Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

13. Situationen i Gaza och Jerusalems status (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Gaza och Jerusalems status (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski och Bas Belder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy