Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

13. Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski и Bas Belder.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност