Показалец 
Протокол
PDF 295kWORD 80k
Вторник, 29 май 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)
 3.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)
 4.Изявление на председателството
 5.Тържествено заседание - Република Гвинея
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  
7.1.Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (гласуване)
  
7.2.Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)
  
7.10.Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (гласуване)
  
7.11.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I (гласуване)
  
7.12.Устойчиви финанси (гласуване)
  
7.13.Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)
 14.Положението в Никарагуа (разискване)
 15.Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (разискване)
 16.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 17.Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (разискване)
 18.Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (разискване)
 19.Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)
 20.Състав на политическите групи
 21.Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (разискване)
 22.Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.07 ч.


2. Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Многогодишната финансова рамка за периода 2021 - 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Günther Oettinger (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ashley Fox, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lara Comi, Marco Zanni, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, независим член на ЕП, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, Janusz Lewandowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš и Roberta Metsola.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski и Tomáš Zdechovský.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi и Jean-Paul Denanot.

Изказаха се: Günther Oettinger, Моника Панайотова и Jean Arthuis.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   José Manuel Fernandes, от името на групата PPE, Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, и Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, от името на групата ECR, относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.10 от протокола от 30.5.2018 г.


3. Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius представиха доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се: Richard Sulík (докладчик по становището на комисията IMCO), Jean-Marie Cavada (докладчик по становището на комисията JURI), David Casa, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Martina Dlabajová, от името на групата ALDE, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Dominique Martin, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon и Evelyn Regner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias и João Pimenta Lopes.

Изказаха се: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 29.5.2018 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

4. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод стрелбата от тази сутрин в Лиеж, Белгия, и изрази своите съболезнования на семействата на жертвите.


5. Тържествено заседание - Република Гвинея

От 12.10 ч. до 12.30 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по случай посещението на Алфа Конде, президент на Република Гвинея.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

6. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.30 ч.

Изказаха се: Bruno Gollnisch за нарушение на Правилника за дейността (Председателят го отбелязва), László Tőkés (Председателят прекъсна оратора, тъй като не ставаше въпрос за нарушение на Правилника за дейността) и Ignazio Corrao (Председателят прекъсна оратора, тъй като не ставаше въпрос за нарушение на Правилника за дейността).


7. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


7.1. Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (гласуване)

Удължаване на мандата на специалната комисия относно тероризма (член 197 от Правилника за дейността)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Счита се за прието без гласуване.


7.2. Диапазони на смъртност от риболов и предпазни равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 по отношение на диапазоните на смъртност от риболов и предпазните равнища за някои запаси от херинга в Балтийско море [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0205)


7.3. Статистика за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0206)


7.4. Споразумение между ЕС и Швейцария за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0207)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.5. Споразумение между ЕС и Норвегия за кумулация на произхода между ЕС, Швейцария, Норвегия и Турция в рамките на общата система за преференции на ЕС *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия за кумулация на произхода между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария, Кралство Норвегия и Република Турция в рамките на общата система за преференции [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0208)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


7.6. Споразумение между ЕС и Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност* (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Кралство Норвегия за административното сътрудничество, борбата с измамите и събирането на вземания в областта на данъка върху добавената стойност [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0209)


7.7. Оптимизиране на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно оптимизирането на веригата на създаване на стойност в сектора на рибарството на ЕС [2017/2119(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0210)


7.8. Прилагане в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането в ЕС на инструментите в рамките на ОСП за младите земеделски стопани след реформата от 2013 г. [2017/2088(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0211)


7.9. Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси, и за отмяна на Регламент (EO) № 676/2007 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0212)

СЪВМЕСТНИ ИЗЯВЛЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0212)

Изказвания

Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, за да поиска подлагане на гласуване на измененията в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

С поименно гласуване (178 „за“, 444 „против“, 23 „въздържал се“) Парламентът отхвърли искането.


7.10. Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчици: Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0213)

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0213)

Изказвания

Dominique Martin, от името на групата ENF, за да поиска подлагане на гласуване на измененията в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Парламентът отхвърля искането


7.11. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0214)


7.12. Устойчиви финанси (гласуване)

Доклад относно устойчивите финанси [2018/2007(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0215)

Изказвания

Danuta Jazłowiecka относно протичането на времето за гласуване.


7.13. Информационно табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. (гласуване)

Доклад относно информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2017 г. [2018/2009(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0216)

Изказвания

Patrizia Toia относно изказването на Ignazio Corrao, преди времето за гласуване (Председателят прекъсна оратора, тъй като не ставаше въпрос за нарушение на Правилника за дейността).


8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Daniel Hannan и Maria Lidia Senra Rodríguez

Доклад Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Момчил Неков, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly и Branislav Škripek

Доклад Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Доклад Elisabeth Morin-Chartier и Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Ангел Джамбазки, Jan Zahradil, Csaba Sógor и Dobromir Sośnierz

Доклад Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.17 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

10. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


11. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


12. Искане за консултации с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че е получила искане, в съответствие с член 137, парараф 2 от Правилника за дейността, от страна на комисията FEMM за консултация с Европейския икономически и социален комитет, за да излъчи той становище на тема „Положението на жените роми“.

Това искане за консултации се счита за одобрено, освен ако политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, поискат в рамките на 24 часа искането да се постави на гласуване.


13. Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в ивицата Газа и статутът на Йерусалим (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski и Bas Belder.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo и Juan Fernando López Aguilar.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


14. Положението в Никарагуа (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Никарагуа (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Tunne Kelam и Elena Valenciano.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis и Caterina Chinnici.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 31.5.2018 г.


15. Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (разискване)

Изявление на Комисията: Налагането на мита от САЩ в сектора на стоманата и алуминия и отговора на ЕС (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Emma McClarkin, от името на групата ECR, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christian Ehler, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tiziana Beghin, от името на групата EFDD, Nicolas Bay, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Bill Etheridge, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu и Jan Zahradil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (Председателят направи уточнения за прилагането на процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“)) и Maria Gabriela Zoană.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.


16. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2014)0389(COR02) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 13 от протокола от 28.5.2018 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


17. Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител относно Либия (разискване)

Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Либия [2018/2017(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri представи доклада.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Jaromír Štětina, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Андрей Ковачев, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko и Емил Радев

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Federica Mogherini и Pier Antonio Panzeri.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.11 от протокола от 30.5.2018 г.


18. Годишен доклад за функционирането на Шенгенското пространство (разискване)

Доклад относно годишния доклад за функционирането на Шенгенското пространство [2017/2256(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Филиз Хюсменова, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Асим Адемов, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Емил Радев, Cristian-Silviu Buşoi и Jaromír Štětina.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini и Marijana Petir.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Carlos Coelho.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.12 от протокола от 30.5.2018 г.


19. Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления (разискване)

Доклад относно прилагането на Директива 2012/29/EС за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления [2016/2328(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar представиха доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се: Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Takis Hadjigeorgiou, и Helga Stevens, от името на групата ECR.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Florent Marcellesi, от името на групата Verts/ALE, Malin Björk, от името на групата GUE/NGL, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge и Pina Picierno.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Cecilia Malmström (член на Комисията), Teresa Jiménez-Becerril Barrio и Angelika Mlinar.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.13 от протокола от 30.5.2018 г.


20. Състав на политическите групи

Bernard Monot вече не е член на групата ENF и се присъединява към групата EFDD, считано от 29 май 2018 г.


21. Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner представи препоръката за второ четене.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Tokia Saïfi, от името на групата PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, от името на групата S&D, Sander Loones, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, France Jamet, от името на групата ENF, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Costas Mavrides и Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Christofer Fjellner.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.3 от протокола от 30.5.2018 г.


22. Годишен доклад относно изпълнението на общата търговска политика (разискване)

Доклад относно Годишния доклад относно изпълнението на общата търговска политика [2017/2070(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Doru-Claudian Frunzulică (докладчик по становището на комисията DEVE), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Jude Kirton-Darling, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, France Jamet, от името на групата ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic и Jarosław Wałęsa.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Notis Marias.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Tokia Saïfi.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 30.5.2018 г.


23. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 621.808/OJME).


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.56 ч.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност