Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg

7. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)

Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme (forretningsordenens artikel 197)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Anset for vedtaget uden afstemning


7.2. Intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0206)


7.4. Aftale mellem EU og Schweiz om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0207)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Aftale mellem EU og Norge om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0208)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor [2017/2119(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0210)


7.8. Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen [2017/2088(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0211)


7.9. Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0212)

FÆLLES ERKLÆRINGER

Godkendt (P8_TA(2018)0212)

Indlæg

Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (178 for, 444 imod, 23 hverken/eller).


7.10. Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0213)

KOMMISSIONENS ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2018)0213)

Indlæg

Dominique Martin for ENF-Gruppen for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen.


7.11. Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0214)


7.12. Bæredygtig finansiering (afstemning)

Betænkning om bæredygtig finansiering [2018/2007(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0215)

Indlæg

Danuta Jazłowiecka om afviklingen af afstemningstiden.


7.13. EU's resultattavle for retsområdet 2017 (afstemning)

Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017 [2018/2009(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0216)

Indlæg

Patrizia Toia om Ignazio Corraos indlæg, før afstemningen (formanden afbrød taleren, eftersom der ikke var tale om et indlæg til forretningsordenen).

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik