Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 29 maja 2018 r. - Strasburg

7. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (głosowanie)

Przedłużenie mandatu Komisji Specjalnej ds. Terroryzmu (art. 197 Regulaminu)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Uznano za przyjęte bez głosowania


7.2. Przedziały śmiertelności połowowej i poziomy ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony w odniesieniu do niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu Bałtyckim [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statystyki dotyczące transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk dotyczących transportu towarów wodami śródlądowymi (tekst jednolity) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY ROZPORZĄDZENIA

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0206)


7.4. Porozumienie między UE a Szwajcarią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0207)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.5. Porozumienie między UE a Norwegią w sprawie kumulacji pochodzenia między UE, Szwajcarią, Norwegią i Turcją w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych UE *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie kumulacji pochodzenia między Unią Europejską, Konfederacją Szwajcarską, Królestwem Norwegii i Republiką Turcji w ramach ogólnego systemu preferencji taryfowych [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0208)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Umowa pomiędzy UE a Norwegią o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej* (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy pomiędzy Unią Europejską a Królestwem Norwegii o współpracy administracyjnej, zwalczaniu oszustw oraz odzyskiwaniu wierzytelności w dziedzinie podatku od wartości dodanej [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optymalizacja łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie optymalizacji łańcucha wartości w unijnym sektorze rybołówstwa [2017/2119(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0210)


7.8. Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r. [2017/2088(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0211)


7.9. Wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia wieloletniego planu w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 676/2007 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0212)

WSPÓLNE OŚWIADCZENIA

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0212)

Wystąpienia

Anja Hazekamp, w imieniu grupy GUE/NGL, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

W GI (178 za, 444 przeciw, 23 wstrzymało się) Parlament odrzucił wniosek.


7.10. Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczynie: Elisabeth Morin-Chartier i Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0213)

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0213)

Wystąpienia

Dominique Martin, w imieniu grupy ENF, z wnioskiem o poddanie pod głosowanie poprawek zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

Parlament odrzucił wniosek.


7.11. Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Regionalnej Organizacji ds. Zarządzania Rybołówstwem na Południowym Pacyfiku (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0214)


7.12. Zrównoważone finanse (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zrównoważonych finansów [2018/2007(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0215)

Wystąpienia

Danuta Jazłowiecka w sprawie przebiegu głosowania.


7.13. Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości z 2017 r. [2018/2009(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0216)

Wystąpienia

Patrizia Toia, przed głosowaniem, w sprawie wystąpienia Ignazia Corraa (Przewodniczący przerwał mówczyni, gdyż nie chodziło o wniosek formalny).

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności