Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg

7. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (äänestys)

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (työjärjestyksen 197 artikla)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Katsottiin hyväksytyksi ilman äänestystä


7.2. Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0205)


7.3. Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0206)


7.4. EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0207)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0208)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0209)


7.7. EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista [2017/2119(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0210)


7.8. YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen [2017/2088(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0211)


7.9. Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0212)

YHTEISET JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0212)

Puheenvuorot:

Anja Hazekamp pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta äänestystä tarkistuksista työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (178 puolesta, 444 vastaan, 23 tyhjää).


7.10. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0213)

KOMISSION JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0213)

Puheenvuorot:

Dominique Martin pyysi ENF-ryhmän puolesta äänestystä tarkistuksista työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.


7.11. Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0214)


7.12. Kestävä rahoitus (äänestys)

Mietintö kestävästä rahoituksesta [2018/2007(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0215)

Puheenvuorot:

Danuta Jazłowiecka äänestysten kulusta.


7.13. EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (äänestys)

Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017 [2018/2009(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0216)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Patrizia Toia Ignazio Corraon puheenvuorosta (puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro).

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö