Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 260kWORD 76k
Teisipäev, 29. mai 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)
 3.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (arutelu)
 4.Presidentuuri avaldus
 5.Pidulik istung – Guinea Vabariik
 6.Istungi jätkamine
 7.Hääletused
  
7.1.Terrorismi käsitleva erikomisjoni mandaadi pikendamine (hääletus)
  
7.2.Teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemikud ja kaitse piirväärtused ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.3.Kaupade siseveetranspordi statistika (kodifitseeritud tekst) ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.4.ELi ja Šveitsi vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.5.ELi ja Norra vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra Kuningriigi ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.6.ELi ja Norra vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.7.Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.8.ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
7.9.Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
7.10.Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (hääletus)
  
7.11.Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  
7.12.Jätkusuutlik rahastamine (hääletus)
  
7.13.2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 13.Olukord Gaza sektoris ja Jeruusalemma staatus (arutelu)
 14.Olukord Nicaraguas (arutelu)
 15.USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed (arutelu)
 16.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 17.Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (arutelu)
 18.Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu)
 19.Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (arutelu)
 20.Fraktsioonide koosseis
 21.Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (arutelu)
 22.Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)
 23.Järgmise istungi päevakord
 24.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.07.


2. 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 2021.–2027. aasta mitmeaastane finantsraamistik ja omavahendid (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Jan Olbrycht fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ashley Fox, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Zbigniew Kuźmiuk fraktsiooni ECR nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Lara Comi, Marco Zanni fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria João Rodrigues, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Janusz Lewandowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš ja Roberta Metsola.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski ja Tomáš Zdechovský.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi ja Jean-Paul Denanot.

Sõna võtsid Günther Oettinger, Monika Panayotova ja Jean Arthuis.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel fraktsiooni ECR nimel, 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.10.


3. Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius tutvustasid raportit.

Sõna võttis Marianne Thyssen (komisjoni liige).

Sõna võtsid Richard Sulík (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Jean-Marie Cavada (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), David Casa fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Martina Dlabajová fraktsiooni ALDE nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rina Ronja Kari fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Dominique Martin fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Sõna võtsid Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.5.2018 protokollipunkt 7.10.


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

4. Presidentuuri avaldus

President tegi avalduse hommikul Belgias Liège'is toimunud tulistamise kohta ning avaldas ohvrite omastele kaastunnet.


5. Pidulik istung – Guinea Vabariik

Kell 12.10–12.30 toimus parlamendi pidulik istung Guinea Vabariigi presidendi Alpha Condé visiidi puhul.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

6. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.30.

Sõna võtsid Bruno Gollnisch, kes tegi kodukorda puudutava märkuse (juhataja võttis selle teadmiseks), László Tőkés (juhataja katkestas sõnavõtu, kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega) ja Ignazio Corrao (juhataja katkestas sõnavõtu, kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega).


7. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


7.1. Terrorismi käsitleva erikomisjoni mandaadi pikendamine (hääletus)

Terrorismi käsitleva erikomisjoni mandaadi pikendamine (kodukorra artikkel 197)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

Loeti vastuvõetuks ilma hääletuseta.


7.2. Teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemikud ja kaitse piirväärtused ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1139 teatavate Läänemere räimevarude kalastussuremuse sihttasemete vahemike ja kaitse piirväärtuste osas [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

MÄÄRUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0205)


7.3. Kaupade siseveetranspordi statistika (kodifitseeritud tekst) ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (kodifitseeritud tekst) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

MÄÄRUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0206)


7.4. ELi ja Šveitsi vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0207)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.5. ELi ja Norra vaheline kokkulepe, milles käsitletakse ELi, Šveitsi, Norra Kuningriigi ja Türgi vahelist päritolu kumulatsiooni ELi üldise soodustussüsteemi raames *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, milles käsitletakse Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni, Norra Kuningriigi ja Türgi Vabariigi vahelist päritolu kumulatsiooni üldise soodustuste süsteemi raames, sõlmimise kohta [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

NÕUKOGU OTSUSE EELNÕU

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0208)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


7.6. ELi ja Norra vaheline leping käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostöö, pettuste vastase võitluse ja nõuete sissenõudmise kohta* (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

NÕUKOGU OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0209)


7.7. Väärtusahela optimeerimine ELi kalandussektoris (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport väärtusahela optimeerimise kohta ELi kalandussektoris [2017/2119(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0210)


7.8. ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamine ELis pärast 2013. aasta reformi (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ÜPP noorte põllumajandustootjate vahendite rakendamise kohta ELis pärast 2013. aasta reformi [2017/2088(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0211)


7.9. Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Põhjamere põhjalähedaste kalavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 676/2007 ja (EÜ) nr 1342/2008 [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0212)

ÜHISAVALDUSED

Vastu võetud (P8_TA(2018)0212)

Sõnavõtud

Anja Hazekamp, kes taotles kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3 fraktsiooni GUE/NGL nimel muudatusettepanekute hääletusele panekut.

Parlament lükkas taotluse nimelise hääletuse tulemuste põhjal (178 poolt, 444 vastu, 23 erapooletut) tagasi.


7.10. Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1996. aasta direktiivi 96/71/EÜ töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöörid: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0213)

KOMISJONI AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0213)

Sõnavõtud

Dominique Martin, kes taotles kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 3 fraktsiooni ENF nimel muudatusettepanekute hääletusele panekut.

Parlament lükkas taotluse tagasi.


7.11. Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Vaikse ookeani lõunaosa piirkondliku kalandusorganisatsiooni (SPRFMO) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0214)


7.12. Jätkusuutlik rahastamine (hääletus)

Raport jätkusuutliku rahastamise kohta [2018/2007(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0215)

Sõnavõtud

Danuta Jazłowiecka hääletuse korra kohta.


7.13. 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel (hääletus)

Raport 2017. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabeli kohta [2018/2009(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0216)

Sõnavõtud

Patrizia Toia, kes võttis enne hääletust sõna Ignazio Corrao sõnavõtu teemal (juhataja katkestas tema sõnavõtu, kuna tegemist ei olnud kodukorda puudutava märkusega).


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Daniel Hannan ja Maria Lidia Senra Rodríguez

Raport: Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly ja Branislav Škripek

Raport: Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Raport: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor ja Dobromir Sośnierz

Raport: Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.17.)


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

10. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Taotlus konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega (kodukorra artikli 137 lõige 2)

Juhataja andis teada, et FEMM-komisjon on esitanud kooskõlas kodukorra artikli 137 lõikega 2 taotluse konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja paluda sel esitada arvamus roma naiste olukorra kohta.

Konsulteerimistaotlus loetakse heaks kiidetuks, kui mõni fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei taotle 24 tunni jooksul selle hääletusele panemist.


13. Olukord Gaza sektoris ja Jeruusalemma staatus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Gaza sektoris ja Jeruusalemma staatus (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski ja Bas Belder.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo ja Juan Fernando López Aguilar.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


14. Olukord Nicaraguas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Nicaraguas (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tunne Kelam ja Elena Valenciano.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis ja Caterina Chinnici.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 31.5.2018 protokollipunkt 7.8.


15. USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed (arutelu)

Komisjoni avaldus: USA tollitariifid terase- ja alumiiniumisektoris ning ELi vastumeetmed (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christian Ehler, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tiziana Beghin fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Bill Etheridge, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu ja Jan Zahradil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (juhataja selgitas eelneva registreerimiseta sõnavõttude korda) ja Maria Gabriela Zoană.

Sõna võttis Cecilia Malmström.

Arutelu lõpetati.


16. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P7_TA(2014)0389(COR02)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (28.5.2018 protokollipunkt 13).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


17. Soovitus nõukogule, komisjonile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Liibüa kohta (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb Liibüat [2018/2017(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri tutvustas raportit.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Jaromír Štětina fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko ja Emil Radev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Federica Mogherini ja Pier Antonio Panzeri.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.11.


18. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne (arutelu)

Raport Schengeni ala toimimist käsitleva aastaaruande kohta [2017/2256(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho tutvustas raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel ja Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Anders Primdahl Vistisen fraktsiooni ECR nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi ja Jaromír Štětina.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini ja Marijana Petir.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Carlos Coelho.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.12.


19. Kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded (arutelu)

Raport direktiivi 2012/29/EL (millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded) rakendamise kohta [2016/2328(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar tutvustasid raportit.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Sõna võtsid Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Takis Hadjigeorgiou, ja Helga Stevens fraktsiooni ECR nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge ja Pina Picierno.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Cecilia Malmström (komisjoni liige), Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.13.


20. Fraktsioonide koosseis

Bernard Monot ei kuulu alates 29. maist 2018 enam fraktsiooni ENF, vaid on fraktsiooni EFDD liige.


21. Kaitse dumpinguhinnaga impordi ja subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole ELi liikmed ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed, ning määrust (EL) 2016/1037 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández fraktsiooni S&D nimel, Sander Loones fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Costas Mavrides ja Notis Marias.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Christofer Fjellner.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.3.


22. Ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruanne (arutelu)

Raport ühise kaubanduspoliitika rakendamise aastaaruande kohta [2017/2070(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi tutvustas raportit.

Sõna võttis Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Jude Kirton-Darling fraktsiooni S&D nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, France Jamet fraktsiooni ENF nimel ning José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic ja Jarosław Wałęsa.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Notis Marias.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Tokia Saïfi.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 30.5.2018 protokollipunkt 13.14.


23. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 621.808/OJME).


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika