Cañete (Membru tal-Kummissjoni) u Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Wim van de Camp f'isem il-Grupp PPE, Ismail Ertug f'isem il-Grupp S&D, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Karima Delli f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz u Carlos Zorrinho.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete u Violeta Bulc.

Id-dibattitu ngħalaq.


23. Pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (dibattitu)

Rapport dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment ta' pjan pluriennali għall-istokkijiet demersali fil-Baħar tat-Tramuntana u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 676/2007 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Jens Gieseke f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Linnéa Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Sylvie Goddyn f'isem il-Grupp ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, u Mireille D'Ornano.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias u João Ferreira.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 29.5.2018.


24. Ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE - Konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE (dibattitu)

Rapport dwar l-ottimizzazzjoni tal-katina tal-valur fis-settur tas-sajd tal-UE [2017/2119(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni ta' miżuri ta' kontroll għall-istabbiliment tal-konformità tal-prodotti tas-sajd mal-kriterji ta' aċċess għas-suq tal-UE [2017/2129(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García u Linnéa Engström ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Francisco José Millán Mon f'isem il-Grupp PPE, Ricardo Serrão Santos f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Udo Voigt Membru mhux affiljat, Jarosław Wałęsa u Ruža Tomašić.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo.

Interventi ta': Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García u Linnéa Engström.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 29.5.2018 u punt 13.7 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


25. Il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja (dibattitu)

Rapport dwar il-ġejjieni tal-ikel u tal-biedja [2018/2037(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Seán Kelly (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Angélique Delahaye (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Maria Noichl (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Nedzhmi Ali (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Albert Deß f'isem il-Grupp PPE, Clara Eugenia Aguilera García f'isem il-Grupp S&D, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, Ulrike Müller f'isem il-Grupp ALDE, Thomas Waitz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marco Zullo f'isem il-Grupp EFDD, Philippe Loiseau f'isem il-Grupp ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi u Marijana Petir.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr u Maria Gabriela Zoană.

Interventi ta': Phil Hogan u Herbert Dorfmann.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 13.8 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

26. L-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-għodod għall-bdiewa żgħażagħ tal-PAK fl-UE wara r-riforma tal-2013 [2017/2088(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Phil Hogan (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Nuno Melo f'isem il-Grupp PPE, Eric Andrieu f'isem il-Grupp S&D, Jan Huitema, f'isem il-Grupp ALDE, Maria Heubuch f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luke Ming Flanagan f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, u Albert Deß.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García u Marijana Petir.

Interventi ta': Phil Hogan u Nicola Caputo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 29.5.2018.


27. Rettifiki (Artikolu 231 tar-Regoli ta' Proċedura)

Ir-rettifiki P7_TA(2014)0212(COR01) u P8_TA(2016)0126(COR01) tħabbru fil-plenarja tat-2 ta' Mejju 2018 (punt 11 tal-Minuti ta' 2.5.2018).

Peress li saritx talba minn grupp politiku jew Membri li jilħqu tal-inqas il-limitu baxx biex titressaq għall-votazzjoni, bi qbil mal-Artikolu 231(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dawn ir-rettifiki jitqiesu approvati.


28. Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa wara l-2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Marian-Jean Marinescu f'isem il-Grupp PPE, Inés Ayala Sender f'isem il-Grupp S&D, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Pavel Telička f'isem il-Grupp ALDE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte u Massimiliano Salini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov u João Pimenta Lopes.

Intervent ta': Violeta Bulc.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal-Minuti ta' 31.5.2018.


29. L-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-interpretazzjoni u l-implimentazzjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet [2016/2018(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteurs: Pavel Svoboda u Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda u Richard Corbett għamlu l-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala u Notis Marias.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 13.9 tal-Minuti ta' 30.5.2018.


30. Finanzi sostenibbli (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-finanzi sostenibbli [2018/2007(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer u Costas Mavrides.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.12 tal-Minuti ta' 29.5.2018.


31. It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 [2018/2009(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Heidi Hautala u Costas Mavrides.

Intervent ta': Violeta Bulc (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7.13 tal-Minuti ta' 29.5.2018.


32. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth u Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 621.808/OJMA).


34. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Aġġornata l-aħħar: 24 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza