Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

14. Положението в Никарагуа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Tunne Kelam и Elena Valenciano.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 31.5.2018 г.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност