Kazalo 
Zapisnik
PDF 444kWORD 34k
Torek, 29. maj 2018 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Podaljšanje mandatne dobe posebnega odbora o terorizmu 

Predlog konference predsednikov

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
odobritev brez glasovanja

 2. Razponi ribolovne umrljivosti in zaščitne ravni za nekatere staleže sleda v Baltskem morju ***I 

Poročilo: Alain Cadec (A8-0149/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+534, 41, 28

 3. Statistika prevoza blaga po celinskih plovnih poteh (kodificirano besedilo) ***I 

Poročilo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+602, 22, 7

 4. Sporazum med EU in Švico o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** 

Priporočilo: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: odobritevPG+582, 28, 18

 5. Sporazum med EU in Norveško o kumulaciji porekla med EU, Švico, Norveško in Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov *** 

Priporočilo: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: odobritevPG+590, 32, 17

 6. Sporazum med EU in Norveško o upravnem sodelovanju, boju proti goljufijam in izterjavi terjatev na področju davka na dodano vrednost * 

Poročilo: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+585, 12, 41

 7. Optimizacija vrednostne verige v ribiškem sektorju EU 

Poročilo: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+604, 39, 6

 8. Izvajanje instrumentov SKP za mlade kmete v EU po reformi leta 2013 

Poročilo: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+472, 34, 136

 9. Večletni načrt za pridnene staleže v Severnem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I 

Poročilo: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije105GUE/NGL-
Začasni sporazum
Začasni sporazum103odborPG+520, 131, 9
Skupne izjave104odbor+
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo103PCodbor
člen 4, § 4102S= 107S=Verts/ALE, GUE/NGL
103PCodbor
u.i.12106GUE/NGL
103PCodbor
glasovanje: predlog KomisijePG

 10. Napotitev delavcev na delo v okviru opravljanja storitev ***I 

Poročilo: Elisabeth Morin-Chartier in Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum39odborPG+456, 147, 49
Izjava Komisije55odbor+
Osnutek zakonodajnega akta
vse besedilo39PCodbor
p.s.pristojnega odbora – glasovanje po sklopih1–4
6–10
12
14–26
30–38
odbor
Člen 1, pred točko150revECR:
Člen 1, § 1, točka 1
Direktiva 96/71/ES
po členu 2
27odbor
Člen 1, § 1, točka 2, točka a
Direktiva 96/71/ES
Člen 3, § 1, alinea 1, točka c
46ENF
Člen 1, § 1, točka 2, točka a
Direktiva 96/71/ES
Člen 3,§ 1, točka 2 (koncept „plačila za delo“)
47ENF
39 UDodbor
28 UDodbor
Člen 1, § 1, točka 2, točka a
Direktiva 96/71/ES
Člen 3, § 1, po alinei 3 a
48ENF
Člen 1, § 1, točka 2, točka b
Direktiva 96/71/ES
Člen 3, po § 1
49ENF
39 UDodbor
29odbor
Člen 1, § 1, točka 2, točka b
Direktiva 96/71/ES
Člen 3, po § 1, pod-§ 4
39 UDodborPG
Člen 1, § 1, točka 2, točka e
Direktiva 96/71/ES
Člen 3, § 8
39 UDodbor
po u.i. 3 (predlog Komisije)5odbor
39 UDodbor
40ENF
po u.i. 5 (predlog Komisije)41ENF
42ENF
u.i.8 (predlog Komisije)43ENF
39 UDodbor
11odbor
u.i.10 (predlog Komisije)44ENF
13odbor
39 UDodbor
po u.i. 14 (predlog Komisije)45ENF
u.i.7 (predlog spremembe 39)39 UDodborpo delih
1
2/PG
u.i.10 (predlog spremembe 39)39 UDodborpo delih
1/PG
2
u.i.11 (predlog spremembe 39)39 UDodborpo delih
1
2
u.i.16 (predlog spremembe 39)39 UDodborPG
u.i.17 (predlog spremembe 39)39 UDodborpo delih
1/PG
2
u.i.19 (predlog spremembe 39)39 UDodborpo delih
1/PG
2
u.i.23 (predlog spremembe 39)39 UDodborPG
u.i.26 (predlog spremembe 39)39 UDodborpo delih
1
2/PG
glasovanje: predlog KomisijePG
Zahteve za poimensko glasovanje
ENL:p.s.39 UD (u.i. 7 (2. del), 10 (1. del), 16,17 (1. del), 19 (1. del) 23, 26 (2. del))
p.s.39 UD (člen 1, §1, točka 2, točka b, člen 3, po §1, pod-§4 („Kadar podjetje iz člena 1(1) ... posameznih zadevnih delavcev.“))
Zahteve za ločeno glasovanje
več kot 38 poslancevp.s.11, 27
p.s.39 UD (u.i. 10)
p.s.39 UD (člen 1, §1, točka 2, točka b, člen 3, po §1 („1 a. („1 a. Kadar dejansko trajanje napotitve ... naslova(-ov) delovnega mesta.“)
p.s.39 UD (člen 1, §1, točka 2, točka e, člen 3, § 8 („V odstavku 8 člena 3 ... se drugi odstavek po novem glasi ... ki so v podobnem položaju.“)
Zahteve za glasovanje po delih
ENF:
p.s.39 UD (u.i. 7)
1.del:„Načelo enakega obravnavanja in prepoved vsakršne diskriminacije na podlagi državljanstva sta bila zagotovljena s pravom Unije že v ustanovnih pogodbah. S sekundarno zakonodajo se izvaja načelo enakega plačila tako med ženskami in moškimi kot tudi med delavci, zaposlenimi za določen čas, in primerljivimi delavci, zaposlenimi za nedoločen čas, med delavci s krajšim delovnim časom in delavci s polnim delovnim časom ali med delavci, zaposlenimi pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, in primerljivimi delavci v podjetju uporabniku. “
2.del:„Med temi načeli je tudi prepoved vseh ukrepov, ki pomenijo neposredno ali posredno diskriminacijo na podlagi državljanstva. Pri uporabi teh načel je treba spoštovati in upoštevati ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije.“
p.s.39 UD (u.i. 10)
1.del:„Napotitev je začasna in napoteni delavec se po končanem delu, na katerega je bil napoten, običajno vrne v državo izvora.“
2.del:„Vendar pa je glede na dolgo trajanje nekaterih napotitev in ob priznavanju povezanosti trga dela države gostiteljice in delavcev, napotenih za tako dolga obdobja, treba določiti, da bi morale države gostiteljice v primeru napotitve za obdobja, daljša od 24 mesecev, zagotoviti, da podjetja, ki napotijo delavce na njihovo ozemlje, zagotovijo dodatne pogoje za delo in zaposlitev, ki se obvezno uporabljajo za delavce v državi članici, v kateri se opravlja delo. To obdobje bi bilo treba podaljšati na podlagi utemeljenega obvestila ponudnika storitev.“
predlog spremembe 39 UD (u.i. 17)
1.del:„Pri primerjavi plačila za delo, izplačanega napotenemu delavcu, in plačila za delo, ki mu pripada v skladu z zakoni in/ali praksami države članice, na ozemlje katere je bil delavec napoten, bi bilo treba upoštevati bruto znesek plačila za delo. Primerjati bi bilo treba skupne bruto zneske plačila za delo, ne pa posameznih elementov plačila za delo, kot so določeni v členu 3(1).“
2.del:„Da bi zajamčili preglednost in podprli pristojne organe pri izvajanju pregledov in nadzora, pa je treba kljub vsemu zagotoviti, da so elementi, ki so sestavni del plačila za delo, dovolj natančno opredeljeni v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso države članice pošiljateljice. Kot je določeno v členu 3(7) Direktive 96/71/ES, bi morali biti dodatki, ki sodijo k napotitvi, del plačila za delo. Takšne dodatke bi bilo zato treba upoštevati pri primerjavi, razen če zadevajo stroške, ki dejansko nastanejo zaradi napotitve, kot so potni stroški ter stroški za hrano in nastanitev.“
p.s.39 UD (u.i 19)
1.del:„Elementi plačila za delo ter drugi pogoji za delo in zaposlitev na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, kot so opredeljene v členu 3(8), bi morali biti jasni in pregledni za vse ponudnike storitev in napotene delavce. Zato je upravičeno, da se državam članicam poleg zahtev iz člena 5 Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta naloži obveznost, da na enotnem spletnem mestu iz navedenega člena objavijo sestavne elemente plačila za delo ter dodatne pogoje za delo in zaposlitev v skladu s členom 3(1a), saj sta preglednost in dostop do informacij bistvena za pravno varnost in izvajanje zakonodaje. Vsaka država članica bi morala zagotoviti, da so na spletnem mestu objavljene točne informacije in da se mesto redno posodablja.“
2.del:„Morebitne sankcije zoper ponudnika storitev zaradi neskladnosti s pogoji za delo in zaposlitev, ki se zagotovijo napotenim delavcem, bi morale biti določene sorazmerno, ob upoštevanju zlasti tega, ali so informacije na enotnem nacionalnem spletnem mestu o pogojih za delo in zaposlitev v skladu s členom 5 Direktive 2014/67/EU in ali je upoštevana neodvisnost socialnih partnerjev.“
p.s.39 UD (u.i 26)
1.del:„Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela konkretizira načelo, da bi morali biti osnovni delovni pogoji in pogoji zaposlitve, ki se uporabljajo za delavce, zaposlene pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela, vsaj takšni, kot so pogoji, ki bi se uporabljali za te delavce, če bi jih podjetje uporabnik zaposlilo na istem delovnem mestu. To načelo bi bilo treba uporabljati tudi za delavce, ki jih agencija za zagotavljanje začasnega dela napoti v drugo državo članico Pri uporabi tega načela bi moralo podjetje uporabnik obvestiti agencijo za zagotavljanje začasnega dela o delovnih pogojih in plačilu za delo, ki veljajo za njegove delavce. Države članice lahko pod določenimi pogoji določijo izjeme od načela enakega obravnavanja/enakega plačila v skladu s členom 5(2) in (3) direktive o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Pri takšnih izjemah agencija za zagotavljanje začasnega dela ne potrebuje informacij o delovnih pogojih v podjetju uporabniku, zato se zahteva po obveščanju ne bi smela uporabljati. Izkušnje kažejo, da so delavci, katerih delo agencije za zagotavljanje začasnega dela posredujejo podjetju uporabniku, včasih napoteni v drugo državo članico v okviru opravljanja storitev. Treba bi bilo zagotoviti zaščito teh delavcev.“
2.del:„Države članice bi morale zagotoviti, da podjetje uporabnik obvesti agencijo za zagotavljanje začasnega dela o napotenih delavcih, ki začasno delajo v državi članici, ki ni država članica, v katero so bili napoteni, zato da lahko delodajalec po potrebi uporabi pogoje za delo in zaposlitev, ki so ugodnejši za napotenega delavca.“
več kot 38 poslancev:
p.s.39 UD (u.i 11)
1.del:vse besedilo brez besed „tudi v primerih, ko napotitev traja več kot 12 mesecev. Vse določbe, ki se uporabljajo za napotene delavce v okviru napotitve, ki presega 24 mesecev, morajo biti zato združljive s to svobodo.“
2.del:te besede
Razno
Predlogi sprememb 51, 52, 53, 54 so bili umaknjeni.

 11. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju Konvencije Regionalne organizacije za upravljanje ribištva v južnem Tihem oceanu ***I 

Poročilo: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum27odborPG+509, 59, 13

 12. Vzdržne finance 

Poročilo: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+455, 87, 92

 13. Pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2017 

Poročilo: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+501, 93, 42
Zadnja posodobitev: 23. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov