Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

15. Δασμοί των ΗΠΑ στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Δασμοί των ΗΠΑ στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου και η αντίδραση της ΕΕ (2018/2697(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christian Ehler, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu και Jan Zahradil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος, Daniel Caspary (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας "catch the eye") και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου