Zoznam 
Zápisnica
PDF 289kWORD 85k
Pondelok, 28. mája 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.In memoriam
 4.Vyhlásenie Predsedníctva
 5.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Zloženie politických skupín
 8.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Žiadosť o zbavenie imunity
 11.Ukončenie konania o zbavení imunity poslanca
 12.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 13.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 14.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)
 15.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 16.Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)
 17.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 18.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 19.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 20.Predloženie dokumentov
 21.Program práce
 22.Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility (rozprava)
 23.Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (rozprava)
 24.Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ - Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (rozprava)
 25.Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (rozprava)
 26.Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (rozprava)
 27.Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
 28.Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (rozprava)
 29.Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (stručná prezentácia)
 30.Udržateľné financie (stručná prezentácia)
 31.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (stručná prezentácia)
 32.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 33.Program rokovania na nasledujúci deň
 34.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 3. mája 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


3. In memoriam

Predseda si v mene Parlamentu uctil pamiatku Nicole Fontaineovej, bývalej predsedníčky Európskeho parlamentu.

V rozprave vystúpil Manfred Weber v mene skupiny PPE, aby si uctil pamiatku Nicole Fontaineovej.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


4. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením týkajúcim sa nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zdôraznil ústrednú úlohu, ktorú Parlament zohral pri prijatí tohto nariadenia, pričom poďakoval spravodajcovi Janovi Philippovi Albrechtovi. Zároveň zdôraznil to, nové predpisy umožnia zabrániť tomu, aby zneužitie osobných údajov miliónov občanov mohlo neskôr ovplyvniť výsledky volieb.

Predseda okrem toho načrtol ďalšie priority v oblasti riadenia technologickej revolúcie.


5. Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní

Zápisnice z rokovaní konaných 2. a 3. mája 2018 boli schválené.


6. Zloženie Parlamentu

Príslušné francúzske úrady oznámili, že Karine Gloanec Maurin bola s účinnosťou od 11. júna 2018 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Jeana-Paula Denanota.

Parlament vzal jej zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Karine Gloanec Maurin zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.


7. Zloženie politických skupín

James Carver už nie členom skupiny EFDD s účinnosťou od 28. mája 2018 a patrí medzi nezaradených poslancov.


8. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru (JURI) Parlament potvrdil mandáty poslancov Dobromira Sośnierza, Aleksandra Gabelica, Giancarla Scottu' a Danila Oscara Lanciniho s účinnosťou od 19. marca, 4. apríla, 17. apríla a 17. apríla 2018.


9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny S&D tieto žiadosti o menovanie:

výbor ECON: Giuseppe Ferrandino, ktorým je nahradený Udo Bullmann

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Giuseppe Ferrandino, ktorým je nahradený Gianni Pittella.

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


10. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa a Sophie Montelovej v súvislosti s trestným stíhaním začatím na okresnom súde v Nanterre.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


11. Ukončenie konania o zbavení imunity poslanca

Výbor JURI ako príslušný výbor informoval predsedu Parlamentu, že v nadväznosti na rozsudok Odvolacieho súdu v Bukurešti zamietnuť žalobu vo veci úplného zrušenia rozhodnutia vydaného súdom v Bukurešti v rámci občianskoprávneho konania v prospech Victora Boştinara musel výbor JURI pozastaviť imunitné konanie, ktoré tak stratilo opodstatnenosť. Toto konanie týkajúce sa ochrany imunity je preto ukončené.


12. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny alebo politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, nedostal žiadosť o hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania oznámenom v zápisnici zo stredy 2. mája 2018 (bod 10 zápisnice zo dňa 2.5.2018).

Výbor ECON preto mohol začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

°
° ° °

Predseda v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil rozhodnutia viacerých výborov o začatí medziinštitucionálnych rokovaní:

- LIBE na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- výbor ECON na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- výbor TRAN na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Spravodajkyňa: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu písomne do polnoci zajtra, t. j. utorka 29. mája 2018, požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutiach začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


13. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor TRAN predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA(2014)0389(COR02) k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/90/EÚ z 23. júla 2014 o vybavení námorných lodí a o zrušení smernice Rady 96/98/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 146–185) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia vyššie uvedenej smernice P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - výbor TRAN)

V súlade s článkom 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, žiadosť, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


14. Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predseda oznámil, že od poslancov alebo politickej skupiny alebo viacerých politických skupín, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nedostal žiadosť o hlasovanie o dvoch žiadostiach o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, aby poskytol stanovisko k presadzovaniu právnych predpisov EÚ na ochranu životného prostredia v oblastiach, kde sa konštatovali najväčšie nedostatky, ako sú kvalita ovzdušia a vody a odpad, t. j. bodu oznámenému v zápisnici zo stredy 2. mája 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 2.5.2018), a k rodovej rovnosti na európskych trhoch práce, t. j. k bodu oznámenému v zápisnici zo stredy 2. mája 2018 (bod 26 zápisnice zo dňa 2.5.2018).

V súlade s článkom 137 ods. 2 rokovacieho poriadku sa teda tieto žiadosti považujú za schválené.


15. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 30. mája 2018 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- nariadenie európskeho Parlamentu a Rady o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- smernica európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- smernica európskeho Parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a smernice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- nariadenie európskeho Parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o začlenení emisií a odstraňovania skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013 a rozhodnutie č. 529/2013/EÚ (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Väčšie interpelácie článok 130b rokovacieho poriadku (predloženie)

Boli predložené tieto väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie s rozpravou (článok 130b rokovacieho poriadku):

- (O-000032/2018), ktorú položili Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria a Monica Macovei, pre Komisiu (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku): Reakcia EÚ na nevhodné sexuálne správanie v organizáciách poskytujúcich pomoc (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), ktorú položil Jörg Meuthen v mene skupiny EFDD, pre Komisiu: Oslava Medzinárodného dňa rodiny (15. máj) (B8-0021/2018).


17. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000054/2018), ktorú položila Cecilia Wikström, v mene výboru PETI, pre Komisiu: Odpovedanie na petície týkajúce sa boja proti neistote a zneužívaniu zmlúv na určitý čas (B8-0022/2018).


18. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej februárovej schôdzi v roku 2018 je k dispozícii na stránke Europarl.


19. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- dodatok 1 k dohode o spolupráci v riadení bezpečnosti civilného letectva medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom;

- dohoda o komplexnom a posilnenom partnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej;

- protokol k dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii;

- dohoda medzi Európskou úniou a Islandom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020;

- dodatkový protokol k dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandskou republikou;

- dohoda medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty;

- dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Marockého kráľovstva na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti stredozemia (Prima);

- dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom, ktorá sa týka dodatočných obchodných preferencií pri poľnohospodárskych výrobkoch;

- protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou;

- dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020;

- dohoda o vedeckej a technickej spolupráci medzi Európskou úniou a Libanonskou republikou, ktorou sa stanovujú podmienky účasti Libanonskej republiky na partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA);

- dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Novým Zélandom v zmysle článku XXIV ods. 6 a článku XXVIII všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) z roku 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií
v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii
;

- dohoda medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch;

- dohoda medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch;

- dohoda medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch;

- dohoda medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch.


20. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných ainých informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a zrušuje rozhodnutie 2000/642/SVV (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, ECON

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s článkom 325 ods. 4 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, TRAN, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom. V súlade s ustanoveniami článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bude preseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, EMPL, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení a fungovaní názvu domény najvyššej úrovne .eu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 733/2002 a nariadenie Komisie (ES) č. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Seychelskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Seychelskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Bahamským spoločenstvom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bahamským spoločenstvom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Antiguou a Barbudou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Antiguou a Barbudou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Barbadosom, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Barbadosom o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Federáciou Svätého Krištofa a Nevisu o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Dohody medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou, ktorou sa mení Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Maurícijskou republikou o zrušení víz pri krátkodobých pobytoch (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

INTA

- Návrh opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2018 – Sprievodný dokument k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení aopravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 oschvaľovaní poľnohospodárskych alesných vozidiel aodohľade nad trhom stýmito vozidlami (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

- Návrh Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel asystémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle azraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o administratívnej spolupráci, boji proti podvodom a vymáhaní pohľadávok v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - výbor ECON - Spravodajca: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, pokiaľ ide o rozsahy rybolovnej úmrtnosti a úrovne ochrany niektorých populácií sleďa atlantického v Baltskom mori (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o kumulácii pôvodu medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou, Nórskym kráľovstvom a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencií (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyne: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Správa o odporúčaniach pre Komisiu o manipulácii s počítadlom kilometrov v motorových vozidlách: revízia právneho rámca EÚ (2017/2064(INL)) - výbor TRAN - Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (2017/2129(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Správa o uplatňovaní nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (2017/2088(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Správa o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Líbyi (2018/2017(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Správa o výročnej správe o fungovaní schengenského priestoru (2017/2256(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2017 (2018/2009(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Správa o vykonávaní stratégie EÚ pre mládež (2017/2259(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Správa o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ (2017/2119(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Správa o udržateľných financiách (2018/2007(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Správa o vykonávaní smernice o ekodizajne (2009/125/ES) (2017/2087(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Správa o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky (2017/2070(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Správa k vykonávaniu spoločného pracovného dokumentu útvarov (SWD(2015)0182): Rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien: Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 – 2020 zmeniť život dievčat a žien (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - výbor DEVE - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Linda McAvan - Spravodajkyňa: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Správa o vykonávaní smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov (2016/2328(INI)) - výbor LIBE - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Spravodajkyňa: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (2016/2018(INI)) - výbor JURI - výbor AFCO - Spravodajca: Pavel Svoboda - Spravodajca: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2018/000 TA 2018 – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2018 na rozpočtový rok 2018, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Grécku, Španielsku, Francúzsku a Portugalsku (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej májovej plenárnej schôdze 2018 (PE 621.808/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov schválila žiadosť Osobitného výboru pre boj proti terorizmu (TERR) o predĺženie platnosti jeho mandátu o dva mesiace.

Toto predĺženie je potrebné, aby výbor TERR mohol splniť svoj mandát.

Toto rozhodnutie bude zaradené ako bod hlasovania v utorok a bude sa považovať za prijaté, ak nebude vznesená žiadna námietka.

Žiadosť skupiny PPE o preloženie hlasovania o správe Pavel Svoboda, Richard Corbett (A8-0170/2018) Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (bod 20 PDOJ) na stredu.

V rozprave vystúpil Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil.

Parlament žiadosť schválil.

Žiadosť skupiny Verts/ALE o ukončenie rozpravy o vyhlásení Komisie o clách zavedených Spojenými štátmi v odvetví ocele a hliníka (bod 78 PDOJ) predložením návrhu uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila, a Alessia Maria Mosca proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (54 za, 233 proti, 9 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby boli ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o opatreniach na vykonávanie a zachovanie spoločného komplexného akčného plánu (bez uznesenia).

Vystúpili títo poslanci: Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Victor Boştinaru proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (73 za, 215 proti, 4 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bola ako piaty bod popoludňajšieho rokovania zaradená otázka na ústne zodpovedanie pre Radu týkajúca sa Zmluvy o zákaze jadrových zbraní.

V rozprave vystúpil João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil.

Hlasovaním podľa mien (142 za, 151 proti, 5 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Streda

Žiadosť skupiny GUE/NGL, aby boli ako druhý bod popoludňajšieho rokovania zaradené vyhlásenia Rady a Komisie o Neprimeranom použití sily voči utečencom a migrantom, prípad Mawda.

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá žiadosť odôvodnila, a Tomáš Zdechovský proti tejto žiadosti.

Hlasovaním podľa mien (128 za, 149 proti, 13 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny S&D, aby bola ako tretí bod popoludňajšieho rokovania zaradená otázka na ústne zodpovedanie pre Komisiu o Zaradení registrovaných partnerstiev do rozsahu pôsobnosti kapitoly I nariadenia Brusel IIa (bez uznesenia).

V rozprave vystúpila Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila.

Hlasovaním podľa mien (150 za, 114 proti, 10 sa zdržali) Parlament žiadosť zamietol.

Žiadosť skupiny PPE, aby bola ako druhý bod popoludňajšieho rokovania zaradená správa Elisabetta Gardini (A8-0180/2018) s názvom Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany.

V rozprave vystúpila Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, ktorá žiadosť odôvodnila.

Parlament žiadosť schválil.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

V rozprave vystúpil Edouard Martin v súvislosti s krokmi vykonanými po prijatí, 26. októbra 2017, uznesenia o boji proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ (bod 10 zápisnice zo dňa 26.10.2017) (predsedajúci ho ubezpečil, že Predsedníctvo a poradný výbor naďalej pokračujú v práci v súlade s vôľou zhromaždenia).


22. Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie Komisie prijaté v súvislosti s tretím balíkom mobility (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) a Violeta Bulc (členka Komisie) uviedli správu.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Henna Virkkunen.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete a Violeta Bulc.

Rozprava sa skončila.


23. Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení viacročného plánu pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 676/2007 a nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie)

Vystúpili títo poslanci: Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, David Coburn v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn v mene skupiny ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Mireille D'Ornano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 29.5.2018.


24. Optimalizácia hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ - Zhoda produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ (rozprava)

Správa o optimalizácii hodnotového reťazca v odvetví rybárstva v EÚ [2017/2119(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Správa o vykonávaní kontrolných opatrení na dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ [2017/2129(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García a Linnéa Engström uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Jarosław Wałęsa a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Nicola Caputo.

Vystúpili: Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García a Linnéa Engström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 29.5.2018 a bod 13.7 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


25. Budúcnosť potravinárstva a poľnohospodárstva (rozprava)

Správa o budúcnosti potravinárstva a poľnohospodárstva [2018/2037(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Angélique Delahaye (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Maria Noichl (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nedzhmi Ali (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Albert Deß v mene skupiny PPE, Clara Eugenia Aguilera García v mene skupiny S&D, James Nicholson v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr a Maria Gabriela Zoană.

Vystúpili: Phil Hogan a Herbert Dorfmann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.8 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


PREDSEDNÍCTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredseda

26. Uplatňovanie nástrojov SPP pre mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 (rozprava)

Správa o uplatňovaní nástrojov SPP na podporu mladých poľnohospodárov v EÚ po reforme v roku 2013 [2017/2088(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nuno Melo v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Jan Huitema, v mene skupiny ALDE, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec a Albert Deß.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García a Marijana Petir.

Vystúpili: Phil Hogan a Nicola Caputo.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 29.5.2018.


27. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)

Tieto korigendá P7_TA(2014)0212(COR01) a P8_TA(2016)0126(COR01) boli oznámené v pléne 2. mája 2018 (bod 11 zápisnice zo dňa 2.5.2018).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o týchto korigendách v súlade s článkom 231 ods. 4, tieto korigendá sa považujú za schválené.


28. Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Nástroj na prepájanie Európy po roku 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte a Massimiliano Salini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov a João Pimenta Lopes.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 31.5.2018.


29. Výklad a vykonávanie Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva (stručná prezentácia)

Správa o výklade a vykonávaní Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva [2016/2018(INI)] - Výbor pre právne veci - Výbor pre ústavné veci. Spravodajcovia: Pavel Svoboda a Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda a Richard Corbett uviedli správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 13.9 zápisnice zo dňa 30.5.2018.


30. Udržateľné financie (stručná prezentácia)

Správa o udržateľných financiách [2018/2007(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer a Costas Mavrides.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 29.5.2018.


31. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017 (stručná prezentácia)

Správa o porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2017 [2018/2009(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Heidi Hautala a Costas Mavrides.

V rozprave vystúpila Violeta Bulc (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 29.5.2018.


32. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth a Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 621.808/OJMA).


34. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.42 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia