Index 
Protokoll
PDF 444kWORD 28k
Tisdagen den 29 maj 2018 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Förlängning av mandatet för det särskilda utskottet för terrorismfrågor 

Förslag från talmanskonferensen

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
godkännande utan omröstning

 2. Intervall för fiskeridödlighet och skyddsnivåer för vissa bestånd av sill/strömming i Östersjön ***I 

Betänkande: Alain Cadec (A8-0149/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+534, 41, 28

 3. Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) ***I 

Betänkande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+602, 22, 7

 4. Avtal EU-Schweiz om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem ***  

Rekommendation: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+582, 28, 18

 5. Avtal EU-Norge om ursprungskumulation mellan EU, Schweiz, Norge och Turkiet inom ramen för EU:s allmänna preferenssystem *** 

Rekommendation: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: godkännandeONU+590, 32, 17

 6. Avtal EU-Norge om administrativt samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på området mervärdesskatt * 

Betänkande: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+585, 12, 41

 7. Optimering av värdekedjan i fiskenäringen i EU 

Betänkande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+604, 39, 6

 8. Genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform 

Betänkande: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+472, 34, 136

 9. Flerårig plan för demersala bestånd i Nordsjön och de fisken som nyttjar dessa bestånd ***I 

Betänkande: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
förslag om förkastande av kommissionens förslag
förslag om förkastande av kommissionens förslag105GUE/NGL-
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse103utskottetONU+520, 131, 9
gemensamma uttalanden104utskottet+
förslag till lagstiftningsakt
texten i sin helhet103 m.d.utskottet
artikel 4.4102S= 107S=Verts/ALE, GUE/NGL
103 m.d.utskottet
skäl 12106GUE/NGL
103 m.d.utskottet
omröstning: kommissionens förslagONU

 10. Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster ***I 

Betänkande: Elisabeth Morin-Chartier och Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse39utskottetONU+456, 147, 49
uttalande från kommissionen55utskottet+
förslag till lagstiftningsakt
texten i sin helhet39 m.d.utskottet
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning1-4
6-10
12
14-26
30-38
utskottet
artikel 1, före led 150revECR
artikel 1, led 1
direktiv 96/71/EG
efter artikel 2
27utskottet
artikel 1, led 2, led a
direktiv 96/71/EG
artikel 3.1, strecksats 1, led c
46ENF
artikel 1, led 2, led a
direktiv 96/71/EG
artikel 3.1, led 2 (begreppet lön)
47ENF
39 m.d.utskottet
28 m.d.utskottet
artikel 1, led 2, led a
direktiv 96/71/EG
artikel 3.1, efter strecksats 3a
48ENF
artikel 1, led 2, led b
direktiv 96/71/EG
artikel 3 efter punkt 1
49ENF
39 m.d.utskottet
29utskottet
artikel 1, led 2, led b
direktiv 96/71/EG
artikel 3, efter punkt 1, led 4
39 m.d.utskottetONU
artikel 1, led 2, led e
direktiv 96/71/EG
artikel 3.8
39 m.d.utskottet
efter skäl 3 (kommissionens förslag)5utskottet
39 m.d.utskottet
40ENF
efter skäl 5 (kommissionens förslag)41ENF
42ENF
skäl 8 (kommissionens förslag)43ENF
39 m.d.utskottet
11utskottet
skäl 10 (kommissionens förslag)44ENF
13utskottet
39 m.d.utskottet
efter skäl 14 (kommissionens förslag)45ENF
skäl 7 (ÄF 39)39 m.d.utskottetdelad
1
2 / ONU
skäl 10 (ÄF 39)39 m.d.utskottetdelad
1 / ONU
2
skäl 11 (ÄF 39)39 m.d.utskottetdelad
1
2
skäl 16 (ÄF 39)39 m.d.utskottetONU
skäl 17 (ÄF 39)39 m.d.utskottetdelad
1 / ONU
2
skäl 19 (ÄF 39)39 m.d.utskottetdelad
1 / ONU
2
skäl 23 (ÄF 39)39 m.d.utskottetONU
skäl 26 (ÄF 39)39 m.d.utskottetdelad
1
2 / ONU
omröstning: kommissionens förslagONU
Begäranden om omröstning med namnupprop
ENF:ÄF 39 m. d. (skäl 7 (del 2), skäl 10 (del 1), skäl 16, skäl 17 (del 1), skäl 19 (del 1), skäl 23, skäl 26 (del 2))
ÄF 39 m. d. (artikel 1, led 2, led b – artikel 3, efter punkt 1, led 4 (”Om det företag som avses i artikel 1.1 ... de enskilda berörda arbetstagarna.”))
Begäranden om särskild omröstning
≥ 38 ledamöter:ÄF 11, 27
ÄF 39 m. d. (skäl 10)
ÄF 39 m. d. (artikel 1, led 2, led b – artikel 3, efter punkt 1 ("1a. Om en utstationerings faktiska varaktighet … och arbetsplatsens adress(er).")
ÄF 39 m. d. (artikel 1, led 2, led e – artikel 3.8 ( I punkt 8 ska villkoren "eller som tillägg till ett sådant" läggas till i artikel 3.8 så att ordalydelsen i den andra punkten får följande lydelse:”))
Begäranden om delad omröstning
ENF:
ÄF 39 m. d. (skäl 7)
Första delen”Principen om likabehandling och förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet har varit förankrade i unionsrätten sedan grundfördragen. Principen om lika lön har genomförts genom sekundärrätten, inte bara mellan kvinnor och män, utan också mellan visstidsanställda och jämförbara tillsvidareanställda, mellan deltidsanställda och heltidsanställda och mellan arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag och jämförbara arbetstagare inom kundföretaget.”
Andra delen”I dessa principer ingår förbudet mot alla åtgärder som direkt eller indirekt leder till diskriminering på grund av nationalitet. När dessa principer tillämpas bör EU‑domstolens relevanta rättspraxis beaktas.”
ÄF 39 m. d. (skäl 10)
Första delen”Utstationering är av tillfällig karaktär och den utstationerade arbetstagaren återvänder vanligtvis till ursprungslandet efter slutförandet av det arbete som utstationeringen avsåg.”
Andra delen”Med tanke på den långa varaktigheten av vissa utstationeringar och som ett erkännande av kopplingen mellan arbetsmarknaden i värdlandet och utstationeringen av arbetstagare under sådana långa perioder är det dock nödvändigt att vid utstationeringar som varar längre än 12 månader föreskriva att värdländerna bör säkerställa att företag som utstationerar arbetstagare på deras territorium garanterar en rad ytterligare villkor som det är obligatoriskt att tillämpa på arbetstagare i den medlemsstat där arbetet utförs. Den perioden bör förlängas vid en motiverad anmälan från tjänsteleverantören.”
ÄF 39 m. d. (skäl 17)
Första delen”Vid en jämförelse av den lön som betalats till den utstationerade arbetstagaren och den lön som bör ha betalats i enlighet med lagstiftningen och/eller praxisen i den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är utstationerad bör bruttolönebeloppet beaktas. De totala bruttolönebeloppen bör jämföras snarare än de enskilda lönekomponenter som är obligatoriska enligt artikel 3.1.”
Andra delen”I syfte att säkerställa öppenhet och hjälpa de behöriga myndigheterna när de utför undersökningar och kontroller måste emellertid de komponenter som utgör en del av lönen kunna identifieras tillräckligt detaljerat i enlighet med nationell lagstiftning och praxis i den utsändande medlemsstaten. I enlighet med artikel 3.7 i direktiv 96/71/EG bör ersättningar som hör ihop med utstationeringen anses utgöra en del av lönen. Sådana ersättningar bör därför ingå i jämförelsen, såvida de inte avser utgifter som faktiskt uppkommit på grund av utstationeringen, till exempel kostnader för resor, kost och logi.”
ÄF 39 m. d. (skäl 19)
Första delen”De lönekomponenter och andra arbets- och anställningsvillkor som fastställs i nationell lagstiftning eller genom kollektivavtal som avses i artikel 3.8 bör vara tydliga och öppna för alla tjänsteleverantörer och utstationerade arbetstagare. Utöver kraven i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU är det därför motiverat att ålägga medlemsstaterna att offentliggöra lönekomponenterna och de ytterligare villkoren i enlighet med artikel 3.1a på den enda webbplats som avses i artikel 5 i direktiv 2014/67/EU, eftersom rättssäkerheten och rättstillämpningen förutsätter öppenhet och tillgång till information. Varje medlemsstat bör säkerställa att dess webbplats innehåller exakt information och uppdateras regelbundet.”
Andra delen”Eventuella sanktioner mot en tjänsteleverantör till följd av bristande efterlevnad av de arbets- och anställningsvillkor som ska garanteras utstationerade arbetstagare bör fastställas på ett proportionerligt sätt, och hänsyn bör särskilt tas till huruvida informationen på den enda nationella webbplatsen om arbets- och anställningsvillkoren tillhandahålls i enlighet med artikel 5 i direktiv 2014/67/EU och med respekt för arbetsmarknadsparternas självständighet.”
ÄF 39 m. d. (skäl 26)
Första delen”Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG8 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag ger uttryck för principen att grundläggande arbets- och anställningsvillkor för arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag minst bör motsvara de villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts av kundföretaget för att utföra samma arbete. Denna princip bör också tillämpas på arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag som är utstationerade i en annan medlemsstat. Om denna princip är tillämplig bör kundföretaget informera bemanningsföretaget om de arbetsvillkor och den lön som kundföretaget tillämpar på sina arbetstagare. Medlemsstaterna får under vissa omständigheter föreskriva undantag från principen om likabehandling/lika lön enligt artikel 5.2 och 5.3 i direktivet om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. När ett sådant undantag tillämpas har bemanningsföretaget inget behov av informationen om kundföretagets arbetsvillkor och informationskravet bör därför inte vara tillämpligt. Erfarenheten visar att arbetstagare som av bemanningsföretag ställs till ett kundföretags förfogande ibland skickas till en annan medlemsstat inom ramen för tillhandahållandet av tjänsterna. Skyddet av dessa arbetstagare bör säkerställas.”
Andra delen”Medlemsstaterna bör säkerställa att kundföretaget informerar bemanningsföretaget om de utstationerade arbetstagare som tillfälligt arbetar i en annan medlemsstat än den där de är utstationerade, så att arbetsgivaren i förekommande fall kan tillämpa de arbets- och anställningsvillkor som är förmånligare för den utstationerade arbetstagaren.”
≥ 38 ledamöter:
ÄF 39 m. d. (skäl 11)
Första delentexten i sin helhet utom orden ”även i fall där utstationeringen överskrider 12 månader. Alla bestämmelser som gäller för arbetstagare som är utstationerade inom ramen för en utstationering som överskrider 12 månader måste alltså vara förenliga med den friheten.”
Andra delendessa ord
Övrigt
ÄF 51, 52, 53, 54 hade dragits tillbaka.

 11. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Regionala fiskeriförvaltningsorganisationen för södra Stilla havet ***I 

Betänkande: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse27utskottetONU+509, 59, 13

 12. Hållbara finanser 

Betänkande: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+455, 87, 92

 13. Resultattavlan för rättskipningen i EU 2017 

Betänkande: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+501, 93, 42
Senaste uppdatering: 23 juli 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy