Indeks 
Protokół
PDF 293kWORD 84k
Poniedziałek, 28 maja 2018 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.In Memoriam
 4.Oświadczenie Przewodniczącego
 5.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 6.Skład Parlamentu
 7.Skład grup politycznych
 8.Weryfikacja mandatów
 9.Skład komisji i delegacji
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu
 11.Zamknięcie procedury dotyczącej uchylenia immunitetu posła
 12.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 13.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 14.Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)
 15.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 16.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)
 17.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 18.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 19.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 20.Składanie dokumentów
 21.Porządek obrad
 22.Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (debata)
 23.Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)
 24.Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa - Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (debata)
 25.Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (debata)
 26.Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (debata)
 27.Sprostowania (art. 231 Regulaminu)
 28.Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (debata)
 29.Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (krótka prezentacja)
 30.Zrównoważone finanse (krótka prezentacja)
 31.Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (krótka prezentacja)
 32.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 33.Porządek obrad następnego posiedzenia
 34.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 3 maja 2018 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.05.


3. In Memoriam

W imieniu Parlamentu Przewodniczący oddał cześć pamięci byłej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Nicole Fontaine.

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE, aby oddać cześć pamięci Nicole Fontaine.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


4. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący złożył oświadczenie w sprawie wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podkreślił on centralną rolę Parlamentu w przyjęciu tego rozporządzenia i podziękował sprawozdawcy, Janowi Philippowi Albrechtowi, a także podkreślił fakt, że nowe zasady pozwolą zapobiec w przyszłości sytuacji, w której niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych milionów obywateli mogłoby wpłynąć na wyniki wyborów.

Przewodniczący przybliżył również kolejne priorytety w obszarze zarządzania rewolucją technologiczną.


5. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 2 i 3 maja 2018 r. zostały zatwierdzone.


6. Skład Parlamentu

Właściwe organy francuskie powiadomiły o wyborze Karine Gloanec Maurin, w miejsce Jean-Paula Denanota, na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 11 czerwca 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Karine Gloanec Maurin bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.


7. Skład grup politycznych

James Carver przestał być członkiem grupy EFDD ze skutkiem od dnia 28 maja 2018 r. Zasiada on teraz wśród posłów niezrzeszonych.


8. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI Parlament zatwierdził mandaty Dobromira Sośnierza, Aleksandra Gabelica, Giancarla Scotty i Danila Oscara Lanciniego, począwszy odpowiednio od 19 marca, 4 kwietnia, 17 kwietnia i 17 kwietnia 2018 r.


9. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy S&D następujące wnioski o nominację:

komisja ECON: Giuseppe Ferrandino zamiast Udo Bullmanna

Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego: Giuseppe Ferrandino zamiast Gianniego Pittelli.

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


10. Wniosek o uchylenie immunitetu

Właściwe władze francuskie przekazały wniosek o uchylenie immunitetu Steeve'a Briois i Sophie Montel w ramach postępowania wyjaśniającego wszczętego przed sądem okręgowym w Nanterre.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 Regulaminu wniosek ten został przekazany właściwej komisji, tj. komisji JURI.


11. Zamknięcie procedury dotyczącej uchylenia immunitetu posła

Komisja JURI, jako komisja przedmiotowo właściwa, poinformowała Przewodniczącego, że w następstwie decyzji sądu apelacyjnego w Bukareszcie, który oddalił wniosek o całkowite uchylenie decyzji wydanej przez sąd w Bukareszcie w ramach postępowania cywilnego z korzyścią dla Victora Boştinaru, komisja JURI musiała zakończyć procedurę dotyczącą immunitetu posła, ponieważ stała się ona bezzasadna. Niniejszym wspomniana procedura skorzystania z immunitetu zostaje zamknięta.


12. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów lub co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg wniosku o głosowanie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji ogłoszoną w protokole ze środy 2 maja 2018 r. (pkt 10 protokołu z dnia 2.5.2018).

Komisja ECON mogła zatem rozpocząć negocjacje w dowolnym momencie po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

°
° ° °

Przewodniczący ogłosił decyzje szeregu komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu:

- komisja LIBE, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- komisja ECON, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do procedur i organów związanych z udzielaniem zezwolenia CCP oraz wymogów dotyczących uznawania CCP z państw trzecich (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- komisja TRAN, na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Sprawozdawczyni: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć do północy dnia następnego, tj. wtorku 29 maja 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.


13. Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)

Komisja TRAN przedstawiła następujące sprostowanie do dokumentu przyjętego przez Parlament Europejski:

- Sprostowanie P7_TA(2014)0389(COR02) do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146-185) - (stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu dnia 15 kwietnia 2014 r. w celu przyjęcia wspomnianej wyżej dyrektywy P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - komisja TRAN)

Zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu sprostowanie to uważa się za zatwierdzone, chyba że w ciągu dwudziestu czterech godzin grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg złożą wniosek o poddanie go pod głosowanie.

Sprostowanie jest dostępne na stronie Europarl przez czas trwania obecnej sesji plenarnej.


14. Wniosek o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodniczący poinformował, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg wniosku dotyczącego poddania pod głosowanie dwóch wniosków o zasięgnięcie opinii Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wdrożenia przepisów środowiskowych UE w obszarach, w których zauważono największe braki, tj. kwestii jakości powietrza, wody i odpadów, zgodnie z ogłoszeniem w protokole ze środy 2 maja 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 2.5.2018) i w sprawie równości płci na europejskich rynkach pracy, zgodnie z ogłoszeniem w protokole ze środy 2 maja 2018 r. (pkt 26 protokołu z dnia 2.5.2018).

Zgodnie z art. 137 ust. 2 Regulaminu wnioski te uznano zatem za zatwierdzone.


15. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę 30 maja 2018 r. do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2013 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/63/WE i 2009/31/WE, jak również dyrektywy Rady 86/278/EWG i 87/217/EWG, w odniesieniu do przepisów proceduralnych w zakresie sprawozdawczości w dziedzinie środowiska oraz uchylająca dyrektywę Rady 91/692/EWG (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wiążących rocznych redukcji emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie od 2021 r. do 2030 r. przyczyniających się do działań na rzecz klimatu w celu wywiązania się z zobowiązań wynikających z Porozumienia paryskiego oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013 oraz decyzję nr 529/2013/UE (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130b Regulaminu) (złożenie)

Złożono następujące interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych wymagające odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130b Regulaminu):

- (O-000032/2018), którą skierowali Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria i Monica Macovei, do Komisji (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Reakcja UE na zachowania o znamionach seksualnych w organizacjach pomocowych (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), którą skierował Jörg Meuthen w imieniu grupy EFDD, do Komisji: Obchody Międzynarodowego Dnia Rodziny (15 maja) (B8-0021/2018).


17. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Posłowie złożyli następujące pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (art. 128 Regulaminu):

- (O-000054/2018), które skierowała Cecilia Wikström, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Udzielanie odpowiedzi na petycje dotyczące problemu niepewności zatrudnienia, wynikającego z nadużywania umów na czas określony (B8-0022/2018).


18. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w związku z rezolucjami przyjętymi przez Parlament podczas pierwszej sesji lutowej w 2018 r. jest dostępny na stronie internetowej Europarl.


19. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Rada przekazała poświadczone kopie następujących dokumentów:

- Zmiana 1 do umowy o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską;

- Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii, z drugiej strony;

- Protokół do umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kirgiską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej;

- Umowa między Unią Europejską a Islandią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020;

- Protokół dodatkowy do umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Islandii;

- Umowa pomiędzy unią europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej;

- Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA);

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie dodatkowych preferencji w handlu produktami rolnymi;

- Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu;

- Umowa między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020;

- Umowa o współpracy naukowo-technicznej między Unią Europejską a Republiką Libańską, określająca warunki uczestnictwa Republiki Libańskiej w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA);

- Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Nową Zelandią na podstawie art. XXIV ust. 6. oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. odnoszące się do zmian list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej ;

- Umowa między Unią Europejską a Barbadosem zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych;

- Umowa między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniająca umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych.


20. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości izrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka włańcuchu żywnościowym, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności ipaszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych wżywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [wsprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu zżywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych iśrodków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [wsprawie nowej żywności] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie zinformacji finansowych iinnych informacji wcelu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń wich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości obywateli Unii idokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii iczłonkom ich rodzin korzystającym zprawa do swobodnego przemieszczania się (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

Zgodnie z art. 325 ust. 4 Traktatu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Trybunałem Obrachunkowym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości iprzejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających zusług pośrednictwa internetowego (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, TRAN, JURI

-Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

Zgodnie z postanowieniami art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 wodniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia ipodziału spółek (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, EMPL, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania ifunkcjonowania domeny najwyższego poziomu .eu oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 irozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

BUDG, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Seszeli zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Wspólnotą Bahamów zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Wspólnotą Bahamów w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Antiguą i Barbudą zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Antiguą i Barbudą w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Barbadosem zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Barbadosem w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Federacją Saint Kitts i Nevis w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu zmieniającej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mauritiusu w sprawie zniesienia wiz krótkoterminowych (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

INTA

- Projekt budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2018 towarzyszącego wnioskowi o uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany isprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 wsprawie homologacji inadzoru rynku pojazdów rolniczych ileśnych (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Wniosek dotyczący porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - komisja ECON - Sprawozdawczynie: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie manipulowania licznikami kilometrów w pojazdach silnikowych: przegląd ram prawnych UE (2017/2064(INL)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (2017/2129(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (2017/2088(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie Libii (2018/2017(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen (2017/2256(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (2018/2009(INI)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wykonania strategii UE na rzecz młodzieży (2017/2259(INI)) - komisja CULT - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (2017/2119(INI)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów (2018/2007(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy w sprawie ekoprojektu (2009/125/WE) (2017/2087(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji wspólnej polityki handlowej (2017/2070(INI)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia wspólnego dokumentu roboczego służb (SWD(2015)0182) pt. „Równość płci i wzmocnienie pozycji kobiet: odmiana losu dziewcząt i kobiet w kontekście stosunków zewnętrznych UE w latach 2016–2020” (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - komisja DEVE - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Linda McAvan - Sprawozdawczyni: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (2016/2328(INI)) - komisja LIBE - komisja FEMM - Sprawozdawczyni: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (2016/2018(INI)) - komisja JURI - komisja AFCO - Sprawozdawca: Pavel Svoboda - Sprawozdawca: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową w Unii i uchylającego dyrektywę 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF/2018/000 TA 2018 – Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2018 na rok budżetowy 2018, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji, Hiszpanii, Francji i Portugalii (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawca: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) zalecenie do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu z myślą o przyjęciu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - komisja INTA - Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Porządek obrad

Rozdano ostateczny porządek obrad posiedzeń plenarnych drugiej sesji majowej w 2018 r. (PE 621.808/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Brak propozycji zmian.

Wtorek

Przewodniczący poinformował, że Konferencja Przewodniczących przyjęła wniosek Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (TERR) w sprawie przedłużenia jej mandatu o dwa miesiące.

Te dodatkowe dwa miesiące są potrzebne, aby komisja TERR mogła wykonać swój mandat.

Głosowanie nad tą decyzją odbędzie się we wtorek i zostanie uznana ona za przyjętą, jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu.

Wniosek grupy PPE o przełożenie głosowania nad sprawozdaniem Pavla Svobody i Richarda Corbetta (A8-0170/2018) w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (pkt 20 PDOJ) na środę.

Głos zabrał Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, aby uzasadnić wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy Verts/ALE o zakończenie debaty na temat oświadczenia Komisji w sprawie stawek celnych Stanów Zjednoczonych w sektorze stali i aluminium (pkt 78 PDOJ) złożeniem projektu rezolucji, który zostałby poddany pod głosowanie w czwartek.

Głos zabrały: Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek, i Alessia Maria Mosca przeciwko wnioskowi.

W GI (54 za, 233 przeciw, 9 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako trzeciego punktu popołudniowych obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie środków realizacji i utrzymania Wspólnego kompleksowego planu działania (bez rezolucji).

Głos zabrali: Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Victor Boştinaru przeciwko wnioskowi.

W GI (73 za, 215 przeciw, 4 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako piątego punktu popołudniowych obrad pytania do Rady wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie traktatu o zakazie broni jądrowej.

Głos zabrał João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, który uzasadnił wniosek.

W GI (142 za, 151 przeciw, 5 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Środa

Wniosek grupy GUE/NGL o dodanie jako drugiego punktu popołudniowych obrad oświadczeń Rady i Komisji w sprawie nadużywania siły wobec uchodźców i migrantów oraz przypadku Mawdy.

Głos zabrali: Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, która uzasadniła wniosek, i Tomáš Zdechovský przeciwko wnioskowi.

W GI (128 za, 149 przeciw, 13 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.

Wniosek grupy S&D o dodanie jako trzeciego punktu popołudniowych obrad pytania do Komisji wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie rozszerzenia zakresu rozdziału I rozporządzenia Bruksela II bis w celu uwzględnienia zarejestrowanych związków partnerskich (wersja przekształcona) (bez rezolucji).

Głos zabrała Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek.

W GI (150 za, 114 przeciw, 10 wstrzymało się) Parlament przyjął wniosek.

Wniosek grupy PPE o dodanie jako drugiego punktu popołudniowych obrad sprawozdania Elisabetty Gardini (A8-0180/2018) w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Głos zabrała Elisabetta Gardini w imieniu grupy PPE, która uzasadniła wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Brak propozycji zmian.

°
° ° °

Niniejszym ustalono porządek obrad.

Głos zabrał Edouard Martin, w sprawie działań podjętych w związku z przyjęciem w dniu 26 października 2017 r. rezolucji w sprawie przeciwdziałania molestowaniu i wykorzystywaniu seksualnemu w UE (pkt 10 protokołu z dnia 26.10.2017) (Przewodniczący zapewnił, że Prezydium i komitet doradczy nadal pracują zgodnie z kierunkiem nadanym przez Parlament).


22. Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (debata)

Oświadczenie Komisji: Decyzja Komisji przyjęta w sprawie trzeciego pakietu dotyczącego mobilności (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Ismail Ertug w imieniu grupy S&D, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Henna Virkkunen.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo i Ruža Tomašić.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete i Violeta Bulc.

Debata została zamknięta.


23. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Sylvie Goddyn w imieniu grupy ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Mireille D'Ornano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i João Ferreira.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 29.5.2018.


24. Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa - Zgodność produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa [2017/2119(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia środków kontroli w celu stwierdzenia zgodności produktów rybołówstwa z kryteriami dostępu do rynku UE [2017/2129(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García i Linnéa Engström przedstawiły swoje sprawozdania.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Udo Voigt niezrzeszony, Jarosław Wałęsa i Ruža Tomašić.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Nicola Caputo.

Głos zabrali: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García i Linnéa Engström.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 29.5.2018 i pkt 13.7 protokołu z dnia 30.5.2018.


25. Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa (debata)

Sprawozdanie w sprawie przyszłości produkcji żywności i rolnictwa [2018/2037(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Seán Kelly (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Angélique Delahaye (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Maria Noichl (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Nedzhmi Ali (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Albert Deß w imieniu grupy PPE, Clara Eugenia Aguilera García w imieniu grupy S&D, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Thomas Waitz w imieniu grupy Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi i Marijana Petir.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr i Maria Gabriela Zoană.

Głos zabrali: Phil Hogan i Herbert Dorfmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 30.5.2018.


PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

26. Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. [2017/2088(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Nuno Melo w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Jan Huitema, w imieniu grupy politycznej ALDE, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, i Albert Deß.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García i Marijana Petir.

Głos zabrali: Phil Hogan i Nicola Caputo.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 29.5.2018.


27. Sprostowania (art. 231 Regulaminu)

Sprostowania P7_TA(2014)0212(COR01) i P8_TA(2016)0126(COR01) zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu 2 maja 2018 r. (pkt 11 protokołu z dnia 2.5.2018).

Ponieważ żadna grupa polityczna ani posłowie w liczbie osiągającej co najmniej niski próg nie złożyli wniosku o poddanie sprostowań pod głosowanie zgodnie z art. 231 ust. 4 Regulaminu, sprostowania te uważa się za zatwierdzone.


28. Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (debata)

Oświadczenie Komisji: Instrument „Łącząc Europę” po 2020 r. (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte i Massimiliano Salini.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov i João Pimenta Lopes.

Głos zabrała Violeta Bulc.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 31.5.2018.


29. Interpretacja i wdrażanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie interpretacji i wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa [2016/2018(INI)] - Komisja Prawna - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Współsprawozdawcy: Pavel Svoboda i Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda i Richard Corbett dokonali prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala i Notis Marias.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.9 protokołu z dnia 30.5.2018.


30. Zrównoważone finanse (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów [2018/2007(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer i Costas Mavrides.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.12 protokołu z dnia 29.5.2018.


31. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. [2018/2009(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Heidi Hautala i Costas Mavrides.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.13 protokołu z dnia 29.5.2018.


32. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth i Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 621.808/OJMA).


34. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności