Index 
Notulen
PDF 289kWORD 83k
Maandag 28 mei 2018 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.In memoriam
 4.Verklaring van de Voorzitter
 5.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 6.Samenstelling Parlement
 7.Samenstelling fracties
 8.Onderzoek geloofsbrieven
 9.Samenstelling commissies en delegaties
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid
 12.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 13.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 14.Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)
 15.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 16.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 17.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 18.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 19.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 20.Ingekomen stukken
 21.Regeling van de werkzaamheden
 22.Besluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket (debat)
 23.Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)
 24.Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU - Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (debat)
 25.De toekomst van voedsel en landbouw (debat)
 26.Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (debat)
 27.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 28.Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (debat)
 29.Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (korte presentatie)
 30.Duurzame financiering (korte presentatie)
 31.Het EU-scorebord voor justitie 2017 (korte presentatie)
 32.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 33.Agenda van de volgende vergadering
 34.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 3 mei 2018 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


3. In memoriam

De Voorzitter gedenkt namens het Parlement Nicole Fontaine, voormalig Voorzitter van het Europees Parlement.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die een eerbetoon brengt aan Nicole Fontaine.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


4. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming. Hij onderstreept de centrale rol van het Parlement bij de aanneming van deze verordening en bedankt de rapporteur Jan Philipp Albrecht. Voorts benadrukt de Voorzitter dat de nieuwe regels ervoor zullen zorgen dat wordt voorkomen dat verder misbruik van persoonsgegevens van miljoenen burgers verkiezingsresultaten zouden kunnen beïnvloeden.

De Voorzitter schetst bovendien wat de volgende prioriteiten zijn op het gebied van het beheer van de technologische revolutie.


5. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 2 en 3 mei 2018 worden goedgekeurd.


6. Samenstelling Parlement

De bevoegde Franse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Karine Gloanec Maurin tot lid van het Parlement, ter vervanging van Jean-Paul Denanot, met ingang van 11 juni 2018.

Het Parlement neemt kennis van haar benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Karine Gloanec Maurin, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


7. Samenstelling fracties

James Carver is niet langer lid van de EFDD-Fractie en heeft zich aangesloten bij de niet-fractiegebonden leden met ingang van 28 mei 2018.


8. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de commissie JURI bekrachtigt het Parlement de mandaten van de leden Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' en Danilo Oscar Lancini, respectievelijk met ingang van 19 maart, 4 april, 17 april en 17 april 2018.


9. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Giuseppe Ferrandino in de plaats van Udo Bullmann

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Giuseppe Ferrandino in de plaats van Gianni Pittella.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


10. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Steeve Briois en Sophie Montel ingediend in het kader van een in het Tribunal de Grande instance van Nanterre ingeleid gerechtelijk onderzoek.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de commissie JURI.


11. Verzoek om opheffing van de immuniteit van een lid

De op dit gebied bevoegde commissie JURI heeft de Voorzitter meegedeeld dat ze zich ingevolge een besluit van het Hof van Beroep van Boekarest tot afwijzing van een verzoek om een volledige nietigverklaring van een besluit dat door het hof van Boekarest is genomen in het kader van een burgerlijke zaak ten gunste van Victor Boştinaru, genoodzaakt ziet de immuniteitsprocedure, waarvoor geen enkele rechtvaardiging meer bestaat, te sluiten. Deze procedure met betrekking tot de verdediging van de immuniteit wordt bijgevolg gesloten.


12. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 2 mei 2018 (punt 10 van de notulen van 2.5.2018).

De commissie ECON kon de onderhandelingen dus aanvatten na het verstrijken van de termijn als bedoeld in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

°
° ° °

De Voorzitter deelt mee dat meerdere commissies hebben besloten interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement:

- Commissie LIBE, op basis van het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- Commissie ECON, op basis van het verslag voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de vergunningverlening aan CTP’s en de vereisten voor de erkenning van CTP’s uit derde landen (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- Commissie TRAN, op basis van het verslag voor een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Rapporteur: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken, voor morgen, dinsdag 29 mei 2018 om middernacht, schriftelijk verzoeken dat de besluiten om onderhandelingen te beginnen in stemming worden gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.


13. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De commissie TRAN heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P7_TA(2014)0389(COR02) op Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 146-185) - (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - commissie TRAN)

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


14. Verzoek om raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement) (aanneming)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot het in stemming brengen van twee verzoeken om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité met het oog op een advies over de uitvoering van de milieuwetgeving van de EU op de gebieden waarop de voornaamste lacunes zijn vastgesteld, te weten de kwaliteit van de lucht, het water en afval, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 2 mei 2018 (punt 12 van de notulen van 2.5.2018) en over gendergelijkheid op de Europese arbeidsmarkten, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 2 mei 2018 (punt 26 van de notulen van 2.5.2018).

Deze verzoeken worden bijgevolg geacht te zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 137, lid 2 van het Reglement.


15. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee op woensdag 30 mei 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/31/EG van de Raad betreffende het storten van afvalstoffen (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2000/53/EG betreffende autowrakken, 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, en 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1257/2013 en Richtlijnen 94/63/EG en 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 86/278/EEG en 87/217/EEG van de Raad wat betreft procedureregels inzake rapportage op milieugebied en tot intrekking van Richtlijn 91/692/EEG van de Raad (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 teneinde bij te dragen aan klimaatmaatregelen om aan de toezeggingen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 en Besluit nr. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellaties met verzoek om schriftelijk antwoord en debat zijn ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

- (O-000032/2018) van Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria en Monica Macovei, aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): Reactie van de EU op seksueel wangedrag binnen hulporganisaties (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) van Jörg Meuthen, namens de EFDD-Fractie, aan de Commissie: Viering van de internationale dag van het gezin (15 mei) (B8-0021/2018).


17. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord is overeenkomstig artikel 128 van het Reglement door de leden ingediend:

- (O-000054/2018) van Cecilia Wikström, namens de commissie PETI, aan de Commissie: Reageren op verzoekschriften over de aanpak van onzekere arbeidsomstandigheden en het misbruik van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (B8-0022/2018).


18. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van februari I 2018 door het Parlement aangenomen resoluties, staat op Europarl.


19. Van de Raad ontvangen verdragsteksten

De Raad heeft het Parlement een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift doen toekomen van de volgende documenten:

- wijziging 1 van de Overeenkomst betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap;

- brede en versterkte partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds;

- protocol bij de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Kirgizische Republiek, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het fonds voor interne veiligheid,voor de periode 2014-2020;

- aanvullend protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek IJsland;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw;

- overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, waarin de voorwaarden voor de deelname van het Koninkrijk Marokko aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld;

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen over aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten;

- protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020;

- overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Libanon, waarin de voorwaarden voor de deelname van de Republiek Libanon aan het partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief) worden vastgesteld;

- overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf;

- overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf.


20. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo’s in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma’s], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma’s], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlageXVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 325, lid 4, van het Verdrag zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ITRE, TRAN, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.
Overeenkomstig artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zal de Voorzitter de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

JURI

advies :

ECON, EMPL, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het hergebruik van overheidsinformatie (herschikking) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing en werking van de .eu-topniveaudomeinnaam en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 733/2002 en Verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ITRE

advies :

BUDG, IMCO, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek der Seychellen tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest van de Bahama’s tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Gemenebest van de Bahama’s inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Antigua en Barbuda tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Antigua en Barbuda inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Barbados tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Barbados inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Federatie van Saint Kitts en Nevis tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Federatie van Saint Kitts en Nevis inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Mauritius inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

INTA

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1 bij de algemene begroting voor 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

verwezen naar

bevoegd :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening(EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

- Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

verwezen naar

bevoegd :

AFCO

advies :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

IMCO

advies :

ENVI, ITRE, TRAN

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen betreffende administratieve samenwerking, bestrijding van fraude en invordering van schuldvorderingen op het gebied van de btw (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - commissie ECON - Rapporteur: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 wat betreft de bandbreedtes voor de visserijsterfte en het vrijwaringsniveau voor bepaalde haringbestanden in de Oostzee (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Noorwegen inzake de cumulatie van de oorsprong tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat, het Koninkrijk Noorwegen en de Republiek Turkije in het kader van het stelsel van algemene preferenties (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - commissie ECON - Rapporteurs: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over manipulatie van de kilometerstand bij motorvoertuigen: herziening van het wettelijk kader van de EU (2017/2064(INL)) - commissie TRAN - Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Verslag over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (2017/2129(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Verslag over de invoering van GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (2017/2088(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over Libië (2018/2017(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de werking van het Schengengebied (2017/2256(INI)) - commissie LIBE - Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Verslag over het EU-scorebord voor justitie van 2017 (2018/2009(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Verslag over de uitvoering van de EU-strategie voor jongeren (2017/2259(INI)) - commissie CULT - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Verslag over de optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU (2017/2119(INI)) - commissie PECH - Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Verslag over duurzame financiering (2018/2007(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Verslag over de uitvoering van de richtlijn inzake ecologisch ontwerp (2009/125/EG) (2017/2087(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Verslag over het jaarverslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk handelsbeleid (2017/2070(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het gezamenlijk werkdocument (SWD(2015)0182) - Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen: Het leven van meisjes en vrouwen veranderen via de externe betrekkingen van de EU 2016-2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - commissie DEVE - commissie FEMM - Rapporteur: Linda McAvan - Rapporteur: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten (2016/2328(INI)) - commissie LIBE - commissie FEMM - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Verslag over de interpretatie en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (2016/2018(INI)) - commissie JURI - commissie AFCO - Rapporteur: Pavel Svoboda - Rapporteur: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2018/000 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2018 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Griekenland, Spanje, Frankrijk en Portugal (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Verslag over de toekomst van voeding en landbouw (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) aanbeveling voor de tweede lezing

- ***II Ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1036 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie en Verordening (EU) 2016/1037 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - commissie INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei II 2018 (PE 621.808/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters het verzoek van de Bijzondere Commissie terrorisme (TERR) om de duur van haar mandaat met twee maanden te verlengen, heeft goedgekeurd.

Deze verlenging is nodig om de commissie TERR in staat te stellen haar mandaat uit te voeren.

Dit besluit wordt toegevoegd aan de stemmingen van dinsdag en wordt geacht te zijn goedgekeurd indien hiertegen geen bezwaar is gemaakt.

Verzoek van de PPE-Fractie om de stemming over het verslag Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (punt 20 PDOJ) uit te stellen tot woensdag.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de verklaring van de Commissie betreffende de invoerheffingen van de VS in de staal- en aluminiumsector (punt 78 PDOJ) af te sluiten met de indiening van een ontwerpresolutie, waarover op donderdag zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Alessia Maria Mosca, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (54 voor, 233 tegen, 9 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als derde punt van de middag de verklaringen van de Raad en van de Commissie betreffende de toepassing en de instandhouding van het gezamenlijk alomvattend actieplan toe te voegen (zonder resolutie).

Het woord wordt gevoerd door Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Victor Boştinaru, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (73 voor, 215 tegen, 4 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als vijfde punt van de middag een mondelinge vraag aan de Raad over het Verdrag tot verbod van kernwapens toe te voegen.

Het woord wordt gevoerd door João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (142 voor, 151 tegen, 5 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Woensdag

Verzoek van de GUE/NGL-Fractie om als tweede punt van de middag de verklaringen van de Raad en van de Commissie betreffende "het buitensporige gebruik van geweld ten aanzien van vluchtelingen en migranten, de zaak Mawda" toe te voegen.

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die het verzoek toelicht, en Tomáš Zdechovský, die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Bij HS (128 voor, 149 tegen, 13 onthoudingen), verwerpt het Parlement het verzoek.

Verzoek van de S&D-Fractie om als derde punt van de middag een mondelinge vraag aan de Commissie over de "Uitbreiding van het toepassingsgebied van hoofdstuk I van de verordening Brussel IIbis naar geregistreerde partnerschappen (herschikking)" toe te voegen (zonder resolutie).

Het woord wordt gevoerd door Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (150 voor, 114 tegen, 10 onthoudingen), willigt het Parlement het verzoek in.

Verzoek van de PPE-Fractie om als tweede punt van de middag het verslag Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) "Uniemechanisme voor civiele bescherming" toe te voegen.

Het woord wordt gevoerd door Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Het woord wordt gevoerd door Edouard Martin, over het gevolg dat is gegeven aan de aanneming, op 26 oktober 2017, van de resolutie over de bestrijding van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU (punt 10 van de notulen van 26.10.2017) (de Voorzitter verzekert dat het Bureau en het raadgevend comité verder werken in de richting die door het Parlement is aangegeven).


22. Besluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket (debat)

Verklaring van de Commissie: Besluit van de Commissie over het derde mobiliteitspakket (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) en Violeta Bulc (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Ismail Ertug, namens de S&D-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Henna Virkkunen.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete en Violeta Bulc.

Het debat wordt gesloten.


23. Meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor demersale bestanden in de Noordzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 676/2007 en (EG) nr. 1342/2008 van de Raad [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Sylvie Goddyn, namens de ENF-Fractie, Gabriel Mato, Ian Hudghton, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Mireille D'Ornano.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 29.5.2018.


24. Optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU - Conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt (debat)

Verslag over de optimalisering van de waardeketen in de visserijsector van de EU [2017/2119(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Verslag over de uitvoering van controlemaatregelen voor de vaststelling van de conformiteit van visserijproducten met de criteria voor toegang tot de EU-markt [2017/2129(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García en Linnéa Engström geven toelichting bij de verslagen

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Udo Voigt, niet-fractiegebonden lid, Jarosław Wałęsa en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García en Linnéa Engström.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 29.5.2018 en punt 13.7 van de notulen van 30.5.2018.


25. De toekomst van voedsel en landbouw (debat)

Verslag over de toekomst van voedsel en landbouw [2018/2037(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Angélique Delahaye (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Maria Noichl (rapporteur voor advies van de commissie DEVE), Nedzhmi Ali (rapporteur voor advies van de commissie BUDG), Albert Deß, namens de PPE-Fractie, Clara Eugenia Aguilera García, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie, Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, namens de ENF-Fractie, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi en Marijana Petir.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr en Maria Gabriela Zoană.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Herbert Dorfmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.8 van de notulen van 30.5.2018.


VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

26. Tenuitvoerlegging van de GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 (debat)

Verslag over de invoering van GLB-instrumenten voor jonge landbouwers in de EU na de hervorming van 2013 [2017/2088(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Nuno Melo, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Jan Huitema, namens de ALDE-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, John Stuart Agnew, namens de EFDD-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, en Albert Deß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García en Marijana Petir.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Nicola Caputo.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 29.5.2018.


27. Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)

De rectificaties P7_TA(2014)0212(COR01) en P8_TA(2016)0126(COR01) zijn in de plenaire vergadering aangekondigd op 2 mei 2018 (punt 11 van de notulen van 2.5.2018).

Aangezien geen fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement hebben verzocht om deze rectificaties in stemming te brengen, worden ze geacht te zijn goedgekeurd.


28. Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (debat)

Verklaring van de Commissie: Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen na 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Neoklis Sylikiotis, namens de GUE/NGL-Fractie, Wim van de Camp, Isabella De Monte en Massimiliano Salini.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 31.5.2018.


29. Uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" (korte presentatie)

Verslag over de uitlegging en tenuitvoerlegging van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" [2016/2018(INI)] - Commissie juridische zaken - Commissie constitutionele zaken. Rapporteurs: Pavel Svoboda en Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda en Richard Corbett presenteren het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.9 van de notulen van 30.5.2018.


30. Duurzame financiering (korte presentatie)

Verslag over duurzame financiering [2018/2007(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.12 van de notulen van 29.5.2018.


31. Het EU-scorebord voor justitie 2017 (korte presentatie)

Verslag over het EU-scorebord voor justitie van 2017 [2018/2009(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Heidi Hautala en Costas Mavrides.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.13 van de notulen van 29.5.2018.


32. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth en Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 621.808/OJMA).


34. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.42 uur gesloten.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Laatst bijgewerkt op: 24 oktober 2018Juridische mededeling - Privacybeleid