Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0160/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0160/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 18
CRE 29/05/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0228

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

18. Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν [2017/2256(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi και Jaromír Štětina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Claudia Țapardel, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελευθέριος Συναδινός, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Carlos Coelho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου