Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2714(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0239/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 2
CRE 29/05/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.10
CRE 30/05/2018 - 13.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0226

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

2. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (2018/2714(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ashley Fox, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lara Comi, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Janusz Lewandowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Λευτέρης Χριστοφόρου, Albert Deß, Krišjānis Kariņš και Roberta Metsola.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Γεώργιος Κύρτσος, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Γεώργιος Επιτήδειος, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Κώστας Μαυρίδης, Lara Comi και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Monika Panayotova και Jean Arthuis.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου