Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2328(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0168/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0168/2018

Συζήτηση :

PV 29/05/2018 - 19
CRE 29/05/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 30/05/2018 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0229

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο

19. Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας [2016/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτριες: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio (εισηγήτρια) και Angelika Mlinar (εισηγήτρια) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge και Pina Picierno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Κώστας Μαυρίδης, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής), Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου