Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)
 3.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Δημοκρατία της Γουινέας
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (ψηφοφορία)
  
7.2.Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Βιώσιμη χρηματοδότηση (ψηφοφορία)
  
7.13.Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 13.Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 15.Δασμοί των ΗΠΑ στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 17.Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (συζήτηση)
 18.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)
 19.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 21.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II (συζήτηση)
 22.Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (185 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (69 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (468 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (30 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (52 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb) Κατάσταση παρόντων (78 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (451 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (785 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου