Index 
Proces-verbal
PDF 290kWORD 84k
Luni, 28 mai 2018 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Omagiu postum
 4.Declarația Președintelui
 5.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 6.Componența Parlamentului
 7.Componența grupurilor politice
 8.Verificarea prerogativelor
 9.Componența comisiilor și delegațiilor
 10.Cerere de ridicare a imunității
 11.Închiderea procedurii de ridicare a imunității unui deputat
 12.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)
 13.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 14.Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)
 15.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 16.Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)
 17.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 18.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 19.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 20.Depunere de documente
 21.Ordinea lucrărilor
 22.Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)
 23.Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (dezbatere)
 24.Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE - Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (dezbatere)
 25.Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (dezbatere)
 26.Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (dezbatere)
 27.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 28.Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (dezbatere)
 29.Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (prezentare succintă)
 30.Finanțele sustenabile (prezentare succintă)
 31.Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (prezentare succintă)
 32.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 33.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 34.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 3 mai 2018, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


3. Omagiu postum

Președintele a adus un omagiu, în numele Parlamentului, memoriei dnei Nicole Fontaine, fostă Președintă a Parlamentului European.

A intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, pentru a aduce un omagiu memoriei dnei Nicole Fontaine.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


4. Declarația Președintelui

Președintele a făcut o declarație privind intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor. Subliniind rolul esențial al Parlamentului în adoptarea acestui regulament și adresând mulțumiri raportorului Jan Philipp Albrecht, Președintele a insistat asupra faptului că noile norme vor permite evitarea situațiilor în care utilizarea frauduloasă a datelor personale a milioane de cetățeni poate influența rezultatele alegerilor.

Președintele a prezentat succint următoarele priorități în materie de guvernanță a revoluției tehnologice.


5. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente

Procesele-verbale ale ședințelor din 2 și 3 mai 2018 au fost aprobate.


6. Componența Parlamentului

Autoritățile franceze competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Karine Gloanec Maurin, în locul lui Jean-Paul Denanot, ca deputată în Parlament, cu efect de la 11 iunie 2018.

Parlamentul a luat act de alegerea sa.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Karine Gloanec Maurin se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputată în Parlamentul European.


7. Componența grupurilor politice

James Carver nu mai este membru al Grupului EFDD de la 28 mai 2018. El face parte din Grupul deputaților neafiliați.


8. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaților Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' și Danilo Oscar Lancini, cu efect de la 19 martie, 4 aprilie, 17 aprilie și, respectiv, 17 aprilie 2018.


9. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

ECON: Giuseppe Ferrandino în locul lui Udo Bullmann

Delegația la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Giuseppe Ferrandino în locul lui Gianni Pittella.

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


10. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente franceze au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois și a Sophiei Montel, în cadrul unei informări judiciaire deschise pe rolul Tribunalului de Mare Instanță din Nanterre.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


11. Închiderea procedurii de ridicare a imunității unui deputat

Comisia JURI, care este comisie competentă, l-a informat pe Președinte că, în urma deciziei Curții de Apel București de a respinge o acțiune având ca obiect anularea totală a unei hotărâri pronunțate de Tribunalul București într-o cauză civilă în favoarea lui Victor Boştinaru, Comisia JURI a fost obligată să închidă procedura de ridicare a imunității, care nu se mai justifica. Această procedură de apărare a imunității este, prin urmare, închisă.


12. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere de vot din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale anunțată în procesul-verbal de miercuri 2 mai 2018 (punctul 10 al PV din 2.5.2018).

Comisia ECON a putut, prin urmare, să înceapă negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

°
° ° °

Președintele a comunicat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- LIBE, în temeiul Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Raportoare: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- ECON, în temeiul Raportului referitor la propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- TRAN, în temeiul Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Raportoare: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care atinge cel puțin pragul mediu pot solicita în scris, înainte de miezul nopții de marți 29 mai 2018, ca deciziile de a iniția negocieri să fie supuse la vot.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen dacă nu se prezintă nicio cerere de supunere la vot în Parlament a deciziei de a iniția negocieri.


13. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia TRAN a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificare P7_TA(2014)0389(COR02) la Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146–185)- (poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea adoptării directivei menționate mai sus P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - TRAN)

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea este considerată aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus au cerut ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


14. Cerere de consultare a Comitetului Economic și Social European privind: [articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură] (aprobare)

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau a unuia sau mai multor grupuri politice care ating cel puțin pragul redus cu privire la supunerea la vot a celor două cereri de consultare a Comitetului Economic și Social pentru ca acesta să emită avize privind punerea în aplicare a legislației referitoare la mediul în UE în domeniile în care s-au constatat cele mai importante neajunsuri, mai precis calitatea aerului, apa și deșeurile, anunțat în procesul-verbal de miercuri, 2 mai 2018 (punctul 12 al PV din 2.5.2018) și privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pe piețele europene ale forței de muncă, anunțat în procesul-verbal de miercuri, 2 mai 2018 (punctul 26 al PV din 2.5.2018).

În conformitate cu articolul 137 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, aceste cereri sunt, așadar, considerate aprobate.


15. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 30 mai 2018 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Directiva Parlamentului european și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Regulamentul Parlamentului european și al Consiliului privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) Nr. 715/2007 și (CE) Nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2010/31/UE privind performanța energetică a clădirilor și a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Decizia Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1257/2013, a Directivelor 94/63/CE și 2009/31/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Directivelor 86/278/CEE și 87/217/CEE ale Consiliului în ceea ce privește normele procedurale în domeniul raportării cu privire la mediu și de abrogare a Directivei 91/692/CEE a Consiliului (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuții la acțiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013/UE (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Interpelări majore (articolul 130b din Regulamentul de procedură) (depunere)

Au fost adresate următoarele interpelări majore cu solicitare de răspuns scris și dezbatere (articolul 130 din Regulamentul de procedură):

- (O-000032/2018) adresată de Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria și Monica Macovei, Comisiei (Vicepreședintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate): Reacția UE la comportamentele sexuale neadecvate din cadrul organizațiilor umanitare (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018) adresată de Jörg Meuthen, în numele Grupului EFDD, Comisiei: Celebrarea Zilei Internaționale a Familiei (15 mai) (B8-0021/2018).


17. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral a fost depusă de următoarea deputată (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000054/2018) adresată de Cecilia Wikström, în numele Comisiei PETI, Comisiei: Răspunsuri la petițiile privind contracararea precarității și utilizarea abuzivă a contractelor pe durată determinată (B8-0022/2018).


18. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune februarie I 2018 este disponibilă pe site-ul Europarl.


19. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Amendamentul 1 la acordul între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană privind cooperarea în materie de reglementare a siguranței aviației civile;

- Acord de parteneriat cuprinzător și consolidat între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte;

- Protocol la Acordul de parteneriat și cooperare dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

- Acord între Uniunea Europeană și Islanda privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020;

- Protocol adițional la Acordul între Comunitatea Economică Europeană și Republica Islanda;

- Acord între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată;

- Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de stabilire a termenelor și condițiilor privind participarea Regatului Maroc la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (Prima);

- Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind preferințele comerciale suplimentare pentru produsele agricole;

- Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius;

- Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, în cadrul Fondului pentru securitate internă, pentru perioada 2014-2020;

- Acord de cooperare științifică și tehnologică între Uniunea Europeană și Republica Libaneză de stabilire a clauzelor și condițiilor privind participarea Republicii Libaneze la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (Prima);

- Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană;

- Acord între Uniunea Europeană și Barbados de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

- Acord între Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

- Acord între Uniunea Europeană și Republica Mauritius de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere;

- Acord între Uniunea Europeană și Republica Seychelles de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere.


20. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ENVI

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, ECON

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere..
În conformitate cu articolul 325 alineatul (4) din tratat, Președintele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ITRE, TRAN, JURI

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Curtea de Conturi cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Președintele va consulta Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

ECON, EMPL, IMCO

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de prim nivel .eu și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

ITRE

aviz :

BUDG, IMCO, JURI

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Seychelles de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Seychelles privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Uniunea Bahamas de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Bahamas privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Antigua și Barbuda de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Antigua și Barbuda privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Barbados de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Barbados privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Federația Saint Kitts și Nevis privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Mauritius privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

retrimis

comisiei competente :

LIBE

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

INTA

- Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general pentru exercițiul financiar 2018 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a se acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

- Propunere de acord interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

IMCO

aviz :

ENVI, ITRE, TRAN

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - ECON - Raportor: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 în ceea ce privește intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - TRAN - Raportoare: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - INTA - Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Regatul Norvegiei și Republica Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - INTA - Raportoare: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 în ceea ce privește stabilirea sediului Autorității Bancare Europene (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - ECON - Raportoare: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - JURI - Raportoare: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind manipularea odometrului în autovehicule: revizuirea cadrului juridic al UE (2017/2064(INL)) - TRAN - Raportor: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (2017/2129(INI)) - PECH - Raportoare: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (2017/2088(INI)) - AGRI - Raportor: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Raport referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Libia (2018/2017(INI)) - AFET - Raportor: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Raport referitor la raportul anual privind funcționarea spațiului Schengen (2017/2256(INI)) - LIBE - Raportor: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Raport referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția (2018/2009(INI)) - JURI - Raportoare: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret (2017/2259(INI)) - CULT - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Raport referitor la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE (2017/2119(INI)) - PECH - Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Raport referitor la finanțele sustenabile (2018/2007(INI)) - ECON - Raportoare: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/125/CE privind proiectarea ecologică (2017/2087(INI)) - ENVI - Raportoare: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Raport referitor la Raportul anual privind punerea în aplicare a politicii comerciale comune (2017/2070(INI)) - INTA - Raportoare: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Raport referitor la implementarea Documentului de lucru comun (SWD(2015)0182) intitulat „Egalitatea de gen și capacitarea femeilor: transformarea vieții fetelor și femeilor prin intermediul relațiilor externe ale UE 2016-2020” (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - DEVE - FEMM - Raportoare: Linda McAvan - Raportoare: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (2016/2328(INI)) - LIBE - FEMM - Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (2016/2018(INI)) - JURI - AFCO - Raportor: Pavel Svoboda - Raportor: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protecție internațională în Uniune și de abrogare a Directivei 2013/32/UE (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - LIBE - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2018/000 TA 2018 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - BUDG - Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - BUDG - Raportor: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2018 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018, care însoțește propunerea privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a acorda asistență Greciei, Spaniei, Franței și Portugaliei (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - BUDG - Raportor: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - AGRI - Raportor: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) recomandare pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - INTA - Raportor: Christofer Fjellner (A8-0182/2018).


21. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din mai II 2018 (PE 621.808/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

Președintele a comunicat că Conferința președinților a aprobat cererea Comisiei speciale privind terorismul (TERR) în vederea prelungirii cu două luni a duratei mandatului ei.

Această prelungire este necesară pentru a permite Comisiei TERR să își ducă la bun sfârșit mandatul.

Prezenta decizie va fi înscrisă la votarea de marți și va fi considerată adoptată în cazul în care nu se ridică nicio obiecție.

Cererea Grupului PPE în vederea amânării votului privind raportul Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (punctul 20 din PDOZ) de miercuri.

A intervenit Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului Verts/ALE în vederea închiderii dezbaterii privind declarația Comisiei referitoare la taxele vamale impuse de Statele Unite în sectorul oțelului și aluminiului (punctul 78 din PDOZ) prin prezentarea unei propuneri de rezoluție, care va fi votată joi.

Au intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a motivat cererea, și Alessia Maria Mosca, împotriva cererii.

Prin AN (54 pentru, 233 împotrivă, 9 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului GUE/NGL pentru adăugarea ca punctul 3 de după-amiază a declarațiilor Consiliului și Comisiei referitoare la măsurile de punere în aplicare și de menținere a Planului comun de acțiune cuprinzător (fără rezoluție).

Au intervenit: Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Victor Boştinaru, împotriva cererii.

Prin AN (73 pentru, 215 împotrivă, 4 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului GUE/NGL pentru adăugarea ca punctul 5 de după-amiază a unei întrebări întrebare cu solicitare de răspuns oral adresate Consiliului referitoare la Tratatul privind interzicerea armelor nucleare.

A intervenit João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea.

Prin AN (142 pentru, 151 împotrivă, 5 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Miercuri

Cererea Grupului GUE/NGL pentru adăugarea ca punctul 2 de după-amiază a declarațiilor Consiliului și Comisiei referitoare la „Utilizarea excesivă a forței împotriva refugiaților și migranților, cazul Mawda”.

Au intervenit: Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a motivat cererea, și Tomáš Zdechovský, împotriva cererii.

Prin AN (128 pentru, 149 împotrivă, 13 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

Cererea Grupului S&D pentru adăugarea ca punctul 3 de după-amiază a unei întrebări întrebare cu solicitare de răspuns oral adresate Comisiei referitoare la „Extinderea domeniului de aplicare a Capitolului I din Regulamentul Bruxelles IIa pentru a include parteneriatele înregistrate (reformare)” (fără rezoluție).

A intervenit Evelyne Gebhardt, în numele Grupului S&D, care a motivat cererea.

Par AN (150 pentru, 114 împotrivă, 10 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Cererea Grupului PPE pentru adăugarea ca punctul 2 de după-amiază a raportului Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) „Mecanismul de protecție civilă al UE”.

A intervenit Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea.

Parlamentul a aprobat cererea.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

A intervenit Edouard Martin, referitor la cursul dat adoptării, la 26 octombrie 2017, a Rezoluției privind combaterea hărțuirii și abuzului sexual în UE (punctul 10 al PV din 26.10.2017) (Președintele a asigurat că Biroul și Comitetul consultativ vor continua să lucreze pentru atingerea obiectivelor stabilite de adunare).


22. Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Decizia adoptată de Comisie referitoare la al treilea pachet privind mobilitatea (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (Vicepreședinte al Comisiei) a făcut declarația.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) și Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Lampros Fountoulis, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz și Carlos Zorrinho.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Henna Virkkunen.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete și Violeta Bulc.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 676/2007 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 al Consiliului [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust și-a prezentat raportul.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Mireille D'Ornano.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias și João Ferreira.

A intervenit Karmenu Vella.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.9 al PV din 29.5.2018.


24. Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE - Conformitatea produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE (dezbatere)

Raport referitor la optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE [2017/2119(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Raport referitor la punerea în aplicare a măsurilor de control pentru stabilirea conformității produselor pescărești cu criteriile de acces la piața UE [2017/2129(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García și Linnéa Engström și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

Au intervenit: Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Peter van Dalen, în numele Grupului ECR, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Udo Voigt, neafiliat, Jarosław Wałęsa și Ruža Tomašić.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Nicola Caputo.

Au intervenit: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García și Linnéa Engström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 29.5.2018 și punctul 13.7 al PV din 30.5.2018.


25. Viitorul sectorului alimentar și al agriculturii (dezbatere)

Raport referitor la viitorul sectorului alimentar și al agriculturii [2018/2037(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Seán Kelly (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Angélique Delahaye (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Maria Noichl (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Nedzhmi Ali (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Albert Deß, în numele Grupului PPE, Clara Eugenia Aguilera García, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Ulrike Müller, în numele Grupului ALDE, Thomas Waitz, în numele Grupului Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi și Marijana Petir.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr și Maria Gabriela Zoană.

Au intervenit: Phil Hogan și Herbert Dorfmann.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.8 al PV din 30.5.2018.


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

26. Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 [2017/2088(INI)] - Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală. Raportor: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo și-a prezentat raportul.

A intervenit Phil Hogan (membru al Comisiei).

Au intervenit: Nuno Melo, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, John Stuart Agnew, în numele Grupului EFDD, Konstantinos Papadakis, neafiliat, și Albert Deß.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García și Marijana Petir.

Au intervenit: Phil Hogan și Nicola Caputo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 29.5.2018.


27. Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificările P7_TA(2014)0212(COR01) și P8_TA(2016)0126(COR01) au fost anunțate în plen la 2 mai 2018 (punctul 11 al PV din 2.5.2018).

Întrucât nu a fost prezentată o cerere de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus, în conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificările se consideră aprobate.


28. Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (membră a Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, Inés Ayala Sender, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte și Massimiliano Salini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov și João Pimenta Lopes.

A intervenit Violeta Bulc.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.7 al PV din 31.5.2018.


29. Interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare (prezentare succintă)

Raport referitor la interpretarea și aplicarea Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare [2016/2018(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportori: Pavel Svoboda și Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda și Richard Corbett au făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala și Notis Marias.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 13.9 al PV din 30.5.2018.


30. Finanțele sustenabile (prezentare succintă)

Raport referitor la finanțele sustenabile [2018/2007(INI)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer și Costas Mavrides.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.12 al PV din 29.5.2018.


31. Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 (prezentare succintă)

Raport referitor la tabloul de bord al UE pe 2017 privind justiția [2018/2009(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Notis Marias, Heidi Hautala și Costas Mavrides.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 7.13 al PV din 29.5.2018.


32. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth și Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 621.808/OJMA).


34. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Secretar General

Vicepreședintă


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate