Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 451kWORD 30k
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Παράταση της διάρκειας της θητείας της ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία 

Πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Έγκριση χωρίς ψηφοφορία

 2. Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***Ι 

Έκθεση: Alain Cadec (A8-0149/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαOK+534, 41, 28

 3. Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I 

Έκθεση: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαOK+602, 22, 7

 4. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ *** 

Σύσταση: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηOK+582, 28, 18

 5. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ *** 

Σύσταση: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: έγκρισηOK+590, 32, 17

 6. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας * 

Έκθεση: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαOK+585, 12, 41

 7. Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ 

Έκθεση: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαOK+604, 39, 6

 8. Εφαρμογή των πολιτικών για νέους γεωργούς μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ του 2013 

Έκθεση: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορίαOK+472, 34, 136

 9. Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***Ι 

Έκθεση: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής
Πρόταση απόρριψης της πρότασης της Επιτροπής105GUE/NGL-
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία103επιτροπήOK+520, 131, 9
Κοινές δηλώσεις104επιτροπή+
Σχέδιο νομοθετικής πράξης
Σύνολο του κειμένου103ΑΤεπιτροπή
Άρθρο 4 § 4102Δ= 107Δ=Verts/ALE, GUE/NGL
103ΑΤεπιτροπή
Αιτιολογική σκέψη 12106GUE/NGL
103ΑΤεπιτροπή
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςOK

 10. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***Ι 

Έκθεση: Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία39επιτροπήOK+456, 147, 49
Δήλωση της Επιτροπής55επιτροπή+
Σχέδιο νομοθετικής πράξης
Σύνολο του κειμένου39ΑΤεπιτροπή
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω1-4
6-10
12
14-26
30-38
επιτροπή
Άρθρο 1, πριν το σημείο 150αναθ.ECR
Άρθρο 1 §1 σημείο 1
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Μετά το άρθρο 2
27επιτροπή
Άρθρο 1 § 1 σημείο 2 στοιχείο α
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1 εδάφιο 1 στοιχείο γ
46ENF
Άρθρο 1, § 1, σημείο 2, στοιχείο α
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1 σημείο 2 (έννοια της αμοιβής )
47ENF
39ΑΤεπιτροπή
28ΑΤεπιτροπή
Άρθρο 1 § 1 σημείο 2 στοιχείο α
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Άρθρο 3 § 1 μετά το εδάφιο 3 α
48ENF
Άρθρο 1 § 1 σημείο 2 στοιχείο β
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Άρθρο 3 μετά την § 1
49ENF
39ΑΤεπιτροπή
29επιτροπή
Άρθρο 1 §1 σημείο 2 στοιχείο β
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Άρθρο 3, μετά την §1, υπο-§ 4
39ΑΤεπιτροπήOK
Άρθρο 1 §1 σημείο 2 στοιχείο ε
Οδηγία 96/71/ΕΚ
Άρθρο 3 § 8
39ΑΤεπιτροπή
Μετά την αιτιολογική σκέψη 3 (πρόταση της Επιτροπής)5επιτροπή
39ΑΤεπιτροπή
40ENF
Μετά την αιτιολογική σκέψη 5 (πρόταση της Επιτροπής)41ENF
42ENF
Αιτιολογική σκέψη 8 (πρόταση της Επιτροπής)43ENF
39ΑΤεπιτροπή
11επιτροπή
Αιτιολογική σκέψη 10 (πρόταση της Επιτροπής)44ENF
13επιτροπή
39ΑΤεπιτροπή
Μετά την αιτιολογική σκέψη 14 (πρόταση της Επιτροπής)45ENF
Αιτιολογική σκέψη 7 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1
2/ΟΚ
Αιτιολογική σκέψη 10 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ
2
Αιτιολογική σκέψη 11 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1
2
Αιτιολογική σκέψη 16 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήOK
Αιτιολογική σκέψη 17 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ
2
Αιτιολογική σκέψη 19 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ
2
Αιτιολογική σκέψη 23 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήOK
Αιτιολογική σκέψη 26 (τροπολογία 39)39ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1
2/ΟΚ
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςOK
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
ENF:τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογικές σκέψεις 7(2ο μέρος), 10(1ο μέρος), 16, 17(1ο μέρος), 19(1ο μέρος), 23, 26(2ο μέρος))
Τροπολογία 39ΑΤ (άρθρο 1 §1 σημείο 2 στοιχείο β, Άρθρο 3, μετά την §1, υπό-§ 4 ("Όταν η επιχείρηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, ... των ενδιαφερόμενων μεμονωμένων εργαζομένων.")
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
+ των 38 βουλευτώντροπολογίες 11, 27
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 10)
τροπολογία 39ΑΤ (άρθρο 1 §1 σημείο 2 στοιχείο β, άρθρο 3, μετά την §1 ("1α. Όταν η πραγματική διάρκεια της απόσπασης ... τις διευθύνσεις του τόπου εργασίας.")
τροπολογία 39ΑΤ (άρθρο 1 §1 σημείο 2 στοιχείο ε, άρθρο 3, § 8 («Στο άρθρο 3 παράγραφος 8, ... βρίσκονται σε παρόμοια θέση.»·)
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
ENF:
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 7)
1ο μέρος"Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και η απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας κατοχυρώνονται στο δίκαιο της Ένωσης ήδη από τις ιδρυτικές Συνθήκες. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών έχει εφαρμοσθεί μέσω του παράγωγου δικαίου όχι μόνο μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και μεταξύ εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και των συγκρίσιμων εργαζομένων με συμβάσεις αορίστου χρόνου, μεταξύ εργαζομένων με μερική απασχόληση και εργαζομένων με πλήρη απασχόληση και μεταξύ εργαζομένων μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης και των συγκρίσιμων εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη."
2ο μέρος"Οι αρχές αυτές περιλαμβάνουν την απαγόρευση μέτρων που εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις λόγω ιθαγένειας. Κατά την εφαρμογή των εν λόγω αρχών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης."
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 10)
1ο μέρος"Η απόσπαση είναι προσωρινού χαρακτήρα και ο αποσπασμένος εργαζόμενος επιστρέφει συνήθως στη χώρα προέλευσής του μετά την ολοκλήρωση της εργασίας για την οποία έχει αποσπασθεί."
2ο μέρος"Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της μακράς διάρκειας ορισμένων αποσπάσεων και με αναγνώριση της σχέσης μεταξύ της αγοράς εργασίας της χώρας υποδοχής και των εργαζομένων που αποσπώνται για τέτοια μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση που η διάρκεια των περιόδων απόσπασης υπερβαίνει τους 12 μήνες, οι χώρες υποδοχής θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις που αποσπούν εργαζομένους στο έδαφός τους εγγυώνται μια πρόσθετη δέσμη όρων που θα ισχύει υποχρεωτικά για τους εργαζομένους στο κράτος μέλος στο οποίο εκτελείται η εργασία. Η περίοδος αυτή θα πρέπει να παρατείνεται έπειτα από αιτιολογημένη κοινοποίηση του παρόχου των υπηρεσιών."
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 17)
1ο μέρος"Κατά τη σύγκριση της αμοιβής που καταβάλλεται στον αποσπασμένο εργαζόμενο και της αμοιβής που καθορίζεται σύμφωνα με τους νόμους ή/και τις πρακτικές του κράτους μέλους στο οποίο έχει αποσπασθεί ο εργαζόμενος, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της αμοιβής. Είναι μάλλον σκόπιμο να συγκρίνονται τα συνολικά ακαθάριστα ποσά αμοιβής και όχι επιμέρους στοιχεία αμοιβής που καθίστανται υποχρεωτικά κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1."
2ο μέρος"Προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και να επικουρούνται οι αρμόδιες αρχές κατά τη διενέργεια εξακριβώσεων και ελέγχων, είναι ωστόσο αναγκαίο να μπορούν τα στοιχεία, τα οποία αποτελούν τμήμα της αμοιβής, να προσδιορισθούν με επαρκή λεπτομέρεια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και την πρακτική του κράτους μέλους αποστολής. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, τα σχετικά με την απόσπαση επιδόματα θα πρέπει να θεωρούνται τμήμα της αμοιβής. Τα εν λόγω επιδόματα θα πρέπει ως εκ τούτου να λαμβάνονται υπόψη για τη σύγκριση, εκτός εάν αφορούν δαπάνες που προκλήθηκαν πράγματι λόγω της απόσπασης, όπως τα έξοδα ταξιδίου, διατροφής και στέγης."
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 19)
1ο μέρος"Τα στοιχεία της αμοιβής και άλλοι όροι εργασίας και απασχόλησης σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή συλλογικές συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 θα πρέπει να είναι σαφή και διαφανή για όλους τους παρόχους υπηρεσιών και τους αποσπασμένους εργαζομένους. Δικαιολογείται, συνεπώς, πέραν των απαιτήσεων του άρθρου 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να επιβληθεί στα κράτη μέλη η υποχρέωση να δημοσιεύουν τα συστατικά στοιχεία της αμοιβής και τους πρόσθετους όρους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1α στον ενιαίο ιστότοπο που προβλέπεται από το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, δεδομένου ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση στις πληροφορίες έχουν πρωταρχική σημασία για την ασφάλεια δικαίου και την επιβολή του νόμου. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ιστότοπός του περιέχει ακριβείς πληροφορίες και ενημερώνεται τακτικά."
2ο μέρος"Οποιεσδήποτε κυρώσεις εις βάρος παρόχου υπηρεσιών λόγω μη συμμόρφωσης προς τους όρους εργασίας και απασχόλησης που πρέπει να εξασφαλίζονται στους αποσπασμένους εργαζομένους θα πρέπει να προσδιορίζονται με αναλογικό τρόπο και να λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, αν οι πληροφορίες που περιέχει ο ενιαίος εθνικός ιστότοπος σχετικά με τους όρους εργασίας και απασχόλησης παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2014/67/ΕΕ, με σεβασμό της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων."
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 26)
1ο μέρος"Η οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης εκφράζει την αρχή ότι οι βασικοί όροι εργασίας και απασχόλησης που εφαρμόζονται στους εργαζομένους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εκείνοι που θα ίσχυαν για τους εργαζομένους αυτούς εάν είχαν προσληφθεί από τον έμμεσο εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση. Η αρχή αυτή θα πρέπει επίσης να ισχύει για τους εργαζομένους μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης που αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος. Όταν ισχύει η αρχή αυτή, ο έμμεσος εργοδότης θα πρέπει να ενημερώνει την επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την αμοιβή που εφαρμόζεται στους εργαζομένους της. Τα κράτη μέλη μπορούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις να προβλέπουν εξαιρέσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της ίσης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας περί της εργασίας μέσω επιχείρησης προσωρινής απασχόλησης. Όταν ισχύει η εξαίρεση αυτή, η επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης δεν χρειάζεται τις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του έμμεσου εργοδότη και, επομένως, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η απαίτηση παροχής πληροφοριών. Από την πείρα προκύπτει ότι εργαζόμενοι που έχουν διατεθεί από εταιρεία προσωρινής απασχόλησης σε έμμεσο εργοδότη αποστέλλονται μερικές φορές σε άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων αυτών."
2ο μέρος"Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο έμμεσος εργοδότης ενημερώνει την εταιρεία προσωρινής απασχόλησης σχετικά με τους αποσπασμένους εργαζομένους που εργάζονται προσωρινά σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν αποσπασθεί, προκειμένου να παρέχεται στον εργοδότη η δυνατότητα να εφαρμόζει, ανάλογα με την περίπτωση, τους όρους εργασίας και απασχόλησης που είναι οι πλέον ευνοϊκοί για τον αποσπασμένο εργαζόμενο."
+ των 38 βουλευτών:
τροπολογία 39ΑΤ (αιτιολογική σκέψη 11)
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "και για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια της απόσπασης υπερβαίνει τους 12 μήνες. Οποιαδήποτε διάταξη εφαρμόζεται στους εργαζομένους που αποσπώνται στο πλαίσιο απόσπασης που υπερβαίνει τους 12 μήνες πρέπει, συνεπώς, να είναι συμβατή με την προαναφερόμενη ελευθερία."
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Διάφορα
Οι τροπολογίες 51, 52, 53, 54 αποσύρθηκαν.

 11. Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού***I 

Έκθεση: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Προσωρινή συμφωνία
Προσωρινή συμφωνία27επιτροπήOK+509, 59, 13

 12. Βιώσιμη χρηματοδότηση 

Έκθεση: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+455, 87, 92

 13. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 

Έκθεση: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+501, 93, 42
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου