Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0070(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0319/2017

Ingivna texter :

A8-0319/2017

Debatter :

PV 29/05/2018 - 3
CRE 29/05/2018 - 3

Omröstningar :

PV 29/05/2018 - 7.10
CRE 29/05/2018 - 7.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0213

Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

3. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius redogjorde för betänkandet.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Richard Sulík (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Jean-Marie Cavada (föredragande av yttrande från utskottet JURI), David Casa för PPE-gruppen, Marita Ulvskog för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Dominique Martin för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias och João Pimenta Lopes.

Talare: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.10 i protokollet av den 29.5.2018.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy