Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0319/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0319/2017

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0213

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

3. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτριες: Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Οι Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Sulík (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Jean-Marie Cavada (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου