Indekss 
Protokols
PDF 460kWORD 28k
Otrdiena, 2018. gada 29. maijs - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Īpašās komitejas terorisma jautājumos pilnvaru laika pagarināšana 

Priekšsēdētāju konferences priekšlikums

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
apstiprināts bez balsošanas

 2. Zivju mirstības diapazoni un aizsardzības līmeņi, kas noteikti dažiem reņģes krājumiem Baltijas jūrā ***I 

Ziņojums: Alain Cadec (A8-0149/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+534, 41, 28

 3. Statistika par preču pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem (kodificēta versija) ***I 

Ziņojums: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+602, 22, 7

 4. ES un Šveices nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** 

Ieteikums: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+582, 28, 18

 5. ES un Norvēģijas nolīgums par izcelsmes kumulāciju starp ES, Šveici, Norvēģiju un Turciju ES vispārējo preferenču sistēmas ietvaros *** 

Ieteikums: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: piekrišanaPS+590, 32, 17

 6. ES un Norvēģijas nolīgums par administratīvo sadarbību, krāpšanas apkarošanu un prasījumu piedziņu pievienotās vērtības nodokļa jomā * 

Ziņojums: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+585, 12, 41

 7. Vērtību ķēdes optimizācija ES zivsaimniecības nozarē 

Ziņojums: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+604, 39, 6

 8. Gados jauniem lauksaimniekiem paredzēto KLP instrumentu īstenošana ES pēc 2013. gada reformas 

Ziņojums: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+472, 34, 136

 9. Daudzgadu plāns bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I 

Ziņojums: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu
priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu105GUE/NGL-
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās103komitejaPS+520, 131, 9
kopīgi paziņojumi104komiteja+
Leģislatīvā akta projekts
Viss teksts103ADkomiteja
4. pants, § 4102S= 107S=Verts/ALE, GUE/NGL
103ADkomiteja
12. apsvērums106GUE/NGL
103ADkomiteja
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS

 10. Darba ņēmēju norīkošana darbā pakalpojumu sniegšanas jomā***I 

Ziņojums: Elisabeth Morin-Chartier un Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās39komitejaPS+456, 147, 49
Komisijas paziņojums55komiteja+
Leģislatīvā akta projekts
Viss teksts39ADkomiteja
atbildīgās komitejas grozījumi — balsošana kopumā1-4
6-10
12
14-26
30-38
komiteja
1. pants, pirms 1. punkta50revECR
1. pants, 1§, 1. punkts
Direktīva 96/71/EK
pēc 2. panta
27komiteja
1. pants, 1§, 2. punkts, a) apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants, 1§ , 1. ievilkums, c) apakšpunkts
46ENF
1. pants, 1§, 2. punkts, a) apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants, 1§, 2. apakšpunkts (atalgojuma jēdziens)
47ENF
39 ADkomiteja
28 ADkomiteja
1. pants, 1§, 2. punkts, a) apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants, 1§, pēc 3. a ievilkuma
48ENF
1. pants, 1§, 2. punkts, b) apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants, pēc 1§
49ENF
39 ADkomiteja
29komiteja
1. pants, 1§, 2. punkts, b) apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants, pēc 1§, 4. apakšpunkts
39 ADkomitejaPS
1. pants, 1§, 2. punkts, e) apakšpunkts
Direktīva 96/71/EK
3. pants, 8§
39 ADkomiteja
pēc 3. apsvēruma (Komisijas priekšlikums)5komiteja
39 ADkomiteja
40ENF
pēc 5. apsvēruma (Komisijas priekšlikums)41ENF
42ENF
8. apsvērums (Komisijas priekšlikums)43ENF
39 ADkomiteja
11komiteja
10. apsvērums (Komisijas priekšlikums)44ENF
13komiteja
39 ADkomiteja
pēc 14. apsvēruma (Komisijas priekšlikums)45ENF
7. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejabd
1
2/PS
10. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejabd
1/PS
2
11. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejabd
1
2
16. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejaPS
17. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejabd
1/PS
2
19. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejabd
1/PS
2
23. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejaPS
26. apsvērums (39. grozījums)39 ADkomitejabd
1
2/PS
balsojums: Komisijas priekšlikumsPS
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
ENF:39.grozījums AD (7. apsvērums (otrā daļa), 10. (pirmā daļa), 16., 17. (pirmā daļa), 19. (pirmā daļa), 23., 26. (otrā daļa))
39.grozījums AD (1. pants, 1§, 2. punkts, b) apakšpunkts, 3. pants, pēc 1§, 4. apakš-§ („Ja 1. panta 1. punktā minētais uzņēmums ... attiecīgo atsevišķo darba ņēmēju norīkojumu laikposmu kumulatīvais ilgums.”))
Pieprasījumi balsot atsevišķi
vairāk nekā 38 deputātigroz. Nr. 11, 27
39.grozījums AD (10. apsvērums)
39.grozījums AD (1. pants, 1§, 2. punkts, b) apakšpunkts, 3. pants, pēc 1§ („1.a Ja faktiskais norīkojuma ilgums ... darba vietas adresi(-es).”;)”)
39.grozījums AD (1. pants, 1§, 2. punkts, e) apakšpunkts, 3. pants, 8§ („3. panta 8. punktā tiek pievienoti ... kas ir līdzīgā stāvoklī.”;)”)
Pieprasījumi balsot pa daļām
ENF:
39.grozījums AD (7. apsvērums)
1.daļa:„Kopš dibināšanas Līgumiem Savienības tiesībās ir nostiprināts princips, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi, un ir aizliegta jebkāda diskriminācija valstspiederības dēļ. Vienādas darba samaksas princips ir īstenots ar sekundārajiem tiesību aktiem, un minētais princips attiecas ne tikai uz vīriešiem un sievietēm, bet arī uz darba ņēmējiem ar līgumu uz noteiktu laiku un salīdzināmiem pastāvīgajiem darba ņēmējiem, uz nepilna laika un pilna laika darba ņēmējiem un uz pagaidu darba aģentūras darba ņēmējiem un salīdzināmiem lietotājuzņēmuma darba ņēmējiem.”
2.daļa:„Šie principi ietver visu tādu pasākumu aizliegumu, kuri tieši vai netieši diskriminē valstspiederības dēļ. Piemērojot šos principus, ir jāņem vērā attiecīgā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra.”
39.grozījums AD (10. apsvērums)
1.daļa:„Norīkošana darbā ir īslaicīga pēc būtības, un darbā norīkotais darba ņēmējs pēc tam, kad ir pabeidzis darbu, kuram viņš ticis norīkots, parasti atgriežas izcelsmes valstī.”
2.daļa:„Tomēr, ņemot vērā dažu norīkojumu ilgumu un atzīstot saikni starp uzņēmējvalsts darba tirgu un uz tik ilgiem laikposmiem darbā norīkotiem darba ņēmējiem, ir jānosaka, ka gadījumos, kad norīkojums pārsniedz 12 mēnešus, uzņēmējvalstīm būtu jānodrošina, lai uzņēmumi, kas to teritorijā norīko darbā darba ņēmējus, nodrošinātu papildu noteikumu un nosacījumu kopumu, kas obligāti jāpiemēro darba ņēmējiem tajā dalībvalstī, kurā darbs tiek veikts. Pēc pakalpojumu sniedzēja pamatota paziņojuma minēto laikposmu būtu jāpagarina.”
39.grozījums AD (17. apsvērums)
1.daļa:„Kad salīdzina darbā norīkotajam darba ņēmējam maksāto atalgojumu ar atalgojumu, kas pienākas saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem un/vai praksi, uz kuras teritoriju darba ņēmējs ir norīkots darbā, būtu jāņem vērā atalgojuma bruto summa. Būtu jāsalīdzina atalgojuma kopējās bruto summas, nevis atsevišķi obligātie atalgojuma elementi, kas paredzēti 3. panta 1. punktā.”
2.daļa:„Tomēr, lai nodrošinātu pārredzamību un palīdzētu kompetentajām iestādēm veikt pārbaudes un kontroles, elementiem, kas ir daļa no atalgojuma, ir jābūt pietiekami detalizēti identificējamiem saskaņā ar nosūtītājas dalībvalsts tiesību aktiem un praksi. Kā paredzēts Direktīvas 96/71/EK 3. panta 7. punktā, komandējuma nauda, kas saistīta ar attiecīgo norīkojumu, būtu jāuzskata par atalgojuma daļu. Tāpēc, veicot salīdzinājumu, šāda komandējuma nauda būtu jāņem vērā, izņemot gadījumus, kad tā attiecas uz faktiskiem izdevumiem, kas saistīti ar norīkojumu darbā, piemēram, ar ceļa, dzīvokļa un uzturēšanās izdevumiem.”
39.grozījums AD (19. apsvērums)
1.daļa:„Atalgojuma elementiem un citiem darba noteikumiem un nosacījumiem, ko paredz valsts tiesību akti vai kolektīvie līgumi, kā minēts 3. panta 8. punktā, vajadzētu būt skaidriem un pārredzamiem visiem pakalpojumu sniedzējiem un darbā norīkotajiem darba ņēmējiem. Tāpēc papildus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/67/ES 5. panta prasībām ir pamatoti noteikt dalībvalstīm pienākumu atalgojuma pamatelementus un saskaņā ar 3. panta 1.a punktu paredzēto papildu noteikumu un nosacījumu kopumu publicēt vienotajā tīmekļa vietnē, kā norādīts 5. pantā Direktīvā 2014/67/ES, jo pārredzamība un piekļuve informācijai ir būtiska juridiskajai noteiktībai un tam, lai tiktu ievēroti likumi. Katrai dalībvalstij būtu jānodrošina, ka tās tīmekļa vietnē ir iekļauta precīza informācija un ka tā tiek regulāri atjaunināta.”
2.daļa:„Jebkādas pakalpojumu sniedzējam paredzētas sankcijas par to, ka tas nav ievērojis darbā norīkotajiem darba ņēmējiem garantējamos darba noteikumus un nosacījumus, būtu jānosaka samērīgi, jo īpaši ņemot vērā, vai vienotajā valsts tīmekļa vietnē ievietotā informācija par darba noteikumiem un nosacījumiem tiek sniegta saskaņā ar Direktīvas 2014/67/ES 5. pantu, ievērojot sociālo partneru autonomiju.”
39.grozījums AD (26. apsvērums)
1.daļa:„Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/104/EK par pagaidu darba aģentūrām ir pausts princips, ka darba un nodarbinātības pamata nosacījumiem, ko piemēro pagaidu darba aģentūru darba ņēmējiem, vajadzētu būt vismaz tādiem, kādus piemērotu šādiem darba ņēmējiem, ja lietotājuzņēmums pats tos būtu pieņēmis darbā veikt šo pašu darbu. Minētais princips būtu jāattiecina arī uz pagaidu darba aģentūru darba ņēmējiem, kuri norīkoti darbā citā dalībvalstī. Ja tiek piemērots minētais princips, lietotājuzņēmumam būtu jāinformē pagaidu darba aģentūra par darba nosacījumiem un atalgojumu, ko tas piemēro saviem darba ņēmējiem. Dalībvalstis ar zināmiem nosacījumiem var paredzēt izņēmumus vienlīdzīgas attieksmes / vienlīdzīgas samaksas principam, ievērojot Pagaidu darba aģentūru direktīvas 5. panta 2. un 3. punktu. Ja tiek piemērots šāds izņēmums, pagaidu darba aģentūrai nav vajadzīga informācija par lietotājuzņēmuma darba nosacījumiem, un tāpēc nebūtu jāpiemēro informācijas prasība. Pieredze liecina, ka darba ņēmēji, kurus pagaidu darba aģentūra ir izīrējusi lietotājuzņēmumam, dažreiz tiek nosūtīti uz citu dalībvalsti saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Būtu jānodrošina minēto darba ņēmēju aizsardzība.”
2.daļa:„Lai darba devējam dotu iespēju darbā norīkotajam darba ņēmējam attiecīgā gadījumā piemērot labvēlīgākus darba noteikumus un nosacījumus, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka lietotājuzņēmums pagaidu darba aģentūru informē par tādiem darbā norīkotiem darba ņēmējiem, kuri uz laiku strādā citā dalībvalstī, nevis tajā, uz kuru viņi norīkoti darbā.”
vairāk nekā 38 deputāti
39.grozījums AD (11. apsvērums)
1.daļa:Viss teksts, izņemot vārdus „arī tajos gadījumos, kad norīkojums darbā pārsniedz 12 mēnešus. Tādēļ jebkuriem noteikumiem, ko piemēro darba ņēmējiem saistībā ar norīkojumu, kas pārsniedz 12 mēnešus, ir jāatbilst minētajai brīvībai.”
2.daļa:šie vārdi
Dažādi
Grozījumi Nr. 51., 52., 53., 54. bija atsaukti.

 11. Pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Klusā okeāna dienvidu daļas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas konvencijas apgabalā***I 

Ziņojums: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
provizoriska vienošanās
provizoriska vienošanās27komitejaPS+509, 59, 13

 12. Ilgtspējīgas finanses 

Ziņojums: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+455, 87, 92

 13. ES 2017. gada rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā 

Ziņojums: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+501, 93, 42
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 23. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika