Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg

15. USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: USA:s tullar inom stål- och aluminiumsektorn och EU:s reaktion (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Emma McClarkin för ECR-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christian Ehler, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Bill Etheridge, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu och Jan Zahradil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (talmannen redogjorde för hur ögonkontaktsförfarandet går till) och Maria Gabriela Zoană.

Talare: Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy