Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург

15. Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christian Ehler, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu и Jan Zahradil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Председателят направи уточнения за прилагането на процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“)) и Maria Gabriela Zoană.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност