Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - Strasbūra

7. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


7.1. Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (balsošana)

Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana (Reglamenta 197. pants).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

Uzskatāms par pieņemtu bez balsošanas.


7.2. Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) 2016/1139 groza attiecībā uz zvejas izraisītas zivju mirstības diapazoniem un aizsardzības līmeņiem, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0149/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REGULAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0205).


7.3. Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par statistiku attiecībā uz preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REGULAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0206).


7.4. ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0151/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0207).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.5. ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par izcelsmes kumulāciju starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju, Norvēģijas Karalisti un Turcijas Republiku vispārējo preferenču sistēmas satvarā [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Tiziana Beghin (A8-0152/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0208).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


7.6. ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā* (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģijas Karalisti par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Miguel Viegas (A8-0147/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0209).


7.7. Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par vērtību ķēdes optimizāciju ES zivsaimniecības nozarē [2017/2119(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0210).


7.8. Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošanu ES pēc 2013. gada reformas [2017/2088(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Nicola Caputo (A8-0157/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0211).


7.9. Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 676/2007 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Ulrike Rodust (A8-0263/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0212).

KOPĪGI PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0212).

Uzstāšanās

Uzstājās Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, pieprasot nodot balsošanai grozījumus saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu.

Balsojot pēc saraksta (178 par, 444 pret, 23 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.


7.10. Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referentes: Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius (A8-0319/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0213).

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0213).

Uzstāšanās

Uzstājās Dominique Martin ENF grupas vārdā, pieprasot nodot balsošanai grozījumus saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.


7.11. Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (SPRFMO) konvencijas apgabalā [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Linnéa Engström (A8-0377/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0214).


7.12. Ilgtspējīgas finanses (balsošana)

Ziņojums par ilgtspējīgām finansēm [2018/2007(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Molly Scott Cato (A8-0164/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0215).

Uzstāšanās

Uzstājās Danuta Jazłowiecka par balsošanas norisi.


7.13. ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)

Ziņojums par ES 2017. gada rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā [2018/2009(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Jytte Guteland (A8-0161/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0216).

Uzstāšanās

Uzstājās Patrizia Toia par Ignazio Corrao uzstāšanos pirms balsošanas laika (sēdes vadītājs pārtrauca runātāju, jo viņas teiktais nebija saistīts ar atgādināšanu par Reglamentā noteikto kārtību).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 24. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika