Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2017(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0159/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0159/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 17
CRE 29/05/2018 - 17

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0227

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

17. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη [2018/2017(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Ο Pier Antonio Panzeri παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Pier Antonio Panzeri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου