Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (forhandling)
 3.Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (forhandling)
 4.Erklæring fra formanden
 5.Højtideligt møde - Republikken Guinea
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  7.1.Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)
  7.2.Intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.3.Statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.4.Aftale mellem EU og Schweiz om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.Aftale mellem EU og Norge om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.6.Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.7.Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.8.Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.9.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  7.10.Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (afstemning)
  7.11.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav ***I (afstemning)
  7.12.Bæredygtig finansiering (afstemning)
  7.13.EU's resultattavle for retsområdet 2017 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 13.Jerusalems status og situationen i Gaza (forhandling)
 14.Situationen i Nicaragua (forhandling)
 15.USA's toldsater i stål- og aluminiumssektoren og EU's reaktion herpå (forhandling)
 16.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 17.Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (forhandling)
 18.Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (forhandling)
 19.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (forhandling)
 20.De politiske gruppers sammensætning
 21.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II (forhandling)
 22.Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (163 kb) Deltagerliste (63 kb) Afstemningsresultater (58 kb) Afstemning ved navneopråb (468 kb) 
 
Protokol (76 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (29 kb) Afstemning ved navneopråb (65 kb) 
 
Protokol (268 kb) Deltagerliste (69 kb) Afstemningsresultater (512 kb) Afstemning ved navneopråb (696 kb) 
Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik