Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 264kWORD 76k
Tiistai 29. toukokuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)
 3.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (keskustelu)
 4.Puhemiehen julkilausuma
 5.Juhlaistunto – Guinean tasavalta
 6.Istunnon jatkaminen
 7.Äänestykset
  7.1.Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (äänestys)
  7.2.Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.3.Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.4.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.5.EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.6.Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.7.EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.8.YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  7.9.Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  7.10.Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)
  7.11.Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)
  7.12.Kestävä rahoitus (äänestys)
  7.13.EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 13.Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)
 14.Nicaraguan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 17.Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (keskustelu)
 18.Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 19.Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 20.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 21.Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (keskustelu)
 22.Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.07.


2. Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (2018/2714(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Günther Oettinger (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ashley Fox, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Zbigniew Kuźmiuk ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lara Comi, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria João Rodrigues, sitoutumaton Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Janusz Lewandowski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Eider Gardiazabal Rubial, Sander Loones, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Jean Arthuis, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Helga Trüpel, Younous Omarjee, Marco Valli, Harald Vilimsky, José Manuel Fernandes, Isabelle Thomas, Anneli Jäätteenmäki, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, Marcus Pretzell, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Marie-Pierre Vieu, Jörg Meuthen, Françoise Grossetête, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Lefteris Christoforou, Albert Deß, Krišjānis Kariņš ja Roberta Metsola.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Elisabetta Gardini, Czesław Adam Siekierski ja Tomáš Zdechovský.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Kyrtsos, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Liadh Ní Riada, Francisco José Millán Mon, Georgios Epitideios, Nicola Caputo, Marek Jurek, Ivana Maletić, Costas Mavrides, Lara Comi ja Jean-Paul Denanot.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Monika Panayotova ja Jean Arthuis.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   José Manuel Fernandes, PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial, S&D-ryhmän puolesta, Gérard Deprez, ALDE-ryhmän puolesta, ja Jordi Solé, Verts/ALE-ryhmän puolesta, vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (2018/2714(RSP)) (B8-0239/2018);

—   Bernd Kölmel, ECR-ryhmän puolesta, monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista (2018/2714(RSP)) (B8-0240/2018);

—   Younous Omarjee, GUE/NGL-ryhmän puolesta, vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (2018/2714(RSP)) (B8-0241/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.10.


3. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius esittelivät mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Richard Sulík (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Marie Cavada (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Martin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Jeroen Lenaers, Guillaume Balas, Ulrike Trebesius, Karima Delli, Dobromir Sośnierz, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Czesław Hoc, Igor Šoltes, Thomas Mann, Michael Detjen, Zdzisław Krasnodębski, Javi López, Siôn Simon ja Evelyn Regner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Tom Vandenkendelaere, Jude Kirton-Darling, Notis Marias ja João Pimenta Lopes.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.5.2018, kohta 7.10.


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

4. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman tänä tiistai-aamuna Liègessä Belgiassa tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta ja ilmaisi osanottonsa uhreille.


5. Juhlaistunto – Guinean tasavalta

Parlamentti kokoontui klo 12.10–12.30 juhlaistuntoon Guinean tasavallan presidentin Alpha Condén vierailun johdosta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

6. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.30.

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch käytti työjärjestyspuheenvuoron (puhemies merkitsi asian tiedoksi), László Tőkés (puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro) ja Ignazio Corrao (puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro).


7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (äänestys)

Terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan toimikauden jatkaminen (työjärjestyksen 197 artikla)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

Katsottiin hyväksytyksi ilman äänestystä


7.2. Tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevat kalastuskuolevuuden vaihteluvälit ja suojatasot ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta tiettyjä Itämeren silakkakantoja koskevien kalastuskuolevuuden vaihteluvälien ja suojatasojen osalta [COM(2017)0774 - C8-0446/2017- 2017/0348(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0149/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0205)


7.3. Sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastot (kodifikaatio) ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista (kodifikaatio) [COM(2017)0545 - C8-0337/2017- 2017/0256(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0154/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS ASETUKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0206)


7.4. EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Sveitsin välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä [05882/2017 - C8-0241/2017- 2016/0328(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0151/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0207)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.5. EU:n, Sveitsin, Norjan ja Turkin välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa tehty EU:n ja Norjan välinen sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton, Norjan kuningaskunnan ja Turkin tasavallan välisestä alkuperäkumulaatiosta yleisen tullietuusjärjestelmän puitteissa kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [05883/2017 - C8-0240/2017- 2016/0329(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tiziana Beghin (A8-0152/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0208)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. Hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskeva EU:n ja Norjan välinen sopimus* (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi hallinnollista yhteistyötä, petosten torjuntaa ja saatavien perintää arvonlisäverotuksen alalla koskevan Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä [COM(2017)0621 - C8-0407/2017- 2017/0272(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Miguel Viegas (A8-0147/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

EHDOTUS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0209)


7.7. EU:n kalatalousalan arvoketjun optimointi (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n kalatalousalan arvoketjun optimoinnista [2017/2119(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0163/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0210)


7.8. YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpano EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen [2017/2088(INI)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Nicola Caputo (A8-0157/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0211)


7.9. Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Pohjanmeren pohjakalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 676/2007 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1342/2008 kumoamisesta [COM(2016)0493 - C8-0336/2016- 2016/0238(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Rodust (A8-0263/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0212)

YHTEISET JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0212)

Puheenvuorot:

Anja Hazekamp pyysi GUE/NGL-ryhmän puolesta äänestystä tarkistuksista työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön nimenhuutoäänestyksessä (178 puolesta, 444 vastaan, 23 tyhjää).


7.10. Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY muuttamisesta [COM(2016)0128 - C8-0114/2016 - 2016/0070(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijät: Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius (A8-0319/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0213)

KOMISSION JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0213)

Puheenvuorot:

Dominique Martin pyysi ENF-ryhmän puolesta äänestystä tarkistuksista työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.


7.11. Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön yleissopimusalueella sovellettavat hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eteläisen Tyynenmeren alueellisen kalastusjärjestön (SPRFMO) yleissopimusalueella sovellettavista hoito-, säilyttämis- ja valvontatoimenpiteistä [COM(2017)0128 - C8-0121/2017- 2017/0056(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Linnéa Engström (A8-0377/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0214)


7.12. Kestävä rahoitus (äänestys)

Mietintö kestävästä rahoituksesta [2018/2007(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Molly Scott Cato (A8-0164/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0215)

Puheenvuorot:

Danuta Jazłowiecka äänestysten kulusta.


7.13. EU:n oikeusalan tulostaulu 2017 (äänestys)

Mietintö EU:n oikeusalan tulostaulusta 2017 [2018/2009(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0161/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0216)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Patrizia Toia Ignazio Corraon puheenvuorosta (puhemies keskeytti puhujan, koska kyseessä ei ollut työjärjestyspuheenvuoro).


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Clara Eugenia Aguilera García - A8-0163/2018
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Daniel Hannan ja Maria Lidia Senra Rodríguez

Mietintö Nicola Caputo - A8-0157/2018
Marco Zullo, Miguel Viegas, Francis Zammit Dimech, Momchil Nekov, Estefanía Torres Martínez, Daniel Hannan, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Seán Kelly ja Branislav Škripek

Mietintö Ulrike Rodust - A8-0263/2017
Sander Loones

Mietintö Elisabeth Morin-Chartier ja Agnes Jongerius - A8-0319/2017
Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu, Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Adam Szejnfeld, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Csaba Sógor ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Jytte Guteland - A8-0161/2018
Jiří Pospíšil.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.17.)


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuulemista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)

Puhemies ilmoitti vastaanottaneensa työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti FEMM-valiokunnan pyynnön kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, jotta tämä antaisi lausunnon romaninaisten tilanteesta.

Kuulemispyyntö katsotaan hyväksytyksi, ellei poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä pyydä 24 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.


13. Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Gazan tilanne ja Jerusalemin asema (2018/2719(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pier Antonio Panzeri, Anders Primdahl Vistisen, Frédérique Ries, Pascal Durand, Patrick Le Hyaric, Marcus Pretzell, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, Sotirios Zarianopoulos, Gunnar Hökmark, Marita Ulvskog, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Ivo Vajgl, Florent Marcellesi, Sofia Sakorafa, Michaela Šojdrová, Enrique Guerrero Salom, Mirosław Piotrowski, Ángela Vallina, Eugen Freund, Branislav Škripek, Martina Michels, Zdzisław Krasnodębski ja Bas Belder.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Takis Hadjigeorgiou, Rosa D'Amato, Udo Voigt, Marijana Petir, Julie Ward, Fabio Massimo Castaldo ja Juan Fernando López Aguilar.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Nicaraguan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Nicaraguan tilanne (2018/2711(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tunne Kelam ja Elena Valenciano.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Javier Nart, Sofia Sakorafa, Francisco José Millán Mon, Francisco Assis ja Caterina Chinnici.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Julie Ward, Takis Hadjigeorgiou ja Fabio Massimo Castaldo.

Christos Stylianides käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.8.


15. Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (keskustelu)

Komission julkilausuma: Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (2018/2697(RSP))

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christian Ehler, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Daniel Caspary, Alessia Maria Mosca, Evžen Tošenovský, Marietje Schaake, Molly Scott Cato, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Patrick O'Flynn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Christian Ehler, Jean-Luc Schaffhauser, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Joachim Starbatty, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Bill Etheridge, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Adam Szejnfeld, Jeppe Kofod, Laima Liucija Andrikienė, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Christian Ehler, David Martin, Massimiliano Salini, Karoline Graswander-Hainz, Andreas Schwab, Salvatore Cicu ja Jan Zahradil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Georgios Epitideios, Daniel Caspary (puhemies tarkensi "catch the eye" -menettelyn käyttöä) ja Maria Gabriela Zoană.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)

Oikaisusta P7_TA(2014)0389(COR02) ilmoitettiin eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 28.5.2018, kohta 13).

Koska poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei ole pyytänyt, että asiasta äänestetään (työjärjestyksen 231 artiklan 4 kohta), tämä oikaisu katsotaan hyväksytyksi.


17. Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / korkealle edustajalle Libyasta (keskustelu)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Libyasta [2018/2017(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Pier Antonio Panzeri (A8-0159/2018)

Pier Antonio Panzeri esitteli mietinnön.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Jaromír Štětina PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Javier Nart ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, David McAllister, Claude Moraes, Anna Elżbieta Fotyga, Marie-Christine Vergiat, Jörg Meuthen, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Željana Zovko ja Emil Radev

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Patricia Lalonde, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Federica Mogherini ja Pier Antonio Panzeri.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.11.


18. Schengen-alueen toimintaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)

Mietintö Schengen-alueen toimintaa koskevasta vuosikertomuksesta [2017/2256(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A8-0160/2018)

Carlos Coelho esitteli mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Anders Primdahl Vistisen ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Kinga Gál, Péter Niedermüller, Helga Stevens, Filiz Hyusmenova, Kristina Winberg, Angelo Ciocca, Asim Ademov, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Patrick O'Flynn, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Dubravka Šuica, Ana Gomes, Lara Comi, Emilian Pavel, Frank Engel, Juan Fernando López Aguilar, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Jurek, Tomáš Zdechovský, Miriam Dalli, Emil Radev, Cristian-Silviu Buşoi ja Jaromír Štětina.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Claudia Țapardel, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Eleftherios Synadinos, Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Csaba Sógor, Maria Grapini ja Marijana Petir.

Puheenvuorot: Dimitris Avramopoulos ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.12.


19. Rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset (keskustelu)

Mietintö rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2012/29/EU täytäntöönpanosta [2016/2328(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar (A8-0168/2018)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar esittelivät mietinnön.

Dimitris Avramopoulos (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: S&D-ryhmän puolesta Iratxe García Pérez, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Takis Hadjigeorgiou, ja Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Lara Comi, Josef Weidenholzer, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Tomáš Zdechovský, Juan Fernando López Aguilar, Caterina Chinnici, Cécile Kashetu Kyenge ja Pina Picierno.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Costas Mavrides, Julie Ward, Notis Marias ja Izaskun Bilbao Barandica.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström (komission jäsen), Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Angelika Mlinar.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.13.


20. Poliittisten ryhmien kokoonpano

Bernard Monot ei enää kuulu ENF-ryhmään. Hän on liittynyt EFDD-ryhmään 29. toukokuuta 2018 alkaen.


21. Suojautuminen polkumyynnillä tapahtuvalta ja tuetulta tuonnilta muista kuin EU:n jäsenvaltioista ***II (keskustelu)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1036 ja muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun asetuksen (EU) 2016/1037 muuttamisesta [05700/1/2018 - C8-0168/2018 - 2013/0103(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A8-0182/2018)

Christofer Fjellner esitteli suosituksen toiseen käsittelyyn.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández S&D-ryhmän puolesta, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Salvatore Cicu, Emmanuel Maurel, Bronis Ropė, Danilo Oscar Lancini, Dobromir Sośnierz, Jarosław Wałęsa, Karoline Graswander-Hainz, Steeve Briois, Jude Kirton-Darling ja Neena Gill.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Costas Mavrides ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Christofer Fjellner.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.3.


22. Vuosikertomus yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta (keskustelu)

Mietintö vuosikertomuksesta yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanosta [2017/2070(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Tokia Saïfi (A8-0166/2018)

Tokia Saïfi esitteli mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Doru-Claudian Frunzulică (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Jude Kirton-Darling S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Karoline Graswander-Hainz, Laima Liucija Andrikienė, Aleksander Gabelic ja Jarosław Wałęsa.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Tokia Saïfi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 13.14.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 621.808/OJME).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.56.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scottà, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sonneborn, Soru, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Cesa, Christensen, Crowley, Händel, Karlsson, Kölmel, Maštálka, Matera, Patriciello, Ponga, Sommer, Thun und Hohenstein

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö