Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 29. května 2018 - Štrasburk

7. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


7.1. Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (hlasování)

Prodloužení funkčního období zvláštního výboru pro boj proti terorismu (článek 197 jednacího řádu)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

považováno za přijaté bez hlasování


7.2. Rozmezí hodnot úmrtnosti a úroveň ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH NAŘÍZENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistika přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH NAŘÍZENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0206)


7.4. Dohoda mezi EU a Švýcarskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0207)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.5. Dohoda mezi EU a Norskem o kumulaci původu mezi EU, Švýcarskem, Norskem a Tureckem v rámci všeobecného systému preferencí *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o kumulaci původu mezi Evropskou unií, Švýcarskou konfederací, Norským královstvím a Tureckou republikou v rámci všeobecného systému preferencí [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0208)

Parlament schválil uzavření dohody.


7.6. Dohoda mezi EU a Norskem o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty* (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím o správní spolupráci, boji proti podvodům a vymáhání pohledávek v oblasti daně z přidané hodnoty jménem Evropské unie [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimalizace hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o optimalizaci hodnotového řetězce v odvětví rybolovu EU [2017/2119(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0210)


7.8. Provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce v EU po reformě v roce 2013 (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění nástrojů SZP pro mladé zemědělce po reformě v roce 2013 [2017/2088(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0211)


7.9. Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace a ruší nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0212)

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ

schválen (P8_TA(2018)0212)

Vystoupení

Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl JH (178 pro, 444 proti, 23 se zdrželo).


7.10. Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajky: Elisabeth Morin-Chartier a Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0213)

PROHLÁŠENÍ KOMISE

schválen (P8_TA(2018)0213)

Vystoupení

Dominique Martin za skupinu ENF s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu.

Parlament žádost zamítl.


7.11. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanovují opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0214)


7.12. Udržitelné finance (hlasování)

Zpráva o udržitelných financích [2018/2007(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0215)

Vystoupení

Danuta Jazłowiecka k průběhu hlasování.


7.13. Srovnávací přehled EU o soudnictví 2017 (hlasování)

Zpráva o srovnávacím přehledu EU o soudnictví 2017 [2018/2009(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0216)

Vystoupení

Patrizia Toia k vystoupení, které před hlasováním učinil Ignazio Corrao (předsedající řečnici přerušil, protože se nejednalo o procesní námitku).

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí