Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 289kWORD 83k
Τρίτη 29 Μαΐου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)
 3.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)
 4.Δήλωση της Προεδρίας
 5.Πανηγυρική συνεδρίαση - Δημοκρατία της Γουινέας
 6.Επανάληψη της συνόδου
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (ψηφοφορία)
  
7.2.Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.3.Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.4.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.6.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.7.Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.8.Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.9.Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (ψηφοφορία)
  
7.10.Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)
  
7.11.Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I (ψηφοφορία)
  
7.12.Βιώσιμη χρηματοδότηση (ψηφοφορία)
  
7.13.Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνόδου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)
 13.Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (συζήτηση)
 14.Η κατάσταση στη Νικαράγουα (συζήτηση)
 15.Δασμοί των ΗΠΑ στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)
 16.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 17.Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (συζήτηση)
 18.Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)
 19.Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (συζήτηση)
 20.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 21.Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II (συζήτηση)
 22.Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.07.


2. Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι (2018/2714(RSP))

Οι Monika Panayotova (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Jan Olbrycht, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ashley Fox, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Lara Comi, Marco Zanni, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria João Rodrigues, Steven Woolfe, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Coburn, Janusz Lewandowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Λευτέρης Χριστοφόρου, Albert Deß, Krišjānis Kariņš και Roberta Metsola.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski και Tomáš Zdechovský.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Γεώργιος Κύρτσος, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Γεώργιος Επιτήδειος, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Κώστας Μαυρίδης, Lara Comi και Jean-Paul Denanot.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Monika Panayotova και Jean Arthuis.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   José Manuel Fernandes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


3. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτριες: Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Οι Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Richard Sulík (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Jean-Marie Cavada (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), David Casa, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Martina Dlabajová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rina Ronja Kari, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Νότης Μαριάς και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.5.2018.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

4. Δήλωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την επίθεση που έλαβε χώρα την Τρίτη το πρωί στη Λιέγη του Βελγίου και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στα θύματα.


5. Πανηγυρική συνεδρίαση - Δημοκρατία της Γουινέας

(Από τις 12.10 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Alpha Condé, Προέδρου της Δημοκρατίας της Γουινέας.)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

6. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.30.

Παρεμβαίνουν ο Bruno Gollnisch για να εγείρει διαδικαστικό θέμα (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση), ο László Tőkés (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή καθώς η παρέμβασή του δεν αφορά διαδικαστικό θέμα) και ο Ignazio Corrao (ο Πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή καθώς η παρέμβασή του δεν αφορά διαδικαστικό θέμα).


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (ψηφοφορία)

Παράταση της διάρκειας της θητείας της Ειδικής Επιτροπής για την Τρομοκρατία (άρθρο 197 του Κανονισμού)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Θεωρείται εγκριθέν χωρίς ψηφοφορία


7.2. Εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 όσον αφορά το εύρος τιμών θνησιμότητας λόγω αλιείας και τα επίπεδα διαφύλαξης για ορισμένα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική Θάλασσα [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0205)


7.3. Στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) ***I (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0206)


7.4. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0207)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.5. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της ΕΕ, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της EE *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη σώρευση της καταγωγής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, του Βασιλείου της Νορβηγίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0208)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


7.6. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας* (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση όσον αφορά την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία, την καταπολέμηση της απάτης και την είσπραξη απαιτήσεων στον τομέα του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0209)


7.7. Βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της ΕΕ (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της αλυσίδας αξίας στον αλιευτικό τομέα της Ένωσης [2017/2119(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0210)


7.8. Εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέσων της ΚΓΠ για νέους γεωργούς στην ΕΕ μετά τη μεταρρύθμιση του 2013 [2017/2088(INI)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0211)


7.9. Πολυετές σχέδιο για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 676/2007 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 του Συμβουλίου [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0212)

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0212)

Παρεμβάσεις

Η Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Με ψηφοφορία με ονομαστική κλήση (178 υπέρ, 444 κατά, 23 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


7.10. Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0213)

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0213)

Παρεμβάσεις

Ο Dominique Martin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, ζητεί να τεθούν σε ψηφοφορία οι τροπολογίες σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του Κανονισμού.

Το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.


7.11. Mέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης της Αλιείας του Νοτίου Ειρηνικού (SPRFMO) [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0214)


7.12. Βιώσιμη χρηματοδότηση (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση [2018/2007(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0215)

Παρεμβάσεις

Η Danuta Jazłowiecka σχετικά με τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.


7.13. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2017 [2018/2009(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0216)

Παρεμβάσεις

Η Patrizia Toia σχετικά με την παρέμβαση του Ignazio Corrao πριν την ψηφοφορία (Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια καθώς η παρέμβασή της δεν αφορά διαδικαστικό θέμα).


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Daniel Hannan και Maria Lidia Senra Rodríguez

Έκθεση Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly και Branislav Škripek

Έκθεση Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Έκθεση Elisabeth Morin-Chartier και Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.17.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Αίτηση διαβούλευσης της ΟΚΕ (άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού)

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έλαβε, σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 2 του Κανονισμού, αίτημα από την επιτροπή FEMM για διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την "Κατάσταση των γυναικών Ρομά".

Το εν λόγω αίτημα διαβούλευσης θα λογισθεί εγκριθέν, εκτός εάν ζητηθεί εντός εικοσιτετραώρου, από μια πολιτική ομάδα ή από βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, να τεθεί αυτό σε ψηφοφορία.


13. Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Γάζα και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ (2018/2719(RSP))

Ο Johannes Hahn (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Keith Taylor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Σοφία Σακοράφα, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski και Bas Belder.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Τάκης Χατζηγεωργίου, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Η κατάσταση στη Νικαράγουα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tunne Kelam και Elena Valenciano.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Javier Nart, Σοφία Σακοράφα, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis και Caterina Chinnici.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Τάκης Χατζηγεωργίου και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018.


15. Δασμοί των ΗΠΑ στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου και η αντίδραση της ΕΕ (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Δασμοί των ΗΠΑ στον τομέα του χάλυβα και του αλουμίνιου και η αντίδραση της ΕΕ (2018/2697(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Godelieve Quisthoudt-Rowohl, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nadja Hirsch, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christian Ehler, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Daniel Caspary, Bill Etheridge, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu και Jan Zahradil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Γεώργιος Επιτήδειος, Daniel Caspary (ο Πρόεδρος προβαίνει σε διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας "catch the eye") και Maria Gabriela Zoană.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2014)0389(COR02) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 28.5.2018).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


17. Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο σχετικά με τη Λιβύη (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη Λιβύη [2018/2017(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Ο Pier Antonio Panzeri παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Jaromír Štětina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Javier Nart, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Javier Couso Permuy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Federica Mogherini και Pier Antonio Panzeri.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


18. Ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν [2017/2256(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anders Primdahl Vistisen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi και Jaromír Štětina.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Claudia Țapardel, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ελευθέριος Συναδινός, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Carlos Coelho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


19. Ελάχιστα πρότυπα σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας (συζήτηση)

Έκθεση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2012/29/EΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας [2016/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτριες: Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Οι Teresa Jiménez-Becerril Barrio (εισηγήτρια) και Angelika Mlinar (εισηγήτρια) παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Τάκη Χατζηγεωργίου, και Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Florent Marcellesi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge και Pina Picierno.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Κώστας Μαυρίδης, Julie Ward, Νότης Μαριάς και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής), Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Angelika Mlinar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


20. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Bernard Monot δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ENF και εντάσσεται στην Ομάδα EFDD με ισχύ από 29 Μαΐου 2018.


21. Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της ΕΕ ***II (συζήτηση)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1037 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Ο Christofer Fjellner παρουσιάζει τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Κώστας Μαυρίδης και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Christofer Fjellner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


22. Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής [2017/2070(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Η Tokia Saïfi παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Doru-Claudian Frunzulică (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jude Kirton-Darling, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic και Jarosław Wałęsa.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Tokia Saïfi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018.


23. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 621.808/OJME).


24. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου