Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

7. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (omröstning)

Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor (artkel 197 i arbetsordningen)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Ansågs antagen utan omröstning.


7.2. Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0206)


7.4. Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0207)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.5. Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0208)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU [2017/2119(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0210)


7.8. Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform [2017/2088(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0211)


7.9. Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 676/2007 och rådets förordning (EG) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0212)

GEMENSAMMA UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2018)0212)

Inlägg:

Anja Hazekamp, för GUE/NGL-gruppen, för att begära att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Genom omröstning med namnupprop (178 ja-röster, 444 nej-röster, 23 nedlagda röster) förkastade parlamentet begäran.


7.10. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0213)

UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Godkändes (P8_TA(2018)0213)

Inlägg:

Dominique Martin, för ENF-gruppen, för att begära att ändringsförslagen skulle tas upp till omröstning, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen.

Parlamentet förkastade begäran.


7.11. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0214)


7.12. Hållbara finanser (omröstning)

Betänkande om hållbara finanser [2018/2007(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0215)

Inlägg:

Danuta Jazłowiecka om omröstningens förlopp.


7.13. Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 (omröstning)

Betänkande om resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 [2018/2009(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0216)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Patrizia Toia om Ignazio Corraos inlägg (talmannen avbröt talaren eftersom det inte rörde sig om en ordningsfråga).

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy