Index 
Proces-verbal
PDF 448kWORD 28k
Marţi, 29 mai 2018 - Strasbourg
Rezultatele voturilor

 Semnificația abrevierilor și simbolurilor

 1. Prelungirea mandatului Comisiei speciale privind terorismul 

Propunerea Conferinței președinților

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
Aprobare fără vot

 2. Intervalele mortalității prin pescuit și nivelurile de salvgardare pentru anumite stocuri de hering din Marea Baltică***I 

Raport: Alain Cadec (A8-0149/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+534, 41, 28

 3. Statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare (text codificat)***I 

Raport: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+602, 22, 7

 4. Acordul UE-Elveția privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană, Norvegia și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene*** 

Recomandare: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+582, 28, 18

 5. Acordul UE-Norvegia privind cumulul de origine între Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Norvegiei și Turcia în cadrul sistemului generalizat de preferințe al Uniunii Europene*** 

Recomandare: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: aprobareAN+590, 32, 17

 6. Acordul UE-Norvegia privind cooperarea administrativă, combaterea fraudelor și recuperarea creanțelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată* 

Raport: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+585, 12, 41

 7. Optimizarea lanțului valoric în sectorul pescuitului din UE 

Raport: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+604, 39, 6

 8. Punerea în aplicare a instrumentelor PAC pentru tinerii fermieri în UE după reforma din 2013 

Raport: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot unicAN+472, 34, 136

 9. Planul multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective***I 

Raport: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Propunere de respingere a propunerii Comisiei
Propunere de respingere a propunerii Comisiei105GUE/NGL-
Acord provizoriu
Acord provizoriu103comisiaAN+520, 131, 9
Declarații comune104comisia+
Proiect de act legislativ
Întregul text103PCcomisia
Articolul 4 § 4102S= 107S=Verts/ALE, GUE/NGL
103PCcomisia
Considerentul 12106GUE/NGL
103PCcomisia
vot: propunerea ComisieiAN

 10. Detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii***I 

Raport: Elisabeth Morin-Chartier și Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu39comisiaAN+456, 147, 49
Declarația Comisiei55comisia+
Proiect de act legislativ
Întregul text39PCcomisia
Amendamente ale comisiei competente în fond - vot în bloc1-4
6-10
12
14-26
30-38
comisia
Articolul 1, înainte de punctul 150revECR
Articolul 1 §1 punctul 1
Directiva 96/71/CE
După articolul 2
27comisia
Articolul 1 § 1 punctul 2 litera (a)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 § 1 alineatul (1) litera (c)
46ENF
Articolul 1 § 1 punctul 2 litera (a)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 § 1 paragraful 2 (noțiunea de remunerație)
47ENF
39 PCcomisia
28 PCcomisia
Articolul 1 § 1 punctul 2 litera (a)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 § 1, după paragraful 3a
48ENF
Articolul 1 § 1 punctul 2 litera (a)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3, după § 1
49ENF
39 PCcomisia
29comisia
Articolul 1 § 1 punctul 2 litera (b)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3, după § 1, paragraful 4
39 PCcomisiaAN
Articolul 1 § 1 punctul 2 litera (e)
Directiva 96/71/CE
Articolul 3 § 8
39 PCcomisia
După considerentul 3 (propunerea Comisiei)5comisia
39 PCcomisia
40ENF
După considerentul 5 (propunerea Comisiei)41ENF
42ENF
Considerentul 8 (propunerea Comisiei)43ENF
39 PCcomisia
11comisia
Considerentul 10 (propunerea Comisiei)44ENF
13comisia
39 PCcomisia
După considerentul 14 (propunerea Comisiei)45ENF
Considerentul 7 (amendamentul 39)39 PCcomisiadiv
1
2/AN
Considerentul 10 (amendamentul 39)39 PCcomisiadiv
1/AN
2
Considerentul 11 (amendamentul 39)39 PCcomisiadiv
1
2
Considerentul 16 (amendamentul 39)39 PCcomisiaAN
Considerentul 17 (amendamentul 39)39 PCcomisiadiv
1/AN
2
Considerentul 19 (amendamentul 39)39 PCcomisiadiv
1/AN
2
Considerentul 23 (amendamentul 39)39 PCcomisiaAN
Considerentul 26 (amendamentul 39)39 PCcomisiadiv
1
2/AN
vot: propunerea ComisieiAN
Solicitări de vot prin apel nominal
ENF:amendamentul 39 PC [considerentele 7(a doua parte), 10 (prima parte), 16, 17 (prima parte), 19 (prima parte), 23, 26(a doua parte)]
Amendamentul 39 PC [articolul 1 §1 punctul 2 litera (b), articolul 3, după §1, paragraful 4 (“În cazul în care întreprinderea menționată la articolul 1 alineatul (1) ... fiecăruia dintre lucrătorii în cauză.”)]
Solicitări de vot separat
Peste 38 de deputați:amendamentele 11, 27
amendamentul 39 PC (considerentul 10)
amendamentul 39 PC [articolul 1 §1 punctul 2 litera (b), articolul 3, după §1, („1a. În cazul în care durata efectivă a unei detașări ... adresa (adresele) locului de muncă.”)]
amendamentul 39 PC [articolul 1 §1 punctul 2 litera (e), articolul 3 § 8 („La alineatul (8), sintagma ... care se găsesc într-o situație asemănătoare.”)]
Solicitări de vot pe părți
ENF:
amendamentul 39 PC (considerentul 7)
Prima parte„Principiul egalității de tratament și cel al interzicerii oricărei forme de discriminare bazată pe naționalitate sunt înscrise în legislația Uniunii încă de la adoptarea tratatelor fondatoare. Principiul egalității de remunerare a fost implementat prin intermediul legislației secundare și se referă nu doar la egalitatea dintre femei și bărbați, ci și la egalitatea dintre angajații cu contract pe durată determinată și angajații cu contract permanent care efectuează o muncă similară, dintre lucrătorii cu fracțiune de normă și cei cu normă întreagă și dintre lucrătorii temporari și angajații întreprinderii utilizatoare care efectuează o muncă similară. ”
A doua parteAceste principii includ interzicerea oricăror măsuri care, în mod direct sau indirect, duc la discriminări pe motive de cetățenie sau naționalitate. În aplicarea acestor principii, trebuie luată în considerare jurisprudența relevantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.”
amendamentul 39 PC (considerentul 10)
Prima parte„Detașarea are un caracter temporar, iar lucrătorul detașat se întoarce de obicei în țara de origine după finalizarea muncii pentru care a fost detașat.”
A doua parte„Cu toate acestea, având în vedere durata lungă a anumitor detașări și recunoscând legătura dintre piața muncii din țara gazdă și lucrătorii detașați pe astfel de perioade lungi, este necesar să se prevadă că, în cazul detașărilor care depășesc 12 luni, țările gazdă ar trebui să asigure că întreprinderile care detașează lucrători pe teritoriul lor garantează un set suplimentar de condiții de muncă și de încadrare care se aplică în mod obligatoriu lucrătorilor din statul membru în care se desfășoară munca. Această perioadă ar trebui extinsă pe baza unei notificări motivate din partea prestatorului de servicii.”
amendamentul 39 PC (considerentul 17)
Prima parte„Atunci când se compară remunerația plătită lucrătorului detașat și remunerația cuvenită în conformitate cu legislația și/sau practicile statului membru pe teritoriul căruia lucrătorul este detașat, ar trebui să se țină seama de suma brută a remunerației. Ar trebui comparate sumele totale brute ale remunerației, mai degrabă decât elementele individuale ale remunerației devenite obligatorii conform prevederilor de la articolul 3 alineatul (1).
A doua partePentru a asigura transparența și a oferi asistență autorităților competente atunci când efectuează verificări și controale, este necesar totuși ca elementele care alcătuiesc remunerația să poată fi identificate în mod suficient de detaliat, în conformitate cu legislația și cu practicile naționale din statul membru de origine. După cum se prevede la articolul 3 alineatul (7) din Directiva 96/71/CE, indemnizațiile specifice detașării ar trebui să fie considerate parte a remunerației. Ar trebui deci să se țină seama de astfel de indemnizații când se efectuează comparația, în afara cazului în care acestea vizează cheltuieli suportate efectiv pentru detașare, cum ar fi cheltuielile de transport, cazare și masă.”
amendamentul 39 PC (considerentul 19)
Prima parte„Elementele remunerației și alte condiții de muncă și de încadrare în muncă stabilite prin legislația națională sau prin convenții colective astfel cum se prevede la articolul 3 alineatul (8) ar trebui să fie clare și transparente pentru toți prestatorii de servicii și pentru toți lucrătorii detașați. Pe lângă cerințele prevăzute la articolul 5 din Directiva 2014/67/UE a Parlamentului European și a Consiliului, este, prin urmare, justificat să se impună statelor membre obligația de a face publice elementele constitutive ale remunerației, precum și setul suplimentar de condiții de muncă și de încadrare în muncă în conformitate cu articolul 3 alineatul (1a), pe site-ul unic prevăzut la articolul 5 din Directiva 2014/67/UE, dat fiind că transparența și accesul la informații sunt esențiale pentru garantarea securității juridice și asigurarea aplicării legii. Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că site-ul său conține informații fiabile și este actualizat în mod regulat.”
A doua parte„Orice sancțiuni aplicate unui prestator de servicii pentru nerespectarea condițiilor de muncă și de încadrare care trebuie să fie asigurate lucrătorilor detașați ar trebui stabilite în mod proporțional, ținând cont, în special, de măsura în care informațiile de pe site-ul național unic privind condițiile respective sunt furnizate în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2014/67/UE, cu respectarea totodată a autonomiei partenerilor sociali.”
amendamentul 39 PC (considerentul 26)
Prima parte„Directiva 2008/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului8 privind munca prin agent de muncă temporară formulează principiul potrivit căruia condițiile elementare de lucru și de încadrare în muncă aplicabile lucrătorilor temporari ar trebui să fie cel puțin identice cu cele care s-ar aplica lucrătorilor respectivi dacă ar fi recrutați de întreprinderea utilizatoare pentru a ocupa același tip de post. Acest principiu ar trebui să se aplice și lucrătorilor temporari detașați într-un alt stat membru. În cazul în care acest principiu se aplică, întreprinderea utilizatoare ar trebui să informeze agentul de muncă temporară cu privire la condițiile de muncă și remunerare care se aplică angajaților săi. Statele membre pot, în anumite condiții, să prevadă excepții de la principiul egalității de tratament sau al egalității de remunerare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) și cu articolul 5 alineatul (3) din Directiva privind munca prin agent de muncă temporară. În cazul în care se aplică o astfel de excepție, agentul de muncă temporară nu are nevoie de informațiile referitoare la condițiile de muncă ale întreprinderii utilizatoare și, în consecință, cerința de informare nu ar trebui să se aplice. Experiența arată că lucrătorii care au fost angajați de un agent de muncă temporară pentru o întreprindere utilizatoare sunt trimiși uneori într-un alt stat membru, în contextul prestării de servicii. Trebuie asigurată protecția acestor lucrători.”
A doua parte„Statele membre ar trebui să se asigure că întreprinderea utilizatoare informează agentul de muncă temporară cu privire la lucrătorii detașați care își desfășoară temporar activitatea într-un alt stat membru decât statul membru pe teritoriul căruia au fost detașați, pentru a permite angajatorului să aplice, după caz, condițiile de muncă și de încadrare care sunt mai favorabile lucrătorului detașat.”
Peste 38 de deputați:
amendamentul 39 PC (considerentul 11)
Prima parteîntregul text, cu excepția cuvintelor: „și în situațiile în care detașarea depășește 12 luni. Orice dispoziție aplicabilă lucrătorilor detașați în contextul unei detașări care depășește 12 luni trebuie, prin urmare, să fie compatibilă cu această libertate.”
A doua parteaceste cuvinte
Diverse
Amendamentele 151, 52, 53, 54 au fost retrase.

 11. Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Organizației regionale de gestionare a pescuitului în Pacificul de Sud***I 

Raport: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

ObiectAm nr.AutorAN etc.VotAN/VE - comentarii
Acord provizoriu
Acord provizoriu27comisiaAN+509, 59, 13

 12. Finanțele sustenabile 

Raport: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: rezoluție (întregul text)AN+455, 87, 92

 13. Tabloul de bord al UE privind justiția pentru anul 2017 

Raport: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

ObiectAN etc.VotAN/VE - comentarii
vot: rezoluție (întregul text)AN+501, 93, 42
Ultima actualizare: 23 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate