Kazalo 
Zapisnik
PDF 273kWORD 83k
Ponedeljek, 28. maj 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Počastitev spomina
 4.Izjava predsedujočega
 5.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 6.Sestava Parlamenta
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 9.Sestava odborov in delegacij
 10.Zahteva za odvzem imunitete
 11.Zaključek postopka odvzema imunitete poslancu
 12.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)
 13.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 14.Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)
 15.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 16.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 17.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 18.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 19.Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta
 20.Predložitev dokumentov
 21.Razpored dela
 22.Sklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti (razprava)
 23.Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 24.Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU - Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (razprava)
 25.Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (razprava)
 26.Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (razprava)
 27.Popravki (člen 231 Poslovnika)
 28.Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (razprava)
 29.Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (kratka predstavitev)
 30.Vzdržne finance (kratka predstavitev)
 31.Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (kratka predstavitev)
 32.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 33.Dnevni red naslednje seje
 34.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v , 3. maja 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.05.


3. Počastitev spomina

V imenu Parlamenta se je predsednik poklonil spominu na nekdanjo predsednico Evropskega parlamenta Nicole Fontaine.

Govoril je Manfred Weber v imenu skupine (prvi del) PPE, da bi se poklonil spominu na Nicole Fontaine.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


4. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je podal izjavo o začetku veljavnosti splošne uredbe o varstvu podatkov. Poudaril je osrednjo vlogo Evropskega parlamenta pri sprejetju te uredbe in se zahvalil poročevalcu Janu Philippu Albrechtu ter poudaril, da bo s pomočjo novih predpisov mogoče preprečiti, da bi lahko nadaljnja zloraba osebnih podatkov milijonov državljanov vplivala na rezultate volitev.

Predsedujoči je poleg tega opisal prihodnje prednostne naloge na področju upravljanja tehnološke revolucije.


5. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dne 2. in 3. maja 2018.


6. Sestava Parlamenta

Pristojni francoski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Jean-Paula Denanota za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Karine Gloanec Maurin z začetkom veljavnosti od dne 11. junija 2018.

Parlament je vzel njeno izvolitev na znanje.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Karine Gloanec Maurin polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Članstvo v političnih skupinah

James Carver je prenehal biti član skupine EFDD z veljavo od 28. maja 2018 in je sedaj samostojni poslanec.


8. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Na predlog Odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandatov poslancev Dobromir Sośnierz, Aleksander Gabelic, Giancarlo Scotta' in Danilo Oscar Lancini, z začetkom veljavnosti dne 19. marca, 4. aprila, 17. aprila ter 17. aprila 2018.


9. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel naslednji zahtevi za imenovanje:

odbor ECON: Giuseppe Ferrandino namesto Uda Bullmanna

Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini: Giuseppe Ferrandino namesto Giannija Pittelle.

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


10. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni francoski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Steevu Brioisu in Sophie Montel v okviru pripravljalnega postopka na okrajnem sodišču v Nanterru.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


11. Zaključek postopka odvzema imunitete poslancu

Odbor JURI je kot pristojni odbor obvestil predsednika, da je bil odbor JURI po odločitvi prizivnega sodišča v Bukarešti, da zavrne tožbo za razglasitev popolne ničnosti odločitve sodišča v Bukarešti v civilnem postopu v prid Victorja Boştinaruja, prisiljen končati postopek odvzema imunitete, za katerega ni bilo več podlage. Ta postopek zaščite imunitete je tako zaključen.


12. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika)

Predsednik je obvestil, da od poslancev ali politične skupine oziroma skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag, ni prejel zahteve po glasovanju o odločitvi o začetku medinstitucionalnih pogajanj, razglašeni v zapisniku v sredo, 2. maja 2018 (točka 10 zapisnika z dne 2.5.2018).

Odbor ECON je tako po izteku roka, določenega v členu 69c Poslovnika lahko začel pogajanja.

°
° ° °

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor LIBE na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 – C8-0321/2016 – 2016/0224(COD)). Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0171/2018);

- odbor ECON na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja CNS, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav (COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)). Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018);

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD)). Poročevalka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018);

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do polnoči jutri, torka, 29. maja 2018, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


13. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Odbor TRAN je posredoval popravek besedila, ki ga je Evropski parlament sprejel.

- Popravek P7_TA(2014)0389(COR02) Direktive 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES Sveta (UL L 257, 28.8.2014, str. 146–185) - (stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi 15. aprila 2014 z namenom sprejetja navedene direktive P7_TA(2014)0389) (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD) - odbor TRAN)

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v 24 urah po razglasitvi ne zahtevajo glasovanja o popravku, se v skladu s členom 231(4) Poslovnika šteje, da je odobren.

Popravek je v času tega delnega zasedanja na razpolago na spletišču Europarl.


14. Zahteva po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom (člen 137(2) Poslovnika) (odobritev)

Predsednik je sporočil, da ni prejel nobene zahteve od poslancev ali politične skupine ali skupin, ki dosegajo vsaj nizki prag, v zvezi z glasovanjem o dveh zahtevah po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom, da poda mnenje o izvajanju okoljske zakonodaje EU na področjih, kjer so bile ugotovljene največje pomanjkljivosti, tj. v zvezi s kakovostjo zraka, vodo in odpadki, razglašeni v zapisniku v sredo, 2. maja 2018 (točka 12 zapisnika z dne 2.5.2018), in o enakosti spolov na evropskem trgu dela, razglašeni v zapisniku v sredo, 2. maja 2018 (točka 26 zapisnika z dne 2.5.2018).

V skladu s členom 137(2) Poslovnika se ti zahtevi štejeta za odobreni.


15. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo, 30. maja 2018, podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (00012/2018/LEX - C8-0225/2018 - 2015/0276(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (00011/2018/LEX - C8-0224/2018 - 2015/0275(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (00010/2018/LEX - C8-0223/2018 - 2015/0274(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (00009/2018/LEX - C8-0222/2018 - 2015/0272(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (00073/2017/LEX - C8-0213/2018 - 2016/0014(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (00062/2017/LEX - C8-0200/2018 - 2014/0100(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti (00004/2018/LEX - C8-0199/2018 - 2016/0381(COD))

- Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (00072/2017/LEX - C8-0198/2018 - 2016/0208(COD))

- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013, direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja ter razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS (00067/2017/LEX - C8-0188/2018 - 2016/0394(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 (00003/2018/LEX - C8-0187/2018 - 2016/0231(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (00068/2017/LEX - C8-0186/2018 - 2016/0230(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (00024/2018/LEX - C8-0179/2018 - 2013/0103(COD))


16. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložene so bile naslednje večje interpelacije za pisni odgovor z razpravo (člen 130 Poslovnika):

- (O-000032/2018), ki so ga postavili Marietje Schaake, Eva Kaili, Hilde Vautmans, Rory Palmer, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Igor Šoltes, Izaskun Bilbao Barandica, Liliana Rodrigues, Monika Beňová, Dominique Martin, Jordi Solé, Merja Kyllönen, Michaela Šojdrová, Anneli Jäätteenmäki, Patricia Lalonde, Marian Harkin, Maria Gabriela Zoană, António Marinho e Pinto, Catherine Bearder, Fredrick Federley, Renate Weber, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, John Howarth, Luke Ming Flanagan, Brando Benifei, Frédérique Ries, Takis Hadjigeorgiou, Wajid Khan, Morten Helveg Petersen, Liisa Jaakonsaari, Tanja Fajon, Ana Gomes, Soraya Post, Jan Zahradil, Svetoslav Hristov Malinov, José Inácio Faria in Monica Macovei Komisiji (podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko): Odgovor EU na neprimerno spolno vedenje v organizacijah za pomoč (B8-0020/2018);

- (O-000042/2018), ki ga je postavil Jörg Meuthen v imenu skupine (prvi del) EFDD Komisiji: Praznovanje mednarodnega dne družine (15. maj) (B8-0021/2018).


17. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednje vprašanje za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000054/2018), ki ga je postavila Cecilia Wikström v imenu odbora PETI Komisiji: Odgovori na peticije o obravnavi prekarnosti in zlorabljanju pogodb o zaposlitvi za določen čas (B8-0022/2018).


18. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju resolucij, ki jih je Parlament sprejel med prvim delnim zasedanjem februarja 2018, je na voljo na spletišču Europarl.


19. Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Svet je posredoval overjene prepise naslednjih listin:

- Sprememba št. 1 Sporazuma o sodelovanju pri ureditvi varnosti civilnega letalstva med Združenimi državami Amerike in Evropsko skupnostjo;

- Celoviti in okrepljeni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani;

- Protokol k Sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, ki vzpostavlja partnerstvo med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Kirgiško republiko na drugi strani, zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške;

- Sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020;

- Dodatni protokol k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Islandijo;

- Sporazum med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost

- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA);

- Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode;

- Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju;

- Sporazum med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020;

- Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Libanonsko republiko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Libanonske republike v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA);

- Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Novo Zelandijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 glede spremembe ugodnosti na seznamu ugodnosti Republike Hrvaškev okviru njenega pristopa k Evropski uniji

- Sporazum med Evropsko unijo in Barbadosom o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje;

-Sporazum med Evropsko unijo ter Antigvo in Barbudo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje;

- Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje.


20. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] (COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

BUDG, ITRE, IMCO, AGRI, PECH, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi PrilogeXVII k Uredbi(ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe(EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

ENVI, ITRE, IMCO, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ (COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, ECON

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja (COM(2018)0212 - C8-0153/2018 - 2018/0104(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

AFET, TRAN, CULT, JURI, FEMM, PETI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, LIBE, AFCO, PETI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ITRE, TRAN, JURI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb (COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

JURI

mnenje :

ECON, EMPL, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (prenovitev) (COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

IMCO, CULT, JURI, LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 in Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 (COM(2018)0231 - C8-0170/2018 - 2018/0110(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, IMCO, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezo Bahami o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Bahami o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Antigvo in Barbudo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Antigvo in Barbudo o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Barbadosom o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Federacijo Saint Kitts in Nevis o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 o carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0259 - C8-0180/2018 - 2018/0123(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

INTA

- Predlog spremembe proračuna št. 1 k splošnemu proračunu za leto 2018, priložen predlogu za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

- Predlog - Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2018)0323 - C8-0189/2018 - 2018/2070(ACI))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb(ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 (COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

IMCO

mnenje :

ENVI, ITRE, TRAN

2) od odborov

2.1) poročila

- * Poročilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost (COM(2017)0621 - C8-0407/2017 - 2017/0272(NLE)) - odbor ECON - Poročevalec: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 v zvezi z razponi ribolovne umrljivosti in zaščitnimi ravnmi za nekatere staleže sleda v Baltskem morju (COM(2017)0774 - C8-0446/2017 - 2017/0348(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0149/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1008/2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (COM(2016)0818 - C8-0531/2016 - 2016/0411(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Claudia Țapardel (A8-0150/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov (05882/2017 - C8-0241/2017 - 2016/0328(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov (05883/2017 - C8-0240/2017 - 2016/0329(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)) - odbor ECON - Poročevalke: Burkhard Balz, Pervenche Berès (A8-0153/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o manipulaciji s števcem prevožene poti v motornih vozilih: revizija pravnega okvira EU (2017/2064(INL)) - odbor TRAN - Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0155/2018)

- Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU (2017/2129(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Linnéa Engström (A8-0156/2018)

- Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmetovalce v EU po reformi leta 2013 (2017/2088(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o Libiji (2018/2017(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o delovanju schengenskega območja (2017/2256(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

- Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (2018/2009(INI)) - odbor JURI - Poročevalka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

- Poročilo o izvajanju strategije EU za mlade (2017/2259(INI)) - odbor CULT - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0162/2018)

- Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU (2017/2119(INI)) - odbor PECH - Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

- Poročilo o vzdržnih financah (2018/2007(INI)) - odbor ECON - Poročevalka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

- Poročilo o izvajanju direktive o okoljsko primerni zasnovi (2009/125/ES) (2017/2087(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Frédérique Ries (A8-0165/2018)

- Poročilo o letnem poročilu o izvajanju skupne trgovinske politike (2017/2070(INI)) - odbor INTA - Poročevalka: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

- Poročilo o izvajanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije (SWD(2015)0182 – Enakost spolov in krepitev vloge žensk: spreminjanje življenj deklet in žensk prek zunanjih odnosov EU v obdobju 2016–2020 (SWD(2015)0182 - 2017/2012(INI)) - odbor DEVE - odbor FEMM - Poročevalka: Linda McAvan - Poročevalka: Dubravka Šuica (A8-0167/2018)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj (2016/2328(INI)) - odbor LIBE - odbor FEMM - Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

- Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (2016/2018(INI)) - odbor JURI - odbor AFCO - Poročevalec: Pavel Svoboda - Poročevalec: Richard Corbett (A8-0170/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega postopka za mednarodno zaščito v Uniji in razveljavitvi Direktive 2013/32/EU (COM(2016)0467 - C8-0321/2016 - 2016/0224(COD)) - odbor LIBE - Poročevalka: Laura Ferrara (A8-0171/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2018)0165 - C8-0131/2018 - 2018/2048(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0172/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (COM(2018)0150 - C8-0039/2018 - 2018/2029(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: José Manuel Fernandes (A8-0175/2018)

- Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2018 za proračunsko leto 2018, priloženem predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Grčiji, Španiji, Franciji in Portugalski (08109/2018 - C8-0181/2018 - 2018/2030(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0176/2018)

- Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstva (COM(2017)0713 - 2018/2037(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

2.2) priporočilo za drugo obravnavo

- ***II Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2016/1036 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije, in Uredbe (EU) 2016/1037 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)


21. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo delno zasedanje maja 2018 (PE 621.808/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Predsednik je sporočil, da je konferenca predsednikov odobrila zahtevo posebnega odbora o terorizmu (TERR), da se njegov mandat podaljša za dva meseca.

To podaljšanje je potrebno, da bo odbor TERR lahko izpolnil svoj mandat.

Ta odločitev bo vključena v čas za glasovanje za torek in se bo štela za sprejeto, če ne bo vložen noben ugovor.

Zahteva skupine PPE, da se glasovanje o poročilu Pavla Svobode in Richarda Corbetta (A8-0170/2018) Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (točka 20 PDOJ) prestavi na sredo.

Govoril je Pavel Svoboda v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je pojasnil zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Zahteva skupine Verts/ALE, da se razprava o izjavi Komisije o tarifah ZDA v sektorju jekla in aluminija (točka 78 PDOJ) zaključi s predložitvijo predloga resolucije, o katerem se bo glasovalo v četrtek,.

Govorili sta Ska Keller v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, ki je pojasnila zahtevo, in Alessia Maria Mosca, ki je zahtevi nasprotovala.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (54 za, 233 proti, 9 vzdržani) zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot tretja točka popoldanskega dela dodata izjavi Sveta in Komisije o izvedbenih ukrepih in ohranitvi skupnega celovitega načrta ukrepanja.

Govorila sta Cornelia Ernst v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je pojasnila zahtevo, in Victor Boştinaru, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (73 za, 215 proti, 4 vzdržani) zavrnil.

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot peta točka popoldanskega dela doda vprašanje za ustni odgovor Svetu o pogodbi o prepovedi jedrskega orožja.

Govoril je João Pimenta Lopes v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je pojasnil zahtevo.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (142 za, 151 proti, 5 vzdržani) zavrnil.

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se kot druga točka popoldanskega dela dodata izjavi Sveta in Komisije o pretirani uporabi sile zoper begunce in migrante: primer deklice Mavde.

Govorila sta Gabriele Zimmer v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, ki je pojasnila zahtevo, in Tomáš Zdechovský, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (128 za, 149 proti, 13 vzdržani) zavrnil.

Zahteva skupine S&D, da se kot tretja točka popoldanskega dela doda vprašanje za ustni odgovor Komisiji o razširitvi področja uporabe poglavja I Uredbe Bruselj IIa za vključitev registriranih partnerskih skupnosti (prenovitev) (brez resolucije).

Govorila je Evelyne Gebhardt v imenu skupine (prvi del) S&D, ki je pojasnila zahtevo.

Parlament je zahtevo s poimenskim glasovanjem (150 za, 114 proti, 10 vzdržani) odobril.

Zahteva skupine PPE, da se kot druga točka popoldanskega dela poročilo Elisabette Gardini (A8-0180/2018) "Mehanizem Unije na področju civilne zaščite".

Govorila je Elisabetta Gardini v imenu skupine (prvi del) PPE, ki je pojasnila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Edouard Martin o nadaljnjem ukrepanju po tem, ko je bila 26. oktobra 2017 sprejeta resolucija o boju proti spolnemu nadlegovanju in zlorabam v EU (točka 10 zapisnika z dne 26.10.2017) (predsednik je zagotovil, da predsedstvo in posvetovalni odbor še naprej delujeta v smeri, v katero stremi Parlament).


22. Sklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti (razprava)

Izjava Komisije: Sklep Komisije o tretjem svežnju o mobilnosti (2018/2601(RSP))

Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Miguel Arias Cañete (član Komisije) in Violeta Bulc (članica Komisije) sta podala izjavo.

Govorili so Wim van de Camp v imenu skupine (prvi del) PPE, Ismail Ertug v imenu skupine (prvi del) S&D, Pavel Telička v imenu skupine (prvi del) ALDE, Karima Delli v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Kateřina Konečná v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Lampros Fountoulis samostojni poslanec samostojna poslanka, Dieter-Lebrecht Koch, Miriam Dalli, Gesine Meissner, Andor Deli, Maria Grapini, Claudia Schmidt, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" je govorila Henna Virkkunen.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili José Blanco López, Notis Marias, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Nicola Caputo in Ruža Tomašić.

Govorili so Maroš Šefčovič, Miguel Arias Cañete in Violeta Bulc.

Razprava se je zaključila.


23. Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 676/2007 in Uredbe Sveta (ES) št. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

Ulrike Rodust je predstavila poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Jens Gieseke v imenu skupine (prvi del) PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine (prvi del) S&D, Peter van Dalen v imenu skupine (prvi del) ECR, Nils Torvalds v imenu skupine (prvi del) ALDE, Linnéa Engström v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, David Coburn v imenu skupine (prvi del) EFDD, Sylvie Goddyn v imenu skupine (prvi del) ENF, Gabriel Mato, Ian Hudghton, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Coburn, in Mireille D'Ornano.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Notis Marias in João Ferreira.

Govoril je Karmenu Vella.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.9 zapisnika z dne 29.5.2018.


24. Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU - Skladnost ribiških proizvodov z merili za dostop na trg EU (razprava)

Poročilo o optimizaciji vrednostne verige v ribiškem sektorju EU [2017/2119(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

Poročilo o izvajanju nadzornih ukrepov za vzpostavitev skladnosti ribiških proizvodov z merili za dostop do trga EU [2017/2129(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec Linnéa Engström (A8-0156/2018)

Clara Eugenia Aguilera García in Linnéa Engström sta predstavili poročili.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govorili so Francisco José Millán Mon v imenu skupine (prvi del) PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine (prvi del) S&D, Peter van Dalen v imenu skupine (prvi del) ECR, João Ferreira v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Udo Voigt samostojni poslanec samostojna poslanka, Jarosław Wałęsa in Ruža Tomašić.

Po postopku "catch the eye" je govoril Nicola Caputo.

Govorili so Karmenu Vella, Clara Eugenia Aguilera García in Linnéa Engström.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 29.5.2018 in točka 13.7 zapisnika z dne 30.5.2018.


25. Prihodnost preskrbe s hrano in kmetijstva (razprava)

Poročilo o prihodnosti preskrbe s hrano in kmetijstvu [2018/2037(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Herbert Dorfmann (A8-0178/2018)

Herbert Dorfmann je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Seán Kelly (pripravljavec mnenja odbora INTA), Angélique Delahaye (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Maria Noichl (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Nedzhmi Ali (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Albert Deß v imenu skupine (prvi del) PPE, Clara Eugenia Aguilera García v imenu skupine (prvi del) S&D, James Nicholson v imenu skupine (prvi del) ECR, Ulrike Müller v imenu skupine (prvi del) ALDE, Thomas Waitz v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Maria Lidia Senra Rodríguez v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Marco Zullo v imenu skupine (prvi del) EFDD, Philippe Loiseau v imenu skupine (prvi del) ENF, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Franz Obermayr, Esther Herranz García, Paolo De Castro, Beata Gosiewska, Norbert Erdős, Tibor Szanyi in Marijana Petir.

Po postopku "catch the eye" so govorili Daniel Buda, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Bronis Ropė, Georgios Epitideios, Peter Jahr in Maria Gabriela Zoană.

Govorila sta Phil Hogan in Herbert Dorfmann.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.8 zapisnika z dne 30.5.2018.


PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik

26. Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 (razprava)

Poročilo o izvajanju instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 [2017/2088(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec Nicola Caputo (A8-0157/2018)

Nicola Caputo je predstavil poročilo.

Govoril je Phil Hogan (član Komisije).

Govorili so Nuno Melo v imenu skupine (prvi del) PPE, Eric Andrieu v imenu skupine (prvi del) S&D, Jan Huitema, v imenu skupine ALDE, Maria Heubuch v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Luke Ming Flanagan v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, John Stuart Agnew v imenu skupine (prvi del) EFDD, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec samostojna poslanka, in Albert Deß.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sofia Ribeiro, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Georgios Epitideios, Czesław Adam Siekierski, Maria Gabriela Zoană, Othmar Karas, Clara Eugenia Aguilera García in Marijana Petir.

Govorila sta Phil Hogan in Nicola Caputo.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika z dne 29.5.2018.


27. Popravki (člen 231 Poslovnika)

Popravka P7_TA(2014)0212(COR01) in P8_TA(2016)0126(COR01) sta bila razglašena na plenarnem zasedanju 2. maja 2018 (točka 11 zapisnika z dne 2.5.2018).

Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, ne zahteva glasovanja o popravkih v skladu s členom 231(4), se šteje, da so sprejeti.


28. Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (razprava)

Izjava Komisije: Instrument za povezovanje Evrope po letu 2020 (2018/2718(RSP))

Violeta Bulc (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine (prvi del) PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine (prvi del) S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine (prvi del) ECR, Pavel Telička v imenu skupine (prvi del) ALDE, Neoklis Sylikiotis v imenu skupine (prvi del) GUE/NGL, Wim van de Camp, Isabella De Monte in Massimiliano Salini.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Notis Marias, Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov in João Pimenta Lopes.

Govorila je Violeta Bulc.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika z dne 31.5.2018.


29. Razlaga in izvajanje medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (kratka predstavitev)

Poročilo o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje [2016/2018(INI)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za ustavne zadeve. Soporočevalca: Pavel Svoboda in Richard Corbett (A8-0170/2018)

Pavel Svoboda in Richard Corbett sta predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Anthea McIntyre, João Ferreira, Heidi Hautala in Notis Marias.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.9 zapisnika z dne 30.5.2018.


30. Vzdržne finance (kratka predstavitev)

Poročilo o vzdržnih financah [2018/2007(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

Molly Scott Cato je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sirpa Pietikäinen, Julie Ward, Notis Marias, Heidi Hautala, Paul Tang, Reinhard Bütikofer in Costas Mavrides.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika z dne 29.5.2018.


31. Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 (kratka predstavitev)

Poročilo o pregledu stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 [2018/2009(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec Jytte Guteland (A8-0161/2018)

Jytte Guteland je predstavila poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Heidi Hautala in Costas Mavrides.

Govorila je Violeta Bulc (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 7.13 zapisnika z dne 29.5.2018.


32. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Andrea Bocskor, Costas Mavrides, Notis Marias, Yana Toom, Matt Carthy, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Urszula Krupa, Paloma López Bermejo, Cristian Dan Preda, Alex Mayer, Branislav Škripek, Marie-Pierre Vieu, Maria Gabriela Zoană, Angel Dzhambazki, John Howarth in Claudiu Ciprian Tănăsescu.


33. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 621.808/OJMA).


34. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.42.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilde, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Karas, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermüller, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov