Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 437kWORD 28k
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen 

Puheenjohtajakokouksen ehdotus

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
hyväksyminen ilman äänestystä

 2. Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot ***I 

Mietintö: Alain Cadec (A8-0149/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+534, 41, 28

 3. Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) ***I 

Mietintö: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+602, 22, 7

 4. EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** 

Suositus: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+582, 28, 18

 5. EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus *** 

Suositus: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: hyväksyntäNHÄ+590, 32, 17

 6. Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus * 

Mietintö: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+585, 12, 41

 7. EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi 

Mietintö: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+604, 39, 6

 8. YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen 

Mietintö: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+472, 34, 136

 9. Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I 

Mietintö: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi
ehdotus komission ehdotuksen hylkäämiseksi105GUE/NGL-
alustava sopimus
alustava sopimus103valiokuntaNHÄ+520, 131, 9
yhteiset julkilausumat104valiokunta+
esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi
teksti kokonaisuudessaan103vovaliokunta
art.4, § 4102P= 107P=Verts/ALE, GUE/NGL
103vovaliokunta
johdanto-osan 12 kappale106GUE/NGL
103vovaliokunta
äänestys: komission ehdotusNHÄ

 10. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I 

Mietintö: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
alustava sopimus
alustava sopimus39valiokuntaNHÄ+456, 147, 49
komission julkilausuma55valiokunta+
esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi
teksti kokonaisuudessaan39vovaliokunta
asiasta vastaavan valiokunnan tarkistukset – yhtenä ryhmänä1-4
6-10
12
14-26
30-38
valiokunta
art.1, ennen § 150revECR
1 artikla, § 1, kohta 1
direktiivi 96/71/EY
2 artiklan jälkeen
27valiokunta
1 artikla, § 1, kohta 2, a alakohta
direktiivi 96/71/EY
3 artikla, § 1, 1 alakohta, c alakohta
46ENF
1 artikla, § 1, kohta 2, a alakohta
direktiivi 96/71/EY
3 artikla, § 1, 2 alakohta (käsite ”korvaus”)
47ENF
39 vovaliokunta
28 vovaliokunta
1 artikla, § 1, kohta 2, a alakohta
direktiivi 96/71/EY
3 artikla, § 1, 3 alakohdan jälkeen
48ENF
1 artikla, § 1, kohta 2, b alakohta
direktiivi 96/71/EY
3 artikla, § 1 jälkeen
49ENF
39 vovaliokunta
29valiokunta
1 artikla, § 1, kohta 2, b alakohta
direktiivi 96/71/EY
3 artikla, § 1 jälkeen, 4 alakohta
39 vovaliokuntaNHÄ
1 artikla, § 1, 2 kohta, e alakohta
direktiivi 96/71/EY
3 artikla, § 8
39 vovaliokunta
johdanto-osan 3 kappaleen jälkeen (komission ehdotus)5valiokunta
39 vovaliokunta
40ENF
johdanto-osan 5 kappaleen jälkeen (komission ehdotus)41ENF
42ENF
johdanto-osan 8 kappale (komission ehdotus)43ENF
39 vovaliokunta
11valiokunta
johdanto-osan 10 kappale (komission ehdotus)44ENF
13valiokunta
39 vovaliokunta
johdanto-osan 14 kappaleen jälkeen (komission ehdotus)45ENF
johdanto-osan 7 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaosat
1
2/NHÄ
johdanto-osan 10 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaosat
1/NHÄ
2
johdanto-osan 11 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaosat
1
2
johdanto-osan 16 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaNHÄ
johdanto-osan 17 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaosat
1/NHÄ
2
johdanto-osan 19 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaosat
1/NHÄ
2
johdanto-osan 23 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaNHÄ
johdanto-osan 26 kappale (tarkistus 39)39 vovaliokuntaosat
1
2/NHÄ
äänestys: komission ehdotusNHÄ
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:tarkistus 39 vo (johdanto-osan kappaleet 7 (2. osa), 10 (1. osa), 16, 17 (1. osa), 19 (1. osa), 23, 26 (2. osa))
tarkistus 39 vo (art. 1, §1, 2 kohta, b alakohta, 3 artikla, §1 jälkeen, 4 alakohdan jälkeen (”Jos 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu yritys... kyseisten yksittäisten työntekijöiden lähettämiskausien yhteenlaskettu kesto..”))
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
yli 38 jäsentätarkistukset 11, 27
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 10 kappale)
tarkistus 39 vo (art. 1, §1, 2 kohta, b alakohta, 3 artikla, §1 jälkeen (”1 a. Jos lähettämiskauden tosiasiallinen kesto... ja työpaikan osoite (osoitteet).”
tarkistus 39 vo (art. 1, §1, 2 kohta, e alakohta, 3 artikla, § 8 (”Lisätään 3 artiklan 8 kohtaan... samanlaisessa asemassa olevien yritysten yhdenvertaisen kohtelun.”))
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
ENF:
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 7 kappale)
1.osa:”Yhdenvertaisen kohtelun periaate ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltäminen ovat olleet kirjattuina unionin lainsäädäntöön perustamissopimuksista alkaen. Samapalkkaisuuden periaate on pantu täytäntöön sekundaarilainsäädännöllä miesten ja naisten, määräaikaisessa työsopimuksessa olevien työntekijöiden ja vastaavien vakituisten työntekijöiden, osa-aikaisten työntekijöiden ja kokoaikaisten työntekijöiden sekä vuokratyöntekijöiden ja käyttäjäyrityksen vastaavien työntekijöiden välillä.”
2.osa:”Näihin periaatteisiin sisältyy kaikkien sellaisten toimien kieltäminen, jotka ovat suoraan tai välillisesti kansallisuuden perusteella syrjiviä. Periaatteita sovellettaessa on otettava huomioon asiaa koskeva Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.”
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 10 kappale)
1.osa:”Lähettäminen on luonteeltaan tilapäistä, ja lähetetty työntekijä palaa tavallisesti alkuperämaahansa, kun työ, jota varten hänet on lähetetty, on saatu päätökseen.”
2.osa:”Koska lähettämiskausi on kuitenkin toisinaan pitkä ja vastaanottajamaan työmarkkinoiden ja pitkäksi ajaksi lähetettyjen työntekijöiden välillä tiedetään olevan yhteys, on tarpeen säätää, että lähettämiskauden kestäessä yli 12 kuukautta vastaanottajamaiden olisi huolehdittava siitä, että työntekijöitä niiden alueelle työhön lähettävät yritykset takaavat lisäehdot, joita on sovellettava työntekijöihin jäsenvaltiossa, jossa työ tehdään. Lähettämiskautta olisi pidennettävä palveluntarjoajan perustellun ilmoituksen perusteella.”
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 17 kappale)
1.osa:”Verrattaessa lähetetylle työntekijälle maksettua korvausta sen jäsenvaltion lakien ja/tai käytäntöjen mukaiseen korvaukseen, jonka alueelle työntekijä lähetetään, huomioon olisi otettava korvauksen bruttomäärä. Vertailtavaksi olisi otettava korvausten kokonaisbruttomäärät eikä 3 artiklan 1 kohdassa pakolliseksi säädetyn korvauksen yksittäisiä tekijöitä.”
2.osa:”Avoimuuden varmistamiseksi ja toimivaltaisten viranomaisten auttamiseksi niiden suorittaessa valvontaa ja tehdessä tarkastuksia on kuitenkin välttämätöntä, että korvauksen eri tekijät voidaan eritellä lähettävän jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan tarpeeksi tarkasti. Kuten direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 7 kohdassa säädetään, lähetettynä olosta maksettavat lisät olisi katsottava osaksi korvausta. Vertailussa olisi sen vuoksi otettava huomioon tällaiset lisät, elleivät ne koske lähetettynä olosta aiheutuneita tosiasiallisia kustannuksia, kuten matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia.”
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 19 kappale)
1.osa:”Tämän direktiivin 3 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten mukaisten korvauksen muodostavien tekijöiden sekä muiden työehtojen olisi oltava selkeitä ja avoimia kaikille palveluntarjoajille ja lähetetyille työntekijöille. Sen vuoksi on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/67/EU 5 artiklan mukaisten vaatimusten lisäksi perusteltua velvoittaa jäsenvaltiot julkaisemaan korvauksen muodostavat tekijät ja 3 artiklan 1 a kohdan mukaiset lisäehdot direktiivin 2014/67/EU 5 artiklassa säädetyllä yhdellä verkkosivustolla, sillä avoimuus ja tiedon saatavuus ovat keskeisiä tekijöitä oikeusvarmuuden ja lainsäädännön täytäntöönpanon kannalta. Kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava verkkosivustonsa sisältämien tietojen täsmällisyys ja se, että tietoja päivitetään säännöllisesti.”
2.osa:”Palveluntarjoajille olisi määrättävä lähetetyille työntekijöille taattavien työehtojen rikkomisesta oikeasuhteiset seuraamukset, joissa olisi otettava huomioon erityisesti se, onko yhden kansallisen verkkosivuston tiedot työehdoista annettu direktiivin 2014/67/EU 5 artiklan mukaisesti työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä kunnioittaen.”
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 26 kappale)
1.osa:”Vuokratyöstä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/104/EY esitetään periaate, jonka mukaan vuokratyöntekijöihin sovellettavien keskeisten työehtojen olisi oltava heille vähintään yhtä edulliset kuin ne, joita heihin sovellettaisiin, jos käyttäjäyritys olisi palkannut heidät samaan tehtävään. Tätä periaatetta olisi sovellettava myös sellaisiin vuokratyöntekijöihin, jotka on lähetetty työhön toiseen jäsenvaltioon. Tämän periaatteen mukaan käyttäjäyrityksen olisi ilmoitettava työvoiman vuokrausyritykselle työehdoista ja korvauksista, joita se soveltaa työntekijöihinsä. Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin säätää tai määrätä yhdenvertaisen kohtelun ja samapalkkaisuuden periaatteeseen sovellettavista poikkeuksista vuokratyötä koskevan direktiivin 5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Kun tällaista poikkeusta sovelletaan, työvoiman vuokrausyritys ei tarvitse tietoja käyttäjäyrityksen työehdoista eikä ilmoitusvaatimusta näin ollen pitäisi soveltaa. Saadut kokemukset osoittavat, että työvoiman vuokrausyrityksen käyttäjäyritykseen vuokraamia työntekijöitä lähetetään toisinaan toiseen jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä. Tällaisten työntekijöiden suojelu olisi varmistettava.”
2.osa:”Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käyttäjäyritys ilmoittaa työvoiman vuokrausyritykselle lähetetyistä työntekijöistä, jotka työskentelevät tilapäisesti muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, johon heidät on lähetetty; näin työnantaja voi tarvittaessa soveltaa lähetetyn työntekijän kannalta suotuisampia työehtoja.”
yli 38 jäsentä
tarkistus 39 vo (johdanto-osan 11 kappale)
1.osa:teksti ilman sanoja ”myös silloin, kun lähettämiskausi kestää yli 12 kuukautta. Kaikkien säännösten, joita sovelletaan yli 12 kuukaudeksi lähetettyihin työntekijöihin, on siten oltava sopusoinnussa kyseisen vapauden kanssa.”
2.osa:nämä sanat
Tarkistukset 51, 52, 53 ja 54 peruutettiin.

 11. Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I 

Mietintö: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
alustava sopimus
alustava sopimus27valiokuntaNHÄ+509, 59, 13

 12. Kestävä rahoitus 

Mietintö: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+455, 87, 92

 13. EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 

Mietintö: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+501, 93, 42
Päivitetty viimeksi: 23. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö