Indeks 
Protokol
PDF 268kWORD 76k
Tirsdag den 29. maj 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (forhandling)
 3.Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (forhandling)
 4.Erklæring fra formanden
 5.Højtideligt møde - Republikken Guinea
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  
7.1.Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)
  
7.2.Intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.Statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Aftale mellem EU og Schweiz om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.5.Aftale mellem EU og Norge om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.6.Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.7.Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.8.Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.9.Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  
7.10.Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (afstemning)
  
7.11.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav ***I (afstemning)
  
7.12.Bæredygtig finansiering (afstemning)
  
7.13.EU's resultattavle for retsområdet 2017 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 13.Jerusalems status og situationen i Gaza (forhandling)
 14.Situationen i Nicaragua (forhandling)
 15.USA's toldsater i stål- og aluminiumssektoren og EU's reaktion herpå (forhandling)
 16.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 17.Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (forhandling)
 18.Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (forhandling)
 19.Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (forhandling)
 20.De politiske gruppers sammensætning
 21.Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II (forhandling)
 22.Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.07.


2. Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Zbigniew Kuźmiuk for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lara Comi, Marco Zanni for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Janusz Lewandowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš og Roberta Metsola.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi og Jean-Paul Denanot.

Talere: Günther Oettinger, Monika Panayotova og Jean Arthuis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   José Manuel Fernandes for PPE-Gruppen, Eider Gardiazabal Rubial for S&D-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen og Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018)

—   Bernd Kölmel for ECR-Gruppen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018)

—   Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne indtægter (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.10 i protokollen af 30.5.2018.


3. Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius forelagde betænkningen.

Indlæg af Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Richard Sulík (ordfører for udtalelse fra IMCO), Jean-Marie Cavada (ordfører for udtalelse fra JURI), David Casa for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Martina Dlabajová for ALDE-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Dominique Martin for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon og Evelyn Regner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias og João Pimenta Lopes.

Talere: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.10 i protokollen af 29.5.2018.


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

4. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om skyderiet denne tirsdag formiddag i Liège, i Belgien, og udtrykte sin dybe medfølelse for ofrene.


5. Højtideligt møde - Republikken Guinea

Fra kl. 12.10 til 12.30 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af besøget af Alpha Condé, Republikken Guineas præsident.

(Mødet udsat i nogle minutter)


FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

6. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.30.

Talere: Bruno Gollnisch, der talte om deltagelsen i arbejdet i Delegationen for Forbindelserne med Japan (formanden noterede sig talerens bemærkninger), László Tőkés (formanden afbrød taleren, eftersom indlægget ikke drejede sig om forretningsordenen) og Ignazio Corrao (formanden afbrød taleren, eftersom indlægget ikke drejede sig om forretningsordenen).


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme (afstemning)

Forlængelse af funktionsperioden for Det Særlige Udvalg om Terrorisme (forretningsordenens artikel 197)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Anset for vedtaget uden afstemning


7.2. Intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1139 for så vidt angår intervaller for fiskeridødelighed og beskyttelsesniveauer for visse sildebestande i Østersøen [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0205)


7.3. Statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om statistik over godstransport ad indre vandveje (kodifikation) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0206)


7.4. Aftale mellem EU og Schweiz om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0207)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.5. Aftale mellem EU og Norge om oprindelseskumulation mellem EU, Schweiz, Norge og Tyrkiet inden for rammerne af EU's generelle præferenceordning *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund, Kongeriget Norge og Republikken Tyrkiet inden for rammerne af den generelle præferenceordning [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0208)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Aftale mellem EU og Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet* (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om administrativt samarbejde, bekæmpelse af svig og inddrivelse af fordringer på momsområdet [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0209)


7.7. Optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om optimering af værdikæden i EU's fiskerisektor [2017/2119(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0210)


7.8. Gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles landbrugspolitiks redskaber for unge landbrugere i EU efter 2013-reformen [2017/2088(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0211)


7.9. Flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for demersale bestande i Nordsøen og fiskeriet efter disse bestande og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 676/2007 og Rådets forordning (EF) nr. 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0212)

FÆLLES ERKLÆRINGER

Godkendt (P8_TA(2018)0212)

Indlæg

Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (178 for, 444 imod, 23 hverken/eller).


7.10. Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordførere: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0213)

KOMMISSIONENS ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2018)0213)

Indlæg

Dominique Martin for ENF-Gruppen for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 3.

Parlamentet forkastede anmodningen.


7.11. Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Regionale Fiskeriforvaltningsorganisation for det Sydlige Stillehav (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0214)


7.12. Bæredygtig finansiering (afstemning)

Betænkning om bæredygtig finansiering [2018/2007(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0215)

Indlæg

Danuta Jazłowiecka om afviklingen af afstemningstiden.


7.13. EU's resultattavle for retsområdet 2017 (afstemning)

Betænkning om EU's resultattavle for retsområdet 2017 [2018/2009(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0216)

Indlæg

Patrizia Toia om Ignazio Corraos indlæg, før afstemningen (formanden afbrød taleren, eftersom der ikke var tale om et indlæg til forretningsordenen).


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Daniel Hannan og Maria Lidia Senra Rodríguez

Betænkning: Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly og Branislav Škripek

Betænkning: Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Betænkning: Elisabeth Morin-Chartier og Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.17.)


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

10. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


11. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


12. Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)

Formanden meddelte, at hun havde modtaget en anmodning, jf. forrretningsordenens artikel 137, stk. 2, fra FEMM om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg med det formål, at det skulle afgive en udtalelse om "Situationen for kvindelige romaer".

Denne anmodning om høring anses for at være blevet godtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, inden for 24 timer anmoder om, at den sættes under afstemning.


13. Jerusalems status og situationen i Gaza (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Jerusalems status og situationen i Gaza (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski og Bas Belder.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo og Juan Fernando López Aguilar.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Situationen i Nicaragua (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Nicaragua (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Tunne Kelam og Elena Valenciano.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis og Caterina Chinnici.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 31.5.2018.


15. USA's toldsater i stål- og aluminiumssektoren og EU's reaktion herpå (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: USA's toldsater i stål- og aluminiumssektoren og EU's reaktion herpå (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Emma McClarkin for ECR-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christian Ehler, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Bill Etheridge, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu og Jan Zahradil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (formanden gav præciserende oplysninger om anvendelsen af catch-the-eye-proceduren) og Maria Gabriela Zoană.

Indlæg af Cecilia Malmström.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse P7_TA(2014)0389(COR02) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 13 i protokollen af 28.5.2018).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


17. Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/den højtstående repræsentant om Libyen (forhandling)

Betænkning om Europa-Parlamentets henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Libyen [2018/2017(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri forelagde betænkningen.

Indlæg af Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Jaromír Štětina for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko og Emil Radev

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou og Georgios Epitideios.

Talere: Federica Mogherini og Pier Antonio Panzeri.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.11 i protokollen af 30.5.2018.


18. Årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer (forhandling)

Betænkning om årlig rapport om, hvordan Schengenområdet fungerer [2017/2256(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho forelagde betænkningen.

Indlæg af Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Laura Ferrara for EFDD-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi og Jaromír Štětina.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini og Marijana Petir.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Carlos Coelho.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.12 i protokollen af 30.5.2018.


19. Minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse [2016/2328(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Angelika Mlinar forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, der ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Takis Hadjigeorgiou, og Helga Stevens for ECR-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge og Pina Picierno.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias og Izaskun Bilbao Barandica.

Talere: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen), Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Angelika Mlinar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.13 i protokollen af 30.5.2018.


20. De politiske gruppers sammensætning

Bernard Monot var ikke længere medlem af ENF-Gruppen og var blevet medlem af EFDD-Gruppen med virkning fra den 29. maj 2018.


21. Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Tokia Saïfi for PPE-Gruppen, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Costas Mavrides og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og Christofer Fjellner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.3 i protokollen af 30.5.2018.


22. Årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik (forhandling)

Betænkning om årsberetning om gennemførelsen af den fælles handelspolitik [2017/2070(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi forelagde betænkningen.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Doru-Claudian Frunzulică (ordfører for udtalelse fra DEVE), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Jude Kirton-Darling for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic og Jarosław Wałęsa.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og Tokia Saïfi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.14 i protokollen af 30.5.2018.


23. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 621.808/OJME).


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik