Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 436kWORD 27k
Teisipäev, 29. mai 2018 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Terrorismi käsitleva erikomisjoni ametiaja pikendamine 

Esimeeste konverentsi ettepanek

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Heakskiitmine ilma hääletuseta

 2. Teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemikud ja kaitse piirväärtused ***I 

Raport: Alain Cadec (A8-0149/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+534, 41, 28

 3. Kaupade siseveetranspordi statistika (kodifitseeritud tekst) ***I 

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+602, 22, 7

 4. ELi ja Šveitsi vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** 

Soovitus: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+582, 28, 18

 5. ELi ja Norra vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra Kuningriigi ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** 

Soovitus: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: heakskiitmineNH+590, 32, 17

 6. ELi ja Norra vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta * 

Raport: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+585, 12, 41

 7. Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris 

Raport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+604, 39, 6

 8. ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi 

Raport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+472, 34, 136

 9. Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I 

Raport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi105GUE/NGL-
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe103komisjonNH+520, 131, 9
Ühisavaldused104komisjon+
Seadusandliku akti eelnõu
Kogu tekst103 VOkomisjon
Artikkel 4, § 4102ÜME= 107ÜME=Verts/ALE, GUE/NGL
103 VOkomisjon
Põhjendus 12106GUE/NGL
103 VOkomisjon
hääletus: komisjoni ettepanekNH

 10. Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I 

Raport: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe39komisjonNH+456, 147, 49
Komisjoni avaldus55komisjon+
Seadusandliku akti eelnõu
Kogu tekst39 VOkomisjon
Vastutava komisjoni muudatusettepanekud – hääletus plokkide kaupa1–4
6–10
12
14–26
30–38
komisjon
Artikkel 1, enne punkti 150revECR
Artikkel 1, § 1, punkt 1
direktiiv 96/71/EÜ
pärast artiklit 2
27komisjon
Artikkel 1, § 1, punkt 2, alapunkt a
direktiiv 96/71/EÜ
artikkel 3, § 1, lõik 1, punkt c
46ENF
Artikkel 1, § 1, punkt 2, alapunkt a
direktiiv 96/71/EÜ
artikkel 3, lõige 1, lõik 2 („tasu mõiste“)
47ENF
39 VOkomisjon
28 VOkomisjon
Artikkel 1, § 1, punkt 2, alapunkt a
direktiiv 96/71/EÜ
artikkel 3, § 1 pärast lõiku 3 a
48ENF
Artikkel 1, § 1, punkt 2, alapunkt b
direktiiv 96/71/EÜ
artikkel 3 pärast § 1
49ENF
39 VOkomisjon
29komisjon
Artikkel 1, § 1, punkt 2, punkt b
direktiiv 96/71/EÜ
artikkel 3 pärast § 1, alalõik 4
39 VOkomisjonNH
Artikkel 1, § 1, punkt 2, alapunkt e
direktiiv 96/71/EÜ
artikkel 3, § 8
39 VOkomisjon
Pärast põhjendust 3 (komisjoni ettepanek)5komisjon
39 VOkomisjon
40ENF
Pärast põhjendust 5 (komisjoni ettepanek)41ENF
42ENF
Põhjendus 8 (komisjoni ettepanek)43ENF
39 VOkomisjon
11komisjon
Põhjendus 10 (komisjoni ettepanek)44ENF
13komisjon
39 VOkomisjon
Pärast põhjendust 14 (komisjoni ettepanek)45ENF
Põhjendus 7 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonosa
1
2/NH
Põhjendus 10 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonosa
1/NH
2
Põhjendus 11 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonosa
1
2
Põhjendus 16 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonNH
Põhjendus 17 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonosa
1/NH
2
Põhjendus 19 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonosa
1/NH
2
Põhjendus 23 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonNH
Põhjendus 26 (muudatusettepanek 39)39 VOkomisjonosa
1
2/NH
hääletus: komisjoni ettepanekNH
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ENF:muudatusettepanek 39 VO (põhjendused 7 (2. osa), 10 (1. osa), 16, 17 (1. osa), 19 (1. osa), 23, 26 (2. osa))
muudatusettepanek 39 VO (artikkel 1, §1, punkt 2, alapunkt b, artikkel 3, pärast § 1, alalõik 4 („Kui artikli 1 lõikes 1 osutatud ettevõtja“... „asjaomaste töötajate“))
Taotlused eraldi hääletuseks:
üle 38 parlamendiliikme:muudatusettepanekud 11, 27
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 10)
muudatusettepanek 39 VO (artikkel 1, §1, punkt 2, alapunkt b, Artikkel 3, pärast § 1 („1a. Kui lähetuse tegelik kestus ... töökoha aadressi (aadresse).“
muudatusettepanek 39 VO (artikkel 1, § 1, punkt 2, alapunkt e, artikkel 3, § 8 („Lõikesse 8 ... samalaadses olukorras olevate ettevõtjate võrdne kohtlemine.“))
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ENF:
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 7)
1.osa:„Võrdse kohtlemise põhimõte ja kodakondsuse alusel diskrimineerimise keeld on sätestatud liidu õiguses juba asutamislepingutes. Teisese õiguse kaudu on rakendatud põhimõtet, et töötasu peab olema võrdne mitte üksnes naistel ja meestel, vaid ka tähtajaliste lepingutega töötajatel ja sarnastel alalistel töötajatel, osalise ja täistööajaga töötajatel ning renditöötajatel ja kasutajaettevõtjatega sarnastel töötajatel.“
2.osa:„Kõnealuste põhimõtete hulka kuulub ka igasuguste kodakondsuse alusel otseselt või kaudselt diskrimineerivate meetmete keelustamine. Nimetatud põhimõtete kohaldamisel tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu Kohtu asjakohast kohtupraktikat.“
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 10)
1.osa:„Lähetamine on ajutist laadi ning lähetatud töötaja pöördub tavaliselt tagasi oma päritoluriiki, kui on lõpule viinud töö, mille tegemiseks ta lähetati.“
2.osa:„Kuna aga teatavad lähetused kestavad kaua ning tunnistades, et on olemas seos vastuvõtva riigi tööturu ja pikaks ajaks lähetatud töötajate vahel, on vaja, et kauem kui 12 kuud kestvate lähetuste puhul peaksid vastuvõtvad riigid tagama, et ettevõtjad, kes lähetavad töötajaid selle riigi territooriumile, tagavad teatavad lisatingimused, mida kohaldatakse kohustuslikult töötajate suhtes, kes viibivad liikmesriigis, kus asjaomast tööd tehakse. Seda ajavahemikku tuleks pikendada teenuseosutaja põhjendatud teate alusel.“
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 17)
1.osa:„Võrreldes lähetatud töötajale makstavat töötasu ning selle liikmesriigi, mille territooriumile töötaja lähetati, õiguse ja/või tavade kohaselt makstavat töötasu, tuleks arvesse võtta töötasu brutosummat. Võrrelda tuleks pigem töötasu brutosummasid, mitte artikli 3 lõike 1 kohaselt kohustuslikuna ette nähtud töötasu üksikuid elemente.“
2.osa:„Selleks et tagada läbipaistvus ja abistada pädevaid asutusi kontrollimiste läbiviimisel, on siiski vajalik, et töötasu osaks olevaid elemente oleks võimalik eristada piisavalt üksikasjalikult vastavalt lähetanud liikmesriigi õigusele ja tavadele. Nagu on sätestatud direktiivi 96/71/EÜ artikli 3 lõikes 7, tuleks lähetusega seotud toetused lugeda töötasu hulka. Selliseid toetusi tuleks seetõttu võrdlemisel arvesse võtta, välja arvatud siis, kui need on seotud lähetusega seoses tegelikult tekkinud kuludega, näiteks reisi-, söögi- ja majutuskuludega.“
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 19)
1.osa:„Riigi õigusel ning artikli 3 lõikes 8 osutatud kollektiivlepingutel põhinevad töötasu elemendid ning muud töötingimused peaksid olema kõigile teenuseosutajatele ja lähetatud töötajatele selged ja läbipaistvad. Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/67/EL artiklis 5 sätestatud nõuetele on seepärast põhjendatud kohustada liikmesriike avaldama töötasu olulised elemendid ning artikli 3 lõike 1a kohased lisatingimused direktiivi 2014/67/EL artiklis 5 ette nähtud ühtsel veebisaidil, sest läbipaistvus ja teabe kättesaadavus on õiguskindluse ja õiguskaitse tagamiseks äärmiselt olulised. Iga liikmesriik peaks tagama, et tema veebisait sisaldaks täpset teavet ja et seda ajakohastatakse korrapäraselt.“
2.osa:„Lähetatud töötajatele tagatavate töötingimuste täitmata jätmise eest teenuseosutaja suhtes kohaldatavad sanktsioonid tuleks kindlaks määrata proportsionaalsel viisil, võttes arvesse eelkõige seda, kas ühtsel riiklikul veebisaidil avaldatav teave töötingimuste kohta on esitatud kooskõlas direktiivi 2014/67/EL artikliga 5, austades samas sotsiaalpartnerite sõltumatust.“
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 26)
1.osa:„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2008/104/EÜ renditöö kohta on sätestatud põhimõte, et renditöötajate suhtes kohaldatavad peamised töö- ja töölevõtmistingimused peaksid olema vähemalt sellised, mida kohaldataks nende suhtes siis, kui kasutajaettevõtja oleks nad samale ametikohale tööle võtnud. Seda põhimõtet tuleks kohaldada ka teise liikmesriiki lähetatud renditöötajate suhtes. Selle põhimõtte kohaldamisel peaks kasutajaettevõtja teavitama rendiagentuuri oma töötajate suhtes kohaldatavatest töötingimustest ja -tasust. Liikmesriigid võivad teatud tingimustel sätestada erandid võrdse kohtlemise / võrdse tasu põhimõttest vastavalt renditööd käsitleva direktiivi artikli 5 lõigetele 2 ja 3. Sellise erandi kohaldamisel ei ole rendiagentuuril vajadust kasutajaettevõtja kohaldatavaid töötingimusi teada ning seetõttu ei tuleks teavitamise nõuet kohaldada. Kogemus näitab, et töötajad, kelle rendiagentuur on kasutajaettevõtjale vahendanud, saadetakse mõnikord teenuste osutamiseks teise liikmesriiki. Tagada tuleb selliste töötajate kaitse.“
2.osa:„Liikmesriigid peaksid tagama, et kasutajaettevõtja teavitab rendiagentuuri nendest lähetatud töötajatest, kes töötavad ajutiselt muus liikmesriigis kui see, kuhu nad lähetati, et tööandja saaks vajaduse korral kohaldada lähetatud töötajale soodsamaid töötingimusi.“
üle 38 parlamendiliikme:
muudatusettepanek 39 VO (põhjendus 11)
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ka juhtudel, kui lähetus kestab kauem kui 12 kuud. Kõik sätted, mida kohaldatakse töötajate suhtes, kelle lähetus kestab kauem kui 12 kuud, peavad seega olema selle vabadusega kooskõlas.“
2.osa:need sõnad
Mitmesugust
Muudatusettepanekud 51, 52, 53, 54 võeti tagasi.

 11. Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I 

Raport: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
Esialgne kokkulepe27komisjonNH+509, 59, 13

 12. Jätkusuutlik rahastamine 

Raport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+455, 87, 92

 13. 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel 

Raport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+501, 93, 42
Viimane päevakajastamine: 23. juuli 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika