Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

13. Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (2018/2719(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Σοφία Σακοράφα, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski και Bas Belder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Τάκης Χατζηγεωργίου, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου